Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy prawa do zmniejszenia obrotu o rabaty udokumentowane notami obciążeniowymi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zmniejszenia obrotu o rabaty udokumentowane notami obciążeniowymi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zmniejszenia obrotu o rabaty udokumentowane notami obciążeniowymi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest dystrybutorem oraz dostawcą sprzętu AGD (urządzenia AGD wolnostojące, pod zabudowę a także odkurzacze). Podstawowymi markami Spółki są H. oraz C. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Spółka zawiera umowy handlowe z podmiotami nabywającymi od Spółki produkty w celu ich sprzedaży detalicznej w handlu tradycyjnym (sklepy o wyspecyfikowanym asortymencie branżowym), jak również w sieci hipermarketów Przedmiotem wskazanych umów jest sprzedaż na rzecz kontrahentów produktów określonych powyżej marek.

W typowej umowie z kontrahentem zawarte są następujące warunki cenowegwarantowany upust podstawowy- umieszczany jest na fakturze sprzedaży, liczony z góry od cen hurtowych netto oficjalnego cennika Spółki, bonus kwartalny za wykonany plan kwartalny- przekroczenie określonego progu obrotów netto, bonus roczny za wykonany plan roczny- przekroczenie określonego progu obrotów netto, skonto za płatność gotówką w ciągu określonej ilości dni, rabat za zakup całego TIRA towaru z dostawą bezpośrednio z fabryki, rabat za ekspozycję odpowiednich produktów Spółki, budżety marketingowe - Spółka pod pewnymi warunkami akceptuje wydatki poniesione przez kontrahentów przeznaczone na akcje promocyjne produktów Spółki.Ponadto, w ramach zawartych umów kontrahenci Spółki są zobowiązani do wykonywania dodatkowo następujących czynności mających na celu zwiększenie sprzedaży ekspozycję produktów Spółka, realizowanie polityki cenowej ustalonej przez Strone, nadzór nad realizacją planu zakupów ustalonego ze Spółką, prowadzenie działalności promocyjnej produktów Spółki na terenie, na którym działa kontrahent Spółki.

W analizowanej sprawie Spółka zwraca się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego warunków cenowych dotyczących przyznawanych rabatów, (bonusów, premii pieniężnych), za przekroczenie określonego progu obrotów w kontekście zapisu umowy, iż w ramach kontraktu odbiorca zobowiązuje się do czynności mających na celu zwiększenie sprzedaży (czynności te zostały wskazane powyżej) W związku z tym Spółka przedstawia obecny stan faktyczny dotyczący prowadzonej działalności handlowej, w którym zastosowanie przepisów ustawy o VAT budzi wątpliwości.

W ramach zawartych umów handlowych lub na podstawie odrębnych porozumień strony ustaliły, że w przypadku przekroczenia określonego poziomu zakupów w danym okresie rozliczeniowym, zostanie wypłacony kontrahentowi Spółki rabat za realizację planu zakupów. Wszelkie bonusy liczone są jako ustalony procent od sumy wartości netto faktur wystawionych przez Spółkę na rzecz kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym. W zależności od ustaleń z kontrahentami, powyższe bonusy są przyznawane i rozliczane na bazie kwartalnej lub rocznej, po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego. Tym samym podstawową przesłanką do otrzymania przez kontrahentów premii od Spółki jest dokonanie zakupów produktów oferowanych przez Stronę o wartości przekraczającej ustalony pułap. Udzielane premie nie są związane z żadną konkretna dostawą i w związku z tym Spółka nie jest w stanie dokumentować udzielonych premii fakturami korygującymi.

Spółka od niektórych kontrahentów otrzymuje noty obciążeniowe nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, dokumentujące otrzymanie premii pieniężnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo zmniejszyć swój obrót o udokumentowane rabaty (bonusy, premie pieniężne) za dany okres rozliczeniowy na podstawie innego dokumentu niż faktura korygująca (otrzymane od kontrahentów noty obciążeniowe).

