Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy rozliczenia VAT i wystawienia faktury w sytuacji wykonania dla firmy szwedzkiej nadruku na plastikowych podkładach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii zastosowania zerowej stawki VAT na wymienione w piśmie czynności, postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy jako nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 05.09.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o ustosunkowanie się w sprawie rozliczenia VAT i wystawienia faktury w sytuacji wykonania dla firmy szwedzkiej z przedstawicielstwem w kraju, nadruku metodą sitodruku na plastikowych podkładach pod rejestrację samochodów. Podkłady są własnością firmy szwedzkiej, która jest zidentyfikowana na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Szwecji. Faktura będzie wystawiona na rzecz tej firmy. Towary z wykonaną na nich usługą zostaną wywiezione do Szwecji w ciągu 30 dni. Pana zdaniem, w stosunku do wyżej wymienionej usługi winna być zastosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie nie podziela stanowiska Wnioskodawcy.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ich przemieszczenia przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, w przypadku gdy na towarach tych (należących do podatnika), mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika (np. usługi uszlachetniania), pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego.

Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych kwalifikuje się jako wykonanie usług, dla których istotną rolę odgrywa właściwe określenie miejsca ich świadczenia.

Art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ww. ustawy stanowi, że miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym (a do takich usług należy zaliczyć wykonanie przedmiotowego nadruku) - jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Według art. 28 ust. 7 powołanej wyżej ustawy, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi zostały faktycznie wykonane.

Z przedstawionych wyżej okoliczności wynika, że miejscem świadczenia usług (ich opodatkowania) jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, tj. Szwecja.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku podatników świadczących usługi przerobu uszlachetniającego, niezbędnym jest - zgodnie z art. 109 ust. 9 ww. ustawy - prowadzenie ewidencji otrzymywanych towarów, która powinna zawierać w szczególności: datę otrzymania towarów, dane pozwalające na ich identyfikację oraz datę wydania towaru po wykonaniu usługi przez podatnika.

Obowiązek wystawiania w tym przypadku faktur wynika z art. 106 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, a zasady wystawiania faktur stwierdzających świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Zgodnie z § 27 tego rozporządzenia - do ww. faktur stosuje się przepisy § 9, 11-23 i 26. Faktury te powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, jak również - w przypadku świadczonych przez Pana usług - faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Ponadto tut. organ informuje, że:interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany bądź uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia - za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie - do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 222 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, miejsce świadczenia usług, prowadzenie ewidencji, usługi na majątku rzeczowym, uszlachetnianie czynne
Data aktualizacji: 14/10/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu części i paliwa do samocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług cash poolingu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób fakturowania usług o charakterze ciągłym

DECYZJA Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników ..... TAXI , na postanowienie nr: 1434 PV...

Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 14.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 17.10.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biura rachunkowe GdańskPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu motocyklaDrugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Fabryczna 1ARozliczenie zaliczki przy proporcjonalnym potrącaniu jej w całym okresie trwania umowy w stosunku do zaawansowania robótUwzględnienie faktury korygującej w deklaracji podatkowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.