Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy rozliczania faktur kortygujących wystawianych na rzecz kontrahenta zagranicznego powodujących zmniejszenie bądź zwiększenie przychodów

Na podstawie art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r, Nr 8, poz. 60) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 07 stycznia 2005r. wniosku (uzupełnionego pismami z 20.01.05r, 31.01.05r., 07.03.2003r., 21.03.05r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 07 stycznia 2005r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U z 2004r. Nr 254, poz. 2533).

W piśmie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W dniu 29 czerwca 2004r. spółka wystawiła fakturę korygującą do faktury handlowej wystawionej w dniu 24 czerwca 2004r. dla kontrahenta zagranicznego. Powyższa faktura spowodowała zmniejszenie sprzedaży o 17, 10 EUR. Wartość powyższej korekty została przeliczona przez Spółkę na PLN po kursie NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Zdaniem Spółki, zasadne jest aby zmniejszenie przychodu na skutek wystawienia faktury korygującej dla kontrahenta zagranicznego zostało przeliczone po kursie NBP z dnia wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r., Nr 54, poz.654 ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Stosownie zaś do treści art. 12 ust. 3 cyt. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 3a tej ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika że Spółka wystawiła w dniu 29 czerwca 2004r. fakturę korygującą do faktury wystawionej w dniu 24 czerwca 2004r. przeliczając jej wartość z PLN po kursie NBP z dnia wystawienia pierwotnej faktury dokumentującej tą sprzedaż.

Tak więc w świetle powyższego, momentem powstania przychodu do rozliczania faktur korygujących wystawianych na rzecz kontrahenta zagranicznego będzie dzień wystawienia faktury pierwotnej i zastosowanie średniego kursu walut z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie.

Zażalenie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, przychód, różnice kursowe
Data aktualizacji: 19/01/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Łęczna 21-010 ul. al. Jana Pawła II 95

Zasięg terytorialny miasta gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn powiaty łęczyński województwo lubelskie Konta bankowe CIT 17101013390079372221000000 VAT 64101013390079372222000000 PIT 14101013390079372223000000 budżetowe...

Czy nieodpłatne przekazanie środków transportu w użytkowanie wskazane w przedstawionym sta...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie stwierdza, iż stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku z dnia...

VAT - w zakresie rozliczeń pomiędzy członkami umowy konsorcjum

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie przez Liceum Ogólnokształcące podatku VAT za media w opłatach za czynsze najmu...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia...

Refakturowanie kosztów badania technicznego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość wystawiania faktury VAT za zakup paliwaMożliwości wystawiania faktur wewnętrznych i ich przechowywania w formacie pliku PDFCzy faktury za najem nieruchomości wystawione przez "Y" Spółka Jawna można uznać za koszty uzyskania przychodów?Brak opodatkowania czynności uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenuRefaktura kosztów ubezpieczenia umowy leasingowej - stawka VAT zw
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.