Zdaniem Wnioskodawcy

Kontrahenci Spółki dokumentują otrzymanie rabatów (bonusów, premii pieniężnych) poprzez wystawienie not obciążeniowych. Postępując w powyższy sposób kontrahenci opierają się na otrzymanych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, z których wynika, iż organ podatkowy uznaje, iż usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 6 ust. 1 VI Dyrektywy to transakcja gospodarcza. Oznacza to, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze wzajemnym świadczeniem. Niezrealizowanie natomiast przez nabywcę określonego pułapu dostaw nie jest obwarowane żadną sankcją, czy jakąkolwiek odpowiedzialnością. W związku z tym wypłacona premia w przypadku osiągnięcia określonego pułapu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczenie usług (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z 20 lipca 2007 r. sygnatura US/PP/443/29/2007/BM/105111). Organy podatkowe wydając interpretacje prawa podatkowego w indywidualnych sprawach kontrahentów opierają się na argumentacji przedstawionej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lutego 2007 r. (sygn. akt I FSK 94/06), w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Po 287/07) oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 maja 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 4080/06).

W związku z powyższym, ponieważ organ podatkowy właściwy dla kontrahenta uznaje, że nie wykonuje on na rzecz Spółki żadnych dodatkowych usług, prawidłowym zachowaniem ze strony kontrahenta w tej sytuacji jest, zgodnie z opinią organu podatkowego, dokumentowanie otrzymania premii pieniężnej przy pomocy noty obciążeniowej oraz traktowania wykazanej kwoty jako przychodu niepodlegającego opodatkowaniu VAT.

Spółka jest zdania, iż w sytuacji, gdy otrzymuje ona od swoich kontrahentów noty obciążeniowe za wypłacone premie pieniężne, ma prawo uznać, iż następuje obniżenie jej wynagrodzenia za sprzedaż towarów po dokonaniu transakcji. Ekonomicznym rezultatem bowiem wypłaconej kwoty jest zmniejszenie pierwotnego wynagrodzenia Spółki z tytułu dokonanej sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta.

W ocenie Spółki w przedstawionym przez nią stanie faktycznym zastosowanie ma zatem art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który stanowi, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont), a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Jak wynika z cytowanego przepisu, dokumentowanie rabatów nie musi być koniecznie potwierdzone fakturą korygującą, Spółka ma zatem prawo obniżyć swój obrót na podstawie innego dokumentu, w tym otrzymanej noty obciążeniowej. Spółka jest zdania, iż obniżenie obrotu może nastąpić w miesiącu otrzymania noty obciążeniowej.

Spółka pragnie podkreślić, iż ustawa o VAT nie wskazuje, iż jedynym sposobem obniżenia obrotu podatnika jest wystawienie faktury korygującej. Rabat ma zostać udokumentowany, lecz zgodnie z art. 29 ust 4 ustawy o VAT, udokumentowanie nie oznacza wystawienia faktury korygującej. Taki sposób wykładni przepisów, dowodzący iż rabat nie musi zostać udokumentowany fakturą korygującą, co wynika wprost z cytowanego art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, został również potwierdzony w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 sierpnia 2007 (sygn. III SA/Wa 3856/06). Sąd wskazał, iż za nieuprawnione uznać należy stanowisko, iż konieczne jest wystawienie faktur korygujących, które dokumentowałyby udzielenie rabatu.

