Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy rozliczenia nadpłaconego podatku od towarów i usług za nierozliczone i nieściągalne faktury VAT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa(Dz.U. 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 27.10.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 02.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Strona w okresie od czerwca do sierpnia 2006r wystawiła dla X Sp. z o. o faktury VAT od których zapłaciła naliczony podatek dochodowy oraz podatek VAT. Należności z tytułu wystawionych faktur nie zostały przez kontrahenta zapłacone. W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania w/w należności od spółki, Strona wystąpiła do Sądu Rejonowego w Warszawie z wnioskiem o upadłość X sp. z o. o. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość X sp. z o. o obejmującą likwidację majątku.

Strona wnosi o wyjaśnienie kwestii rozliczenia nadpłaconego podatku od towarów i usług za nierozliczone i nieściągalne faktury VAT.

Zdaniem Strony może on dokonać korekty podatku należnego związanego z wierzytelnością nieściągalną poprzez zastosowanie następujących procedur: cyt;1/.Podatnik wysyła do syndyka oświadczenie o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnej i wzywa syndyka do jej uregulowania w ciągu 28 dni od daty otrzymania zawiadomienia.2/.Podatnik dokonuje korekty za okres następujących po miesiącu w którym syndyk pismo otrzymał.3/.Podatnik koryguje podatek należny w deklaracji VAT-7.4/.Podatnik zawiadamia o tym fakcie syndyka w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji.5/.Podatnik wysyła kopię zawiadomienia do Urzędu Skarbowego.6/.Jeżeli syndyk zapłaci całość lub część wierzytelności podatnik powinien zwiększyć podatek należny odpowiednio o całość lub część korekty w deklaracji sporządzonej za okres w który ta należność lub jej część została uregulowana.

W myśl normy z art.89a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 2-7. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna.

Na podstawie art.23 ust1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1992r ( Dz. U .z 2000r Nr 14, poz.176 ze zm. )nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne z wyjątkiem między innymi wierzytelności, które uprzednio na podstawie art.14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona i udokumentowana zgodnie z wymogami określonymi ust. 2 cyt. art. tj:1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 2)postanowieniem sądu o:a)oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lubb)umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lubc)ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo3)protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności były równe albo wyższe od jej kwoty.

Ustawodawca ściśle określił rodzaj dokumentów jakimi należy udokumentować nieściągalność wierzytelności, aby móc zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. Posiadanie przez podatnika innych dokumentów nie daje mu takiego prawa. Ze stanu faktycznego podatnika nie wynika, iż przedmiotowe wierzytelności zostały odpisane jako nieściągalne i stanowiące koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zdaniem naczelnika tut. organu podatkowego, podatnik nie nabył uprawnień do zastosowania procedury określonej art.89 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.Dz.U.Nr54, poz.535 ze zm.)A zatem Naczelnik tut organu podatkowego postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: wierzytelności nieściągalne
Data aktualizacji: 18/10/2013 09:00:01

Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Czy opisane wyżej działanie jest zgodne z przepisami o podatku VAT?

Prowadzi Pani działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest wynajmowanie innym firmom zakupionych przez Panią nieruchomości.W lipcu br. zakupiła Pani od developera lokal mieszkalny i miejsce parkingowe, które zamierza Pani, w ramach...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących za...

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ., Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wygląd czytelnej e-fakturyCzy Wnioskodawca może obciążać firmy fakturą za odbiór i transport odpadów w kwocie netto +7% VATZdaniem Wnioskodawcy PHT ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek naliczony wynikający z faktury otrzymanej w styczniuUsługi magazynowania-miejsce świadczenia, wystawienie faktury, wykazanie w informacji podsumowującejPowstanie obowiązku podatkowego z tytułu wpłat oraz fakturowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.