Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług obcych przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznej

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 listopada 2005r.(wpływ do tut. Izby 17.11. 2005r.) na postanowienie Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu nr ZP/443-296/2/05 z dnia 26 października 2005r. uznające za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2005r. w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z nabyciem usług przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznej - odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Spółka z o. o. D pismem z dnia 1 sierpnia 2005r. zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu o udzielenie pisemnej interpretacji między innymi w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług obcych przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznej. Zdaniem Spółki jeśli zakup usługi obcej na potrzeby reprezentacji i reklamy został udokumentowany oryginalną fakturą VAT, to podatek w niej wykazany stanowi podatek naliczony do odliczenia od podatku należnego (z wyjątkiem usług gastronomicznych i hotelowych) bez względu na przekroczenie limitów określonych w przepisach podatku dochodowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 26 października 2005r. uznał pogląd podatnika za nieprawidłowy uzasadniając, że nieodpłatne przekazanie usług obcych na cele reprezentacji i reklamy na rzecz kontrahenta nie należy do czynności określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W związku z powyższym przepis art. 88 ust. 3 pkt 3 tej ustawy nie ma w tym przypadku zastosowania. Podatnikowi nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie usług przekazywanych nieodpłatnie w ramach reprezentacji i reklamy w przypadku przekroczenia limitu 0, 25% przychodów.

W zażaleniu na w/w postanowienie Spółka argumentuje, iż zakupy usług obcych przekazane nieodpłatnie na cele reprezentacji i reklamy, a więc na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, istotnie nie są czynnościami wymienionymi w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o p.t.u. Zdaniem strony właśnie dlatego, że czynności te nie są kwalifikowane jako usługi, nie podlegają one opodatkowaniu bez względu na możliwość skorzystania z odliczenia podatku naliczonego. W przypadku gdy zakup usługi obcej został udokumentowany fakturą VAT, to wykazany w niej podatek należny co do zasady stanowi dla podatnika podatek naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego.

Po zapoznaniu się ze sprawą stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o p.t.u. nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług. Z treści tego przepisu wynika, że obowiązek podatkowy powstaje, gdy podatnik nieodpłatnie świadczy usługi w warunkach określonych w tym przepisie.

Z wniosku Spółki wynika, iż dokonuje ona zakupów usług (np. szkolenia, konferencje dla klientów) przeznaczonych na niepubliczną reprezentację i reklamę, potwierdzonych fakturą VAT. Nie wykonuje zatem czynności polegającej na świadczeniu usług, lecz kupuje usługi służące jej kontrahentom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji podatnik nie ma obowiązku naliczania podatku należnego. Natomiast odliczenie podatku naliczonego przysługuje wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych przepisami cyt. ustawy o p.t.u. Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Obniżenia tego nie stosuje się jednak do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego (por. art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o p.t.u.). Treść tego przepisu wskazuje, iż odliczenie nie przysługuje, gdy określony wydatek nie mógłby stanowić kosztu uzyskania przychodu ze względu na istniejącą normę prawa. Nie chodzi tu zatem o taką sytuację gdy wydatek co do zasady nie jest kosztem, tylko o zaistnienie określonych normą prawną okoliczności powodujących, że wydatek nie mógłby być uznany za koszt uzyskania przychodu. Taką normę prawną stanowi art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nie stanowią kosztów uzyskania przychodu koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0, 25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Okolicznością powodującą, iż podatek naliczony nie mógłby być w żadnym przypadku odliczony jest przekroczenie limitu wydatków na reklamę niepubliczną.

Ponadto należy zauważyć, iż uznanie zakupu usług obcych za czynność nie spełniającą przesłanek z cyt. art. 8 ust. 2 ustawy o p.t.u. powoduje, że nie ma w tym przypadku zastosowania art. 88 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, który dopuszcza odliczenie podatku od zakupów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nieodpłatne świadczenie, z którymi te wydatki są związane, zostało opodatkowane. W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie brak możliwości odliczenia podatku naliczonego wynika z treści cyt. art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.t.u.Rozstrzygnięcie organu I instancji jest zatem prawidłowe.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, nie jest natomiast wiążąca dla podatnika (por. art. 14 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).

W przypadku zmiany przepisów podatkowych interpretacja przestaje wiązać.
Słowa kluczowe: reklama
Data aktualizacji: 14/10/2013 06:00:01

Czy fakturę zaksięgować z datą jej otrzymania czy domagać się duplikatu faktury jeśli fakt...

W związku z art. 86 ust. 1, ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Czy korekty podatku naliczonego należy rozliczyć w okresie, w którym nabywca otrzymał fakt...

Zgodnie z 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których...

Udokumentowanie premii za ubytki skutkującej obniżeniem prowizji za sprzedaż

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Legionowo 05-120 ul. Marszałka Piłsudskiego 43C

Zasięg terytorialny miasta Legionowo gminy Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew powiaty legionowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 92101010100161572221000000 VAT 42101010100161572222000000 PIT 89101010100161572223000000 budżetowe...

Czy podmiot niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązany jest wystawiać fa...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Terminu rozliczenia faktury korygującejRefakturowanie kosztów badania technicznegoCzy Podatnikowi przysługuje zwrot podatku Vat naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym ?Jaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czasopism?Obowiązek złożenia faktury VAT przez biegłego sądowego, który uzyskał wynagrodzenie z tytułu opinii sądowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.