Sąd podkreślił, iż z treści art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wynika, i warunkiem zmniejszenia obrotu o udzielone rabaty jest ich udokumentowanie, przy czym oczywistym jest (.) że przepisy te w sposób rozłączny traktują kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów oraz kwoty wynikające z dokonanych korekt, co świadczy o tym, że jego intencją (ustawodawcy) było dopuszczenie możliwości dokumentowania rabatów w sposób inny niż przez wystawienie faktury korygującej. Wynika to z literalnego brzmienia ust. 4 art. 29 ustawy o VAT, w którym stanowiąc wymóg udokumentowania kwot o które zmniejsza się obrót z tytułu udzielonych rabatów, użyto wyrazów a także przed wyrazami kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Sąd dokonując językowej wykładni art. 29 ust 4 wskazał, iż wystawienie faktury korygującej stanowi tylko jeden ze sposobów dokumentowania udzielanych rabatów. Ponadto Sąd wskazał, iż nie jest możliwa argumentacja, iż możliwość dokumentowania udzielenia rabatu jedynie fakturą korygującą można wywieść z brzmienia § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. Nr 95 poz. 798, dalej Rozporządzenie). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Zdaniem Sądu ogólnej zasady, zgodnie z którą rabat można dokumentować na różne sposoby nie przekreśla § 16 rozporządzenia wykonawczego (.), (przepis ten) odnosi się bowiem do sytuacji gdy dokonane zostały korekty faktur, a więc do formy udokumentowania o której mowa w tym przepisie.

Wskazać należy, iż również Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (z 6 października 2006 sygn. RPO-528692-VI/06/BP), który został rozpoznany przez Trybunał 11 grudnia 2007 r. (orzeczenie U 6/06), wskazuje, iż art. 29 ust 4 ustawy o VAT wiąże zmniejszenie obrotu z kwotą udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów. Nie określa natomiast, iż rabaty te muszą być udokumentowane fakturą korygującą. Mogą one zatem zostać udokumentowane także w różny sposób, który będzie podlegał kontroli organów podatkowych w toku ewentualnego postępowania.

Cytowany powyżej wyrok WSA w Warszawie oparty jest na wydanym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej ETS) wyroku w sprawie Elida Gibbs Ltd przeciwko Commissioners of Customs and Excise z 24 października 1996 r. (sprawa C-317/94) W wyroku tym ETS wskazał, iż zgodnie z podstawową zasadą podatku VAT opodatkowana jest konsumpcja, podatek ten jest natomiast zupełnie neutralny dla podatników. Zatem podstawa opodatkowania nie może przekroczyć kwoty efektywnie zapłaconej przez konsumenta finalnego. ETS podkreślił również, iż prawo do obniżenia obrotu przysługuje również wtedy gdy nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej. Zdaniem ETS nie byłoby zgodne z Dyrektywą (Dyrektywa 77/3888/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku, obecnie zastąpiona Dyrektywą 112/2006/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) gdyby podstawa opodatkowania użyta do obliczenia podatku należnego przekraczała kwotę ostatecznie otrzymaną przez podatnika. Gdyby bowiem tak było, zasada neutralności VAT w stosunku do podatników nie byłaby spełniona.

Uznać zatem należy, iż zarówno w świetle wykładni językowej art. 29 ust 4 ustawy o VAT, jak również orzecznictwa administracyjnego oraz dorobku ETS, Spółka jest uprawniona do dokonania obniżenia obrotu o kwoty wypłaconych kontrahentom rabatów (bonusów, premii pieniężnych). Zdaniem Spółki, podstawa opodatkowania ma bowiem odpowiadać wynagrodzeniu jakie podatnik faktycznie otrzymuje (lub ma otrzymać) od kontrahenta. Jeżeli wynagrodzenie to jest na podstawie uzgodnień pomiędzy stronami zmniejszane o kwotę należnych kontrahentowi bonusów (z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów), obrót wykazywany przez Spółkę powinien odzwierciedlać tego rodzaju zmniejszenie.

Ponadto, zdaniem Spółki inne potraktowanie otrzymywanych not, naruszałoby podstawową zasadę neutralności podatku VAT, wyrażoną poprzez system odliczania podatku VAT naliczonego. W konsekwencji Spółka uczestnicząca w obrocie towarowym nie powinna faktycznie ponosić ciężaru tego podatku.

