Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy rozliczania faktur kortygujących wystawianych na rzecz kontrahenta zagranicznego powodujących zmniejszenie bądź zwiększenie przychodów

Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r, Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 07 stycznia 2005r. wniosku (uzupełnionego pismami z 20.01.05r, 31.01.05r., 07.03.2003r., 21.03.05r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 07 stycznia 2005r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U z 2004r. Nr 254, poz. 2533).

W piśmie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W dniu 29 czerwca 2004r. spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury handlowej wystawionej w dniu 24 czerwca 2004r. dla kontrahenta zagranicznego. Powyższa faktura spowodowała zmniejszenie sprzedaży o 17, 10 EUR. Wartość powyższej korekty została przeliczona przez Spółkę na PLN po kursie NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Zdaniem Spółki, zasadne jest aby zmniejszenie przychodu na skutek wystawienia faktury korygującej dla kontrahenta zagranicznego zostało przeliczone po kursie NBP z dnia wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz.654 ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Stosownie zaś do treści art. 12 ust. 3 cyt. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 3a tej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika że Spółka wystawiła w dniu 29 czerwca 2004r. fakturę korygującą do faktury wystawionej w dniu 24 czerwca 2004r. przeliczając jej wartość z PLN po kursie NBP z dnia wystawienia pierwotnej faktury dokumentującej tą sprzedaż.

Tak więc w świetle powyższego, momentem powstania przychodu do rozliczania faktur korygujących wystawianych na rzecz kontrahenta zagranicznego będzie dzień wystawienia faktury pierwotnej i zastosowanie średniego kursu walut z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie.

Zażalenie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, przychód, różnice kursowe
Data aktualizacji: 19/01/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Sandomierz 27-600 ul. Żydowska 1

Zasięg terytorialny miasta Sandomierz gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost powiaty sandomierski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 54101012380852832221000000 VAT 04101012380852832222000000...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe Łódź

Pamiętaj, że osoba prowadząca biuro rachunkowe w Polsce musi zdać odpowiedni egzamin. Egzamin obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin: 1) rachunkowość; 2) prawo podatkowe; 3) ubezpieczenia społeczne; 4) podstawy prawa cywilnego i...

Prawo do odliczenia pełnej kwoty z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie określenia konsekwencji w zakresie podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usługCzy Wnioskodawca prawidłowo traktuje otrzymane kaucje opakowaniowe jako kaucje za opakowania zwrotne w rozumieniu rozporządzenia?Pytanie Spółki dotyczy dokumentowania zaliczki wpłaconej tytułem wewnątrzwspólnotowego nabyciaCzy kontrahent słusznie opodatkowuje wykonywane zgodnie z zawartą umową czynności jako marketing i dokumentuje te czynności fakturami VAT?Podatek VAT na podstawie noty korygującej wystawionej do faktury VAT marża?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.