Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wat dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii inwestycyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii inwestycyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży materiałów budowlanych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę polityki marketingowej w celu zwiększenia wysokości obrotów Wnioskodawca zawiera porozumienie ze stałym odbiorcą towarów Wnioskodawcy, zwanym dalej Dystrybutorem.

W porozumieniu o udzieleniu premii inwestycyjnej, zwanym dalej Porozumieniem, Wnioskodawca zobowiązuje się wypłacić na rzecz Dystrybutora kwotę Premii Inwestycyjnej, w przypadku gdy Dystrybutor przekroczy określone w porozumieniu progi obrotów sprzedaży materiałów budowlanych nabytych od Wnioskodawcy, które zostaną sprzedane na rzecz konkretnego Inwestora (wskazanego w Porozumieniu) w związku z prowadzoną konkretną inwestycją przez tego Inwestora.

W przyjętym przez Strony Porozumienia okresie współpracy, Dystrybutor dokonuje z Wnioskodawcą wielu transakcji, przy czym nabyte przez Dystrybutora towary w ramach danej transakcji nie zawsze są w całości przeznaczone do dalszej odsprzedaży na rzecz Inwestora.

Po przekroczeniu określonego w Porozumieniu pułapu obrotu uprawniającego Dystrybutora do otrzymania od Wnioskodawcy Premii Inwestycyjnej, Dystrybutor wystawia i przesyła Wnioskodawcy fakturę VAT zawierająca opis:usługi z tytułu współpracy z W na podstawie Porozumienia - premia inwestycyjna.Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż w dniu 03 stycznia 2005 r. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego odnośnie dopuszczalności odliczania przez Wnioskodawcę kwoty podatku naliczonego z faktur VAT wystawianych przez Dystrybutorów z tytułu premii inwestycyjnej.

W dniu 25 stycznia 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie, w którym potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, iż wypłata premii jest bezpośrednio związana z wzajemnym świadczeniem ze strony kontrahenta Podatnika (Dystrybutora). W świetle powyższego osiągnięcie przez klienta Spółki określonego limitu obrotów traktować należy jako świadczenie usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, premie zaś jako wynagrodzenie za wykonaną usługę. W związku z powyższym Spółka nabywając przedmiotowe usługi będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wykazanego w fakturach otrzymanych od beneficjenta premii, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 86-91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, iż od 01 stycznia 2008 r. w pewnym zakresie zmianie uległy postanowienia Porozumienia Wnioskodawca postanowił ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji w trybie art. 14 a 1 oraz § 2 Ordynacji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT wystawionych przez Dystrybutorów, na podstawie których Wnioskodawca dokonuje wypłaty na rzecz Dystrybutorów wynagrodzenia w postaci Premii Inwestycyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle obowiązującego obecnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczeniem zaś usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy jest każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Należy więc uznać, że w świetle obowiązujących przepisów każde odpłatne świadczenie podatnika na rzecz innej osoby, które nie ma charakteru dostawy towarów, powinno być uznane za świadczenie usług.

Dokonując analizy postanowień Porozumienia stwierdzić należy, iż Premia Inwestycyjna nie jest wypłacana dobrowolnie przez Wnioskodawcę, lecz uzależniona jest od przekroczenia przez Dystrybutorów określonych w Porozumieniu wysokości limitów obrotów. Innymi słowy, w przypadku przekroczenia przez Dystrybutora określonego pułapu obrotów przysługuje mu w oparciu o postanowienia Porozumienia roszczenie pieniężne względem Wnioskodawcy.

Tym samym osiągnięcie przez Dystrybutora określonego limitu obrotów traktować należy jako wykonanie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, a kwotę Premii Inwestycyjnej, jako wynagrodzenie za wykonaną usługę przez Dystrybutora.

Wypłacona przez Wnioskodawcę Premia Inwestycyjna nie jest związana z żadną konkretną dostawą wyrobów do Dystrybutora i nie ma charakteru dobrowolnego, jest ona bowiem uzależniona od konkretnego zachowania Dystrybutora, tj. przekroczenia określonego limitu obrotu towarów sprzedanych konkretnemu Inwestorowi z przeznaczeniem na konkretną inwestycję.