Noty obciążeniowe będące dowodem, że premia jest należna kontrahentowi podatnika, dokumentują jednocześnie udzielony przez Spółkę rabat/bonus. Jeszcze raz należy podkreślić, że zgodnie z brzmieniem ustawy o VAT wystawienie faktury korygującej jest tylko jednym ze sposobów udokumentowania rabatu. W związku z powyższym kwota obrotu może zostać obniżona o wartość kwot wykazanych na notach obciążeniowych. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w cytowanym powyżej orzeczeniu, brzmienie § 16 Rozporządzenia nie jest przepisem stojącym na przeszkodzie dokonania obniżenia obrotu przez Spółkę. Przepis ten wskazuje jedynie warunki formalne jakim odpowiadać ma faktura korygująca i ma zastosowanie tylko w tych sytuacjach, gdy do wystawienia takiego dokumentu w ogóle dochodzi.

W kwestii udzielania rabatów również Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznał, że przepis art. 29 ust. 4 odnosi się natomiast do tych rabatów, które zostały przyznane po sprzedaży, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu. Taki rabat, aby obniżał podstawę opodatkowania musi udokumentowany co oznacza, że fakt jego udzielenia musi być potwierdzony dokumentem np. w postaci aneksu do umowy lub korekty faktury (postanowienie z 3 listopada 2006 r. sygn. pp/443-112/0/AZ-70760).

W związku z powyższym Spółka jest zdania, iż ma prawo do obniżania obrotu z tytułu dostaw towarów o kwoty wykazywane w otrzymywanych notach obciążeniowych jako prawnie dopuszczalnego oraz udokumentowanego rabatu (bonusu, premii pieniężnej) przyznanego z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów. Kwoty wykazane w notach obciążeniowych Spółka powinna traktować jako kwoty netto. Spółka jest zdania, iż obniżenie obrotu może nastąpić w deklaracji podatkowej VAT składanej za miesiąc, w którym otrzymano notę obciążeniową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl regulacji art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Art. 29 ust. 1 ustawy stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. (.)

Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur (art. 29 ust. 4).

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W takim przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970).

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (.) (art. 86 ust. 2 pkt 1).

Z analizy przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie umów wypłaca swoim kontrahentom premie pieniężne za zrealizowany określony poziom obrotów, za płatność gotówką w ciągu określonej ilości dni, za zakup całego Tira towaru, za ekspozycję produktów Spółki, itp.

Wypłacane premie pieniężne, jak wskazuje Wnioskodawca, nie są związane z konkretną dostawą, lecz mają charakter wynagrodzenia za podjęcie przez kontrahentów starań w celu zwiększenia sprzedaży asortymentu dostarczanego przez podmiot wypłacający premię. Działania kontrahentów Spółki mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii, bowiem wypłacona gratyfikacja pieniężna zależy od określonego zachowania, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

A zatem, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym premie pieniężne nie mogą być potraktowane jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Reasumując, stwierdzić, iż wypłacane przez Wnioskodawcę premie pieniężne za podjęcie przez kontrahentów różnego rodzaju działań mających na celu zwiększenie sprzedaży, stanowią wynagrodzenie z tytułu wyświadczonej przez kontrahentów usługi, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinny zostać udokumentowane fakturą VAT na podstawie art. 106 ustawy. Otrzymane od kontrahentów faktury VAT stanowią dla Spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z nich wynikającego, na zasadach i w terminach wynikających z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 88 ustawy.

Tak więc, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, nota obciążająca, obniżenie stawki podatku, obrót, premia pieniężna, rabaty
Data aktualizacji: 14/10/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Szczecinek 78-400 ul. Mickiewicza 13/14

Zasięg terytorialny miasta Szczecinek gminy Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek powiaty szczecinecki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 18101015990176622221000000 VAT 65101015990176622222000000 PIT...

Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wy...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana ., o...

CIT - w zakresie braku powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie otrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie przystąpienia przez kupującego d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie motocyklaPierwszy Urząd Skarbowy Opole 45-057 ul. Tadeusza Rejtana 3BOpodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które przyznawana będzie premia pieniężna kalkulowana procentowo i kwotowoCzy prawidłowe jest wystawienie przez biegłego faktury VAT za świadczone usługi ( PKWiU 84.14.13) dla Sądu opodatkowane stawką VAT 22Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól powstanie w momencie wystawienia faktury?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.