Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy rozliczania faktur kortygujących wystawianych na rzecz kontrahenta zagranicznego powodujących zmniejszenie bądź zwiększenie przychodów

Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r, Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 07 stycznia 2005r. wniosku (uzupełnionego pismami z 20.01.05r, 31.01.05r., 07.03.2003r., 21.03.05r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 07 stycznia 2005r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U z 2004r. Nr 254, poz. 2533).

W piśmie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W dniu 29 czerwca 2004r. spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury handlowej wystawionej w dniu 24 czerwca 2004r. dla kontrahenta zagranicznego. Powyższa faktura spowodowała zmniejszenie sprzedaży o 17, 10 EUR. Wartość powyższej korekty została przeliczona przez Spółkę na PLN po kursie NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Zdaniem Spółki, zasadne jest aby zmniejszenie przychodu na skutek wystawienia faktury korygującej dla kontrahenta zagranicznego zostało przeliczone po kursie NBP z dnia wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz.654 ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Stosownie zaś do treści art. 12 ust. 3 cyt. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 3a tej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika że Spółka wystawiła w dniu 29 czerwca 2004r. fakturę korygującą do faktury wystawionej w dniu 24 czerwca 2004r. przeliczając jej wartość z PLN po kursie NBP z dnia wystawienia pierwotnej faktury dokumentującej tą sprzedaż.

Tak więc w świetle powyższego, momentem powstania przychodu do rozliczania faktur korygujących wystawianych na rzecz kontrahenta zagranicznego będzie dzień wystawienia faktury pierwotnej i zastosowanie średniego kursu walut z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie.

Zażalenie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, przychód, różnice kursowe
Data aktualizacji: 19/01/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dot. prowizji za świadczone...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zastosować taką zasadę ewidencji wartości sprzedaży usług najmu i wystawiać jedn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przedmiotem pytania Podatnika jest czy podatnik, który wystawiał faktury z podatkiem VAT 2...

Działając na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), 9, 11, 16 ust. 4 i ust. 7, 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w...

Dotyczy - prawa odliczenia naliczonego podatku VAT "w zakresie, w jakim usługi są wykorzys...

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny: Gmina, w trybie przepisów art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.) - przekształciła zakład budżetowy, który zajmował się...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zasadne jest nienaliczanie podatku VAT w przypadku wystawiania faktury na przedmiotowe usługi?Brak opodatkowania wykonywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnegoUrząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto Wrocław 53-654 ul. Inowrocławska 4Czy w przypadku utraty na mocy art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT statusu zarejestrowanego podatnika VAT, podmiot ma prawo do wystawiania faktur VAT?Zastosowanie procedury rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności oraz korekta podatku należnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.