Z tego też względu, w opinii wnioskodawcy wypłacona Premia Inwestycyjna stanowi wynagrodzenie za świadczenie przez Dystrybutorów usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy na rzecz Wnioskodawcy.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, iż uzyskiwane od Dystrybutorów świadczenia są bezpośrednio związane z wykonywanymi przez wnioskodawcę czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. ze sprzedażą towarów. Motywowanie Dystrybutorów do zwiększenia zakupów wyrobów sprzedawanych przez Wnioskodawcę, stanowi istotny instrument marketingowy mający na celu realne zwiększenie wysokości sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i tym samym wzrost płaconego przez Wnioskodawcę podatku należnego (VAT).

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi (.) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując, zatem z uwagi na fakt, iż wypłacana przez Wnioskodawcę Premia Inwestycyjna stanowi wynagrodzenie za świadczenie przez Dystrybutorów usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, zaś nabywane przez Wnioskodawcę usługi z tytułu współpracy z W na podstawie porozumienia, są związane ze sprzedażą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (sprzedaż materiałów budowlanych), uznać należy iż Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy uprawniony jest do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT wystawionych przez Dystrybutorów, na podstawie których Wnioskodawca dokonuje na ich rzecz wypłaty wynagrodzenia w postaci Premii.

Wnioskodawca nadmienia również, iż powyżej przedstawione stanowisko zostało również wyrażone w:interpretacji z dnia 28.11.2007 r. sygn. IPPP1-443-321/07-2/JB, interpretacji z dnia 31.10.2007 r. sygn. IPPP1-443-176/07-2/IG, interpretacji z dnia 30.10.2007 r. sygn. IPPP1-443-286/07-4/AK, interpretacji z dnia 22.08.2007 r. sygn. IPPP2-443-9/07-2/PK.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust.1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej:zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zatem każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania tego rodzaju bonusów pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, podlegający uregulowaniom wynikającym z art. 29 ust. 4 cyt. ustawy.

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę, np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób - wówczas wypłacane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich sytuacjach należy uznać, iż wypłacony bonus pieniężny związany jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży materiałów budowlanych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W celu zwiększenia wysokości obrotów Wnioskodawca zawiera porozumienie ze stałym odbiorcą towarów Wnioskodawcy - Dystrybutorem.

W porozumieniu o udzieleniu premii inwestycyjnej, Wnioskodawca zobowiązuje się wypłacić na rzecz Dystrybutora kwotę Premii Inwestycyjnej, w przypadku gdy Dystrybutor przekroczy w przyjętym przez Strony Porozumieniu okresie współpracy określone w nim progi obrotów sprzedaży materiałów budowlanych nabytych od Wnioskodawcy, które zostaną sprzedane na rzecz konkretnego Inwestora (wskazanego w Porozumieniu) w związku z prowadzoną konkretną inwestycją przez tego Inwestora.

Uzyskiwane od Dystrybutorów świadczenia są bezpośrednio związane z wykonywanymi przez wnioskodawcę czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. ze sprzedażą towarów.

W tym przypadku uznać należy, że działania kontrahentów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą i nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od określonego zachowania nabywcy. W tym wypadku wypłacona premia nie może być uznana za rabat, stanowi bowiem rodzaj wynagrodzenia dla dystrybutorów (hurtowników, sprzedawców) za świadczone na rzecz Spółki usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Takie działanie (świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię) należy odpowiednio udokumentować. Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami).

Odnosząc się do kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawianych przez kontrahentów otrzymujących przedmiotową premię, zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 14, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, iż realizacja prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony jest obostrzona pewnymi ograniczeniami. Treść art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy wskazuje, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Reasumując, z uwagi na to, iż wypłatę premii przez Spółkę na rzecz kontrahentów (nabywców, dystrybutorów) w zamian za przekroczenie określonego limitu zakupów od Wnioskodawcy, należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywcy otrzymując przedmiotowe premie winni je dokumentować fakturami VAT, które będą stanowić dla Wnioskodawcy podstawę obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów art. 88 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
Słowa kluczowe: bonus, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, obniżenie podatku należnego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług
Data aktualizacji: 02/01/2013 00:00:01

CIT w zakresie możliwości stosowania wskazanych kursów waluty dla ustalenia różnic kursowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z e...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnych oraz odliczenie podatku nali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy trzeba wystawiać faktury za sprzedaną imprezę dla biura partnerskiego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją proj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy posiadana dokumentacja uprawnia do zastosowania stawki podatku 0Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na dwa podmioty gospodarcze dokumentujących wspólną inwestycjęOdpowiedź Sage na zliberalizowane przepisy w obrocie e-fakturamiWystawianie faktur elektronicznych korygującychPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.