Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT dotyczącej umowy leasingowej

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Podatnika z dnia 07.09.2006 r. (data wpływu 14.09.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawidłowości wystawienia faktury VAT dotyczącej umowy leasingowej

stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik w sierpniu 2006 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego na ciągnik siodłowy i naczepę. W związku z przedmiotową umową leasingodawca obciążył Wnioskodawcę na podstawie faktury VAT "opłatą leasingową z tytułu podatku od środków transportowych" w kwocie zawierającej naliczony podatek VAT według stawki 22%.

Zdaniem Podatnika faktura została wystawiona nieprawidłowo i związku z tym ma on wątpliwości, czy przysługuje mu odliczenie określonego w niej podatku naliczonego.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 w/wym. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Jednocześnie art. 8 ust. 3 stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych (dla celów podatku od towarów i usług, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.).

Podatek od środków transportowych nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 cytowanej ustawy, nie jest bowiem towarem ani usługą, o których mowa wyżej. Zatem stwierdzić należy, iż podatek ten nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odmiennie jednakże należy rozpatrywać sytuację, gdy podatek od środków transportowych stanowi element kalkulacyjny wynagrodzenia należnego finansującemu z tytułu korzystania ze środka transportu na podstawie umowy leasingu.

Wynajem środków transportu jako usługa wymieniona w klasyfikacjach statystycznych (PKWiU 71) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy.

Umowa leasingu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony, tj. finansującego i korzystającego, określone przepisami obowiązki. Z przepisu art. 7091 Kodeksu cywilnego wynika, iż finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie leasingu i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez oznaczony czas, w zamian za co korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych ciąży na finansującym jako właścicielu i nie może być w drodze umowy przeniesione na osobę korzystającego ze skutkiem zwalniającym finansującego z obowiązku podatkowego. Jednakże strony umowy leasingu mogą zawrzeć w umowie postanowienia co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu podatku od środków transportowych przez korzystającego. Niezależnie jednak od tego, czy zwracana finansującemu kwota podatku zostaje wyłączona z wynagrodzenia, czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością obciążającą finansującego, wynika ona bowiem z obowiązku podatkowego. Natomiast obowiązek korzystającego w stosunku do finansującego stanowi zobowiązanie cywilnoprawne, szczegółowo ukształtowane w zawartej umowie, a więc należy ją traktować jako należność otrzymaną z tytułu odpłatnego świadczenia usługi leasingu.

W świetle powyższego refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem umowy leasingu, w tym kwoty wyszczególnionej jako podatek od środków transportowych, stanowiącej element kalkulacji wynagrodzenia, podlega zakwalifikowaniu jako wynagrodzenie za usługę i należy opodatkować ją jako usługę w całości. Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest m.in. kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Z przywołanego przepisu wynika zatem, że podstawę opodatkowania stanowi całe wynagrodzenie (w podziale na poszczególne raty), wraz z równowartością podatku od środków transportowych, w przypadku gdy strony ustaliły, że jego równowartość obciąża korzystającego.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawidłowości wystawionej przez leasingodawcę faktury stwierdzić należy, iż skoro faktura stwierdza dokonanie sprzedaży towaru lub wykonanie usługi, to treść faktury powinna odpowiadać nazwie towaru lub usługi, będących przedmiotem transakcji. W rozpatrywanym przypadku skoro przedmiotem sprzedaży jest usługa leasingu środka transportu, to nazwa przedmiotowej usługi powinna znaleźć się w treści faktury. Faktura VAT jest szczególnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie do dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tym samym niedopuszczalne jest dokumentowanie podatku od środków transportowych poprzez wystawienie faktury VAT z wykazaną kwotą podatku. Jednakże w przedmiotowej sprawie leasingodawca w nazwie usługi umieścił zwrot "opłata leasingowa", natomiast w uwagach zaznaczył, że chodzi o umowę leasingu operacyjnego nr 33/0123/06. Zatem w ocenie tut. Organu załączona do wniosku faktura wystawiona została prawidłowo.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in., w myśl ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem stwierdzić należy, iż w zakresie w jakim zakup przedmiotowych usług służy czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oraz o ile nie wystąpią inne (wymienione np. w art. 88 ustawy) przesłanki wyłączenia, Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowej faktury.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, podatek od środków transportowych, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 16/01/2013 06:00:01

Czy Podatnikowi przysługuje zwrot podatku Vat naliczonego w fakturach dokumentujących wyda...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2005 r. (data wpływu do tut...

Opodatkowanie czynności wniesienia aportu w postaci nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka będzie mogła rozliczyć podatek VAT wynikający z faktur zakupu za materiały zaku...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. )po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Organie podatkowym w...

Koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia tj. w dacie wydania faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Braniewo 14-500 ul. Jana Matejki 6

Zasięg terytorialny miasta Braniewo gminy Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężne, Płoskinia, Wilczęta powiaty braniewski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 54101013970023232221000000 VAT 04101013970023232222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Strona przyznająca rabat (Spółka) powinna wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 rozporządzeniaOt. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrującychMożliwość zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodów Spółdzielni z tytułu odsetek na rachunku bieżącymNie ma obowiązku oznaczania faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej wyrazami ORYGINAŁ oraz KOPIACzy wykup wierzytelności na zasadach faktoringu niepełnego (niewłaściwego) na podstawie zawartych umów jest wyłączony ze zwolnienia od podatku VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.