Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy opodatkowania zakupionej przez austriackiego kontrahenta i refakturowanej na Spółkę usługi ubezpieczeniowej

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z wnioskiem z dnia 10.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 13.03.2006r.), uzupełnionym pismami z dnia 12.04.2006r., 04.05.2006r., 15.05.2006r., 18.05.2006r. w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim wniosek dotyczy opodatkowania importu usług ubezpieczeniowych

postanawia

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Firma austriacka refakturuje na Spółkę część kosztów ubezpieczenia kredytów kupieckich proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w ogólnej umowie ubezpieczenia, zawartej pomiędzy kontrahentem z Austrii a tamtejszym ubezpieczycielem.

Stanowisko Wnioskodawcy: Spółka zalicza zakupioną usługę ubezpieczeniową do usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak podaje Strona usługi ubezpieczeniowe wymienione w załączniku nr 4 poz. 3 do ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku, niemniej zdaniem Spółki dotyczy to tylko usług bezpośrednio dokumentowanych przez firmy ubezpieczeniowe. W związku z powyższym Spółka wystawia wewnętrzną fakturę VAT po otrzymaniu refaktury za usługę w dacie wystawienia faktury zagranicznej ze stawką podatku 22 %, nalicza podatek należny i w tym samym miesiącu odlicza podatek naliczony.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, czyli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, będąca usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Pojęcie importu usług dotyczy zatem zarówno transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i transakcji z krajami trzecimi. Kluczowe znaczenie dla zaliczenia wykonanej usługi do importu usług ma ustalenie miejsca świadczenia, które jest zarazem miejscem opodatkowania danej transakcji. Należy przy tym zauważyć, iż w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zawartym w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług wymienione jest odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, brak jest natomiast importu usług. Z powyższego wynika, że tylko usługi, które są świadczone na terytorium kraju, a właściwie tylko te, dla których terytorium kraju określone jest jako miejsce świadczenia, podlegać będą opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług.Miejsce świadczenia usług uregulowane zostało w art. 27 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, jako miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział kilka wyjątków, które w zależności od charakteru usługi, określają miejsce jej świadczenia w odmienny sposób. Szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia dotyczą m.in. usług niematerialnych ujętych w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 27 ust. 3 powołanej ustawy, w przypadku, gdy usługi te są świadczone na rzecz:

1)osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub

2)podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługęmiejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że nabyła ona od kontrahenta z Austrii usługę ubezpieczeniową. Usługa ta wchodzi w zakres usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 4, dlatego też jej miejsce świadczenia określa się według zasad wskazanych w przytoczonym wyżej art. 27 ust. 3. W omawianym przypadku miejscem świadczenia będzie Polska.

Zważywszy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ubezpieczeniowych, to w zaistniałej sytuacji należy zastosować ogólne zasady regulujące tę kwestię. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 tejże ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Ustęp 4 wyżej przytoczonego artykułu stanowi, że w przypadku gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Na mocy przepisu art. 19 ust. 19 omawianej ustawy powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do importu usług.

Usługi ubezpieczeniowe należą do usług zwolnionych od podatku wymienionych w załączniku nr 4 poz. 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Wątpliwości spółki dotyczą opodatkowania tych usług w sytuacji, gdy są refakturowane przez podmiot nieuprawniony do ich świadczenia. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie definiują pojęcia, refakturowanie". W tej sytuacji należy posiłkować się regulacjami zawartymi w VI Dyrektywie Rady UE z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych (nr 77/388/EEC). Zgodnie z regulacją zawartą w art. 6 ust. 4 VI Dyrektywy, jeżeli podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

W praktyce przyjęło się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:

1.przedmiotem refakturowania są usługi,

2.nie zmienia się charakter prawny odprzedawanej usługi,

3.cena zawarta w refakturze powinna być taka jak cena określona w pierwotnej fakturze dokumentującej sprzedaż,

4.czynność podlegająca refakturowaniu powinna zostać wyodrębniona z całej sprzedaży; ostateczny odbiorca usługi powinien korzystać z refakturowanej usługi,

5.jeżeli występuje częściowe refakturowanie, to również częściowa odpłatność musi wynikać z ceny świadczenia pierwotnego.

Jeżeli choć jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony to wówczas nie ma podstaw do odrębnego rozliczania przez podmiot pośredniczący nabywanych usług w związku ze świadczeniem usługi tj. refakturowania.

Z powyższych ustaleń wynika, że refakturowanie stanowi czynność techniczną, która nie wiąże się ze zmianą charakteru samej usługi, bądź przekształceniem refakturowanej usługi w usługę podlegającą innej stawce podatkowej. Przy refakurowaniu bowiem istnieje domniemanie, że refakturujący podmiot jest świadczącym dane usługi, czyli niejako wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu, który faktycznie świadczy te usługi. Niekoniecznie zatem podmiot ten musi posiadać uprawnienia do świadczenia określonych usług, żeby je refakturować i z tego tytułu być traktowanym dla celów podatku od towarów i usług jako świadczący te usługi. Podobne stanowisko zajął skład siedmiu sędziów SN w uchwale z dnia 15 października 1998r. (sygn. III ZP 8/98), interpretując przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 1993r. (a właściwie ich brak w odniesieniu do kwestii refakturowania). Sędziowie stwierdzili wówczas m.in.:, leasingodawca, który ubezpieczył samochód celem oddania go leasingobiorcy do korzystania, świadczy usługę na rzecz leasingobiorcy, mimo iż nie jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług ubezpieczeniowych".

Wobec powyższego Strona błędnie zakłada, że usługa ubezpieczeniowa traci cechy czynności objętej zwolnieniem w sytuacji, gdy refakturowana jest przez podmiot nieuprawniony do świadczenia tego typu usług. Konstrukcja czynności refakturowania zakłada bowiem, że refakturujący wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu świadczącego usługę. Jego sytuacja prawna w zakresie w jakim dokonuje refakturowania jest tożsama z sytuacją świadczącego usługę. Spółka nieprawidłowo zatem nalicza podatek należny według stawki 22 %, gdyż usługa ta powinna zostać zaliczona do usług zwolnionych z opodatkowania.
Słowa kluczowe: import usług, refakturowanie, usługi ubezpieczeniowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 30/12/2012 00:00:01

Czy warto prowadzić księgowość Piekary Śląskie w internecie?

Internet daje nam ogromne możliwości. Pozwala też łatwiej prowadzić firmę. Za pomocą internetu można prowadzić interesy, kontaktować się z klientami, znajdować współpracowników i podwykonawców na odpowiednich portalach, a także sprzedawać i...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku wydatki udokumentowane dupl...

Wnioskiem z 13.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka 17 maja 2005 r. otrzymała duplikaty faktury...

Różny wygląd e-faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zambrów 18-300 ul. Jantarowa 16

Zasięg terytorialny miasta Zambrów gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów powiaty zambrowski województwo podlaskie Konta bankowe CIT 93101010490005182221000000 VAT 43101010490005182222000000 PIT 90101010490005182223000000 budżetowe...

Czy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących w...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pytanie dotyczy opodatkowania zakupu od kontrahenta z Irlandii usług reklamowych realizowanych przez internetPrawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu pnJaka kancelaria księgowa Zgierz jest najlepsza?Do obniżenia kwoty podatku należnego wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenia "oryginal" i "kopia"?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.