Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy: stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www. allegro. pl

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2006 r., który wpłynął w dniu 15.09.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www. allegro. pl., jest prawidłowe. UZASADNIENIEW dniu 15.09.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od 01.09.2006 r. prowadzi Pani zarobkową działalność gospodarczą - dokonuje sprzedaży towarów (konkretnie obuwia) za pośrednictwem portalu internetowego www. allegro. pl. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności działalność tą sklasyfikowano następująco - 52.61.Z (sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej); 52.62.B (sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach). Prowadzoną działalność opodatkowała Pani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Zdaniem Pani z uwagi na to, iż prowadzona działalność opiera się na handlu uważa Pani, że prawidłową stawką podatku jest wysokość 3 % przychodu ze sprzedaży.Biorąc stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza co następuje. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".Z treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że użyte w ustawie określenie - działalność usługowa w zakresie handlu - oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.Z pisma Pani wynika, że działalność którą prowadzi zakwalifikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 52.61.Z - sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej; 52.62.B - sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.Usługi te nie mieszczą się w grupie wymienionej w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, świadczenie których zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) wyłącza podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Stosownie zatem do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalność ta podlega opdatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3 % przychodu uzyskanego z tego tytułu.Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy podziela przedstawione przez Panią stanowisko w niniejszej sprawie Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla Pani, wiąże natomiast właściwe dla Pani organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: forma opodatkowania, ryczałt ewidencjonowany, sprzedaż wysyłkowa, stawki podatku
Data aktualizacji: 10/01/2013 21:00:01

Dokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zasadne jest wystawienie faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2006 r...

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 ul. Legionów 7

Zasięg terytorialny miasta Nowy Dwór Mazowiecki gminy Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym powiaty nowodworski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 91101010100166782221000000 VAT 41101010100166782222000000 PIT...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie sam...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Rzeszów 35-309 ul. Podwisłocze 42Czy można zbiorczo zaewidencjonować sprzedaż usług dostępu do Internetu ( dla różnych użytkowników ) przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłaconeCzy przekazanie otrzymanych z importu próbek leków do polskiego oddziału dostawcy winno być opodatkowane podatkiem VAT i dokumentowane fakturą VAT ?Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej na płycie CD-ROM?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.