Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy refakturownia usług

W związku z wnioskiem Strony z dnia 18 lutego 2005 r. (data wpływu 24 lutego 2005r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)

uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona z polecenia Spółki z siedzibą w Austrii (będącej 100% udziałowcem Strony) ma zamiar koordynować sprzedaż i działania marketingowe na Litwie, Łotwie oraz Estonii. Sprzedaż w tych krajach nie będzie przychodem Strony, natomiast Strona będzie ponosić wydatki związane z ww. działaniami. Wydatki te dotyczą przede wszystkim zakupu następujących usług:- w zakresie zakwaterowania, świadczonych przez hotele i motele (PKWiU 55.11.10)- przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie (PKWiU 62.10.10)- gastronomicznych w restauracjach PKWiU 55.30.11)- przewozy pasażerskie kolejowe międzymiastowe (PKWiU 60.10.11.)- taksówek osobowych (PKWiu 60.22.11).Z nabywanych usług korzystać mają pracownicy Strony oraz goście z Litwy, Łotwy i Estonii. Strona zamierza dopiero zawrzeć ze Spółką z siedzibą w Austrii umowę określającą warunki refakturowania za poniesione przez Stronę wspomniane wydatki w imieniu tej firmy Zdaniem Spółki, należy naliczyć VAT na refakturze na rzecz podatnika VAT z siedzibą w Austrii. Ponadto Strona uważa, że ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących wydatków za noclegi w hotelach, bilety lotnicze i pociągowe.

Zarówno ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia refakturowanie. Problemu tego nie regulowały również przepisy poprzedniej ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do niej. Pojecie refakturowania jak i zasady jej stosowania zostały wykształcone przez praktykę obrotu gospodarczego oraz orzecznictwo NSA wydane w oparciu o stan prawny poprzednio obowiązujący. Orzeczenia NSA zachowują swoją aktualność również obecnie. W wyroku z dnia 25 października 2001 r. (sygn. akt III SA 1466/00) NSA orzekł m. in., iż: Refakturowanie usług oznacza bowiem nic innego, jak fakturowanie usługi świadczonej przez podatnika od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej refakturowania. Jak stwierdził NSA w przywołanym orzeczeniu: Opodatkowaniu podlega bowiem wykonanie usługi na podstawie czynności wymienionej w art. 2 ustawy z 1993 r. o VAT nawet wtedy, gdy fizycznie dokonuje tego osoba trzecia. Innymi słowy refakturowanie należy traktować jako odsprzedaż uprzednio zakupionych usług po kosztach, jest zatem równoznaczne ze świadczeniem zakupionej uprzednio usługi. Podmiot pośredniczący (refakturujący) pomiędzy świadczącym usługę a jej bezpośrednim i ostatecznym odbiorcą ogranicza się wyłącznie do wystawienia ostatecznemu odbiorcy faktury, za zakupione - formalnie usługi od świadczeniodawcy. W tym ujęciu refakturujący świadczy w istocie usługę, z której faktycznie korzysta ostateczny odbiorca. Oznacza to, że podmiot pośredniczący świadczeniu usługi, jest uprzednio nabywcą (odbiorcą) usługi, a następnie sam świadczy zakupioną wcześniej usługę. Usługa ta podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednoczenie podatek naliczony w pierwotnej faktury jest podatkiem podlegającym odliczeniu przez refakturującego.

W praktyce przyjęło się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:1.przedmiotem refakturowania są usługi, 2.nie zmienia się charakter prawny odsprzedawanej usługi, 3.w umowie między kontrahentami jest zastrzeżenie o odrębnym rozliczeniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności, 4.z usług tych podmiot, na którego wystawiana jest pierwotna faktura, nie korzysta w ogóle, a korzystającym wyłącznie jest finalny odbiorca, 5.odsprzedaż tych usług musi być dokonana w cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży (narzutu, kwoty zysku itp.) narzuconej przez odsprzedającego (cena zapisana na refakturze musi wynikać bezpośrednio z ceny zapisanej na fakturze wystawionej przez faktycznego usługodawcę, usługodawcy formalnemu).6.podmiot, dokonujący refakturowania stosuje taką sama stawkę VAT ( lub zwolnienie), które widnieje na fakturze pierwotnej, wystawionej przez usługodawcę.

