Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy ustalenia dochodu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z powstaniem różnic kursowych

Pismem z dnia 9 grudnia 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 17 stycznia 2006r., Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży usług (przerób ulepszony) dla potrzeb kontrahenta z Niemiec. Faktury za usługi wystawiane są w EURO i przeliczane na złote poskie wg średniego kursu NBP. Kontrahent płaci Spółce w EURO na konto walutowe. Spółka oblicza różnice kursowe według kursu średniego z dnia wpływu środków na rachunek i zalicza je w ciężar kosztów lub przychodów Spółki jako ujemne lub dodatