Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy terminu wywozu towarów po wystawionych fakturach zaliczkowych na poczet WDT oraz korekty deklaracji VAT-7

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii korekty deklaracji VAT-7, terminu wywozu towaru w ramach WDT oraz okresu przechowywania tego towaru, postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy:jako nieprawidłowe w części korekty deklaracji zmieniającej termin zwrotu różnicy podatku, jako prawidłowe w pozostałej części wniosku.Pismem z dnia 22.02.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny:

będąc podatnikiem VAT UE wystawił Pan w m-cu październiku 2005 r. fakturę zaliczkową na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw ze stawką VAT 0% dla niemieckiej firmy zidentyfikowanej na potrzeby podatku od wartości dodanej. Wykazał Pan tę fakturę w miesiącu październiku, deklarując część różnicy podatku do zwrotu w terminie 180 dni a pozostałą kwotę zwrotu (z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych) w terminie 60 dni.W tej sytuacji ma Pan wątpliwości:czy po wywiezieniu towaru, którego dotyczyła faktura zaliczkowa, może Pan skorygować deklarację VAT za miesiąc październik w rubrykach dotyczących terminów zwrotu, tj. poz. 58 i 57, w jakim terminie liczonym od dnia wystawienia faktury na zaliczkę, należy dokonać wywozu towaru do Unii, czy można towar przetrzymywać lub magazynować kilka lat, jaki przepis reguluje termin wywozu.Pana zdaniem:po wywiezieniu towaru, może Pan skorygować deklarację za miesiąc październik 2005 r., w której ujęta była faktura na zaliczkę dotyczącą WDT, poprzez zmianę deklarowanego zwrotu różnicy podatku z poz. 58 do poz. 57, tj. ze 180 dni na 60 dni, w ustawie nie ma wskazanego terminu wywozu towaru, więc może on być wywieziony w nieokreślonym terminie (tzn. kiedy kontrahent zażąda), po otrzymaniu zaliczki, wystawieniu faktury ze stawką 0% i ujęciu jej w miesiącu wystawienia, może Pan towar magazynować tyle czasu, ile kontrahent unijny sobie zażyczy.Analizując przedstawione wyżej okoliczności, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie nie podziela Pana stanowiska odnośnie korekty deklaracji zmieniającej termin zwrotu różnicy podatku, natomiast uznaje jako działanie prawidłowe w pozostałej części wniosku.

Ad. pkt 1.

Generalnie zasady dotyczące korekt zawarte zostały w przepisach art. 81-81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W myśl art. 81 tej ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uchylenie przesłanek do skorygowania deklaracji (art. 81a i art. 81c ustawy) wskazuje na możliwość złożenia tzw. korekty neutralnej, pozostającej bez wpływu na zobowiązanie podatkowe, czy też wysokość zwrotu różnicy podatku. Przepisy te wskazują, że skorygowanie deklaracji możliwe jest, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Punktem wyjścia przy korekcie deklaracji w świetle przepisów dotyczących VAT jest art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stanowiący o prawie podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z kolei przepis art. 86 ust. 13 tej ustawy stanowi o warunkach dokonania korekty przez podatnika VAT, który z różnych przyczyn nie zachował dwumiesięcznego terminu na dokonanie odliczenia. Należy również zwrócić uwagę na art. 42 ust. 13 ww. ustawy, upoważniający podatnika do dokonania korekty deklaracji podatkowej w terminie późniejszym niż określony w ust. 12, jeżeli posiada dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Zdaniem tut. organu, korekta wymieniona w art. 42 ust. 13 ustawy dotyczy dostaw wewnątrzwspólnotowych, na które brak jest w danym miesiącu odpowiednich dowodów i nie może w związku z tym mieć zastosowania do zaliczek otrzymywanych przed dokonaniem dostawy. Należy zatem przyjąć, że brak jest podstaw do korygowania uprzednio złożonej deklaracji, poprzez zmianę deklarowanego zwrotu różnicy podatku ze 180 dni na 60 dni, podając jako przyczynę wywiezienie towaru w ramach WDT.

Ad. pkt 2, 3, 4.

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części ceny przed dokonaniem WDT oraz konieczność terminowego wystawiania faktur, regulują niżej wymienione przepisy.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli przed dokonaniem dostawy, o której mowa w ust. 1, otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. W myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym brak jest stosownego uregulowania odnośnie terminu wywozu towaru do innego kraju unijnego po dacie wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej WDT. W związku z powyższym tut. organ akceptuje wskazane przez Pana rozwiązane co do możliwości - po otrzymaniu zaliczki - dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w nieokreślonym terminie, bądź magazynowania tego towaru w okresie wymaganym przez kontrahenta

Ponadto tut. organ informuje, że:interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany bądź uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia - za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie - do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 222 Ordynacji podatkowej. W przypadku zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5, - zł od zażalenia i po 0, 50 zł od każdego załącznika.
Słowa kluczowe: deklaracje, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura zaliczkowa, stawki podatku, wywóz towarów, zaliczka
Data aktualizacji: 29/12/2012 12:00:01

Czy zastosował właściwą stawkę podatku VAT przy wystawianiu faktury za szkolenie?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Czy Podatnik właściwie wystawił dokumenty (tj. faktury) i zastosował 0% stawkę podatku VAT...

Spółka na zlecenie firmy austriackiej wyposaża hale produkcyjne usytuowane na Słowacji w konstrukcje stalowe, stanowiące linie montażowe do produkcji samochodów. Kontrakt na Słowacji obejmuje dostawę i montaż elementów tej konstrukcji w większości...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Wrocławska 12/14

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Kalisz gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 61101014690001272221000000 VAT 11101014690001272222000000 PIT 58101014690001272223000000 budżetowe pozostałe...

Czy Spółka postępuje prawidłowo ujmując różnice kursowe od oddziałów i zaliczając je odpow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka na podstawie posiadanej dokumentacji może skorygować deklarację VAT za 02/2004r...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku X z dn. 27.12.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu maszyny od dostawcy, który nabył ją od nierzetelnego podmiotuUznanie świadczonych usług za usługi niematerialne i możliwość rozliczania ich fakturą wewnętrzną jako import usługOkreślenie statusu podatnika podatku VAT, obowiązku posiadania numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz sposobu wystawiania faktur VATUrząd Skarbowy Jelenia Góra 58-500 ul. Wolności 121Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumentowane fakturą zaliczkową?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.