Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy stosowania art.88 ust.3a pkt 1a ustawy o podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 14.02.2007r. /data wpływu do tutejszego organu 16.02.2007r./ stanowisko Strony dotyczące zakresu i sposobu stosowania art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm./ ocenia jako p r a w i d ł o w e.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.14a §1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 14.02.2007r. zwróciła się Pani z zapytaniem o zakres i sposób zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54, poz. 535/.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, co następuje:

W dniu 23.01.2007r. zawarła Pani z kontrahentem umowę sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w formie aktu notarialnego repertorium . nr ./2007, na podstawie której zakupiła Pani nieruchomość za zapłatą umówionej ceny. Umowa ta została zawarta w wykonaniu wcześniej zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cenę netto zapłaciła Pani w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości (zapłata nastąpiła w trzech transzach płatnych w okresie od września 2006r. do 22 stycznia 2007r.) Sprzedający oświadczył w umowie sprzedaży, iż z tytułu czynności objętej tą umową nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie zastrzeżono, iż na wypadek oceny uprawnionego organu, że czynność objęta niniejszym aktem notarialnym podlega podatkowi VAT, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o tenże podatek. W rezultacie - w dniu 30 stycznia 2007r. sprzedający wystąpił do właściwego urzędu skarbowego składając zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, na podstawie art. 96 ust.1 ustawy o VAT i tego samego dnia wystawił Pani fakturę VAT obejmującą całą cenę brutto z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dokonanej w dniu 23.01.2007r. w formie aktu notarialnego, naliczając podatek VAT od całej ceny. Sprzedający zgłasza wobec Pani żądanie dopłacenia do uiszczonej już ceny sprzedaży podatku VAT objętego w/w fakturą stwierdzając, iż w dniu sprzedaży posiadał status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zwraca się Pani z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy o podatku od towarów i usług. Stoi Pani na stanowisku, iż ze względu na fakt, że w dniu wystawienia faktury sprzedawca był uprawniony do wystawiania faktur VAT - w przedstawionej sprawie w/w artykuł nie ma zastosowania.

Po dokonaniu analizy wniosku - przedstawionego w nim stanu faktycznego, jak również stanowiska Strony w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm./ w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Korzystanie z tego prawa może odbywać się jedynie na zasadach i terminach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.

Jak wynika z powyższych przepisów, o momencie powstania prawa do odliczenia podatku decyduje data otrzymania faktury, nie ma natomiast znaczenia data wystawienia faktury ani okres sprzedaży objęty fakturą. Wystawienie przez sprzedawcy faktury po ustawowym terminie jest naruszeniem przez niego obowiązków nałożonych przepisami prawa, nie narusza natomiast prawa nabywcy do odliczenia podatku od towarów i usług. Sytuacje, w których faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego zostały zawarte w art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapisami powyższego przepisu nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy:sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygującychb) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;zaświadczenie, o którym mowa a art. 86 ust. 5, zawiera informacje zgodne ze stanem faktycznym.Z Pani pisma nie wynika, aby w rozpatrywanym przypadku zachodziły okoliczności wymienione w art. 88 ust. 3a pkt 1b, 3-6 ustawy, tak więc w celu rozstrzygnięcia, czy przedmiotowa faktura stanowi podstawę do zaksięgowania i odliczenia podatku VAT należy ustalić, czy nie zachodzą okoliczności zawarte w art. 88 ust. 3a pkt 1a (tzn. czy faktura nie została wystawiona przez podmiot nieuprawniony do dokonania tej czynności) oraz pkt 2 w/w art. (tzn. czy czynność udokumentowana tą faktura podlega opodatkowaniu).

W myśl §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 95, poz. 798/ - fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem §14 i §15. §14 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi natomiast, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Ponadto, zgodnie z §14 ust 4 rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2 nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w §9 i §11-13, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zwierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Ponadto w myśl art. 19 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Według zapisów zawartych w art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15 są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Natomiast §8 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia głosi, że zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, iż ponieważ sprzedający wystawił fakturę dopiero po dokonaniu do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, uznać należy, że w momencie wystawienia faktury był on podmiotem uprawnionym do dokonania tejże czynności. Natomiast wystawienie przez sprzedawcę faktury po upłynięciu wynikających z przepisów prawa terminów jest naruszeniem przez niego obowiązków nałożonych przepisami prawa, nie narusza natomiast prawa nabywcy do odliczenia podatku od towarów i usług.

Należy jeszcze ustalić, czy nie zachodzą przesłanki do zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nie stanowią faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 2 ust.6 ustawy o VAT definiuje towary, jako rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny wynikający z ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje Pani prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktury VAT wystawionej przez czynnego podatnika VAT, a zatem zaprezentowane w treści zapytania stanowisko podatnika jest prawidłowe, pod warunkiem jednak, że wynikająca z tej faktury kwota została uregulowana, a podatek VAT rozliczony w deklaracji dla podatku od towarów i usług za odpowiedni okres rozliczeniowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 13/01/2013 03:00:01

Czy udzielenie premii przez Wnioskodawcę swoim odbiorcom jest opodatkowane podatkiem od to...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy koniecznym jest osobne wyszczególnianie transportu na fakturze, czy można go uwzględni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku VAT od czynności sprzedaży działki w oparciu o akt notarialny

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z...

Brak możliwości skorygowania faktury VAT rachunkiem korygującym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. uznania biletów kolejowych nabywanych za pośrednictwem internetu i drukowanych przez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy opodatkowania pakietu konferencyjnego stanowiącego usługę kompleksową oraz usług odrębnych niestanowiących usługi kompleksowejUrząd Skarbowy Chorzów 41-506 ul. Armii Krajowej 5Czy spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę z tyt. sprzedaży nieruchomości?Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu i motocykla
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.