Jeżeli choć jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony to wówczas nie ma podstaw do odrębnego rozliczania przez podmiot pośredniczący nabywanych usług w związku ze świadczeniem usługi tj. do refakturowania.Na konieczność spełnienia powyższych warunków wskazywał w licznych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny (zob. m in. wyrok z dnia 28 października 1999 r., sygn. akt III SA 1637/99, wyrok z dnia 21 września 1999 r., sygn. akt III SA 7377/98 oraz wyrok z dnia 10 listopada 1999 r. sygn. akt I SA/Gd 1329/97, wyrok z dnia 25 października 2000 r., sygn. III SA 1853/99, wyrok z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 2280/01). W przedmiotowym sprawie nie będzie zachodzić czwarty warunek. Podkreślić należy, iż warunkiem determinującym refakturowanie jest, aby to ostateczny usługobiorca korzystał z usługi będącej przedmiotem refakturowania. Beneficjentem tej usługi musi być podmiot, na którego jest wystawiana refaktura. Taka sytuacja nie zachodzi w omawianej sprawie.Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż powyższe działanie Strony nie będzie stanowić refakturowania usług.Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego pragnie zauważyć, iż zwrot poniesionych przez Stronę wydatków na cele związane z dokonywaniem działań marketingowych i koordynacją sprzedaży w krajach nadbałtyckich należy zaliczyć do przychodów podatkowych podlegających opodatkowaniu jako otrzymane pieniądze na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 54, poz. 654 ze zm.). Natomiast wydatki poniesione przez Stronę, dotyczące świadczenia w/w usług jako poniesione w celu osiągnięcia przychodów Strona będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś, zgodnie z tym przepisem, jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W przedmiotowym przypadku podstawą opodatkowania świadczonych usług winien stanowić obrót, który jest kwotą należną obejmującą całość świadczenia należnego od nabywcy usługi minus kwota podatku VAT. Zatem z podstawy opodatkowania świadczonej usługi nie można wyłączać poszczególnych jej elementów. W opisanej sytuacji podstawa opodatkowania obejmuje również wydatki na cele związane dokonywaniem działań marketingowych i koordynacją sprzedaży. Stanowią one część kwoty należnej z tytułu świadczonych przez Stronę usług. Włączenia ich do podstawy opodatkowania oznacza, iż wartość tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz należy traktować jako elementy składowe świadczenia zasadniczego. Stąd też koszty te uwzględnić należy w cenie świadczonych usług.

Dla ustalenia miejsca opodatkowania świadczonych przez Stronę usług marketingu i działań związanych z koordynacją sprzedaży towarów na terenie państw nadbałtyckich konieczne jest wcześniejsze ustalenie właściwego dla tych czynności grupowania PKWiU. Wniosek Spółki nie zawierał stosownej klasyfikacji PKWiU. Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, iż nie jest upoważniony do wypowiadania się odnośnie prawidłowości klasyfikacji wykonywanych przez Stronę czynności. Organ podatkowy nie jest uprawniony do samodzielnego klasyfikowania wyrobów lub usług do odpowiednich grupowań PKWiU. Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa GUS z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS Nr 12, poz. 87), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa wyłącznie na podatniku, który jeżeli ma wątpliwości jak zakwalifikować swój towar lub usługę może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

W kwestii zapytania Strony o możliwość odliczenia podatku naliczonego należy stwierdzić, iż uwzględnienie poniesionych kosztów w cenie usługi żaden sposób nie wpływa na prawo do odliczenia przez Stronę podatku naliczonego przy ich nabyciu. W zależności od rozstrzygnięcia miejsca opodatkowania świadczonych przez Stronę usług zastosowanie znajdą inne podstawy prawne odliczenia. W przypadku, gdy miejscem opodatkowania powyższych usług jest Polska Spółce przysługuje prawo do odliczenia na zasadach ogólnych stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Z kolei w przypadku opodatkowania tych usług w kraju nabywcy podstawą odliczenia będzie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art. 14 b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczenlnika tutejszego Urzędu.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, podstawa opodatkowania, refakturowanie, usługi marketingowe
Data aktualizacji: 28/12/2012 15:00:01

Czy prawidłowe jest stosowanie przez podatnika 22 % stawki podatku VAT przy obciążaniu kos...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.01.2006 r., uzupełnionego w dniu 07.02.2006 r., oraz w dniu...

Kiedy można wystawić faktury korygujące?

Urząd Miejski w X w latach 2005 i 2006 wystawił na rzecz X S. A. faktury VAT zawierające 22% stawkę podatku za użytkowanie wieczyste gruntu. Nabywca dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur. Zgodnie...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek sporządzania not korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymane faktury za usługi cateringowe, a nie gastronomiczne stanowią podstawę do odl...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2006 r.) o udzielenie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie usług nabycia wierzytelności i późniejszego ich odzyskania na własny rachunekCzy wystawioną kontrahentowi refakturę kosztów powinno się traktować jako przychód podatkowy, czy jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?Czy przywóz z krajów UE formy-urządzenia do produkcji podlega opodatakowaniu podatkiem od towarów i usług?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez podmiot czeski jako pełnomocnika i nieposiadających adresu siedziby SpółkiCzy zarządzanie pożytkiem we wspólnocie mieszkaniowej jest czynnością oddzielną, którą należy wyodrębnić na fakturze i stosować stawkę 22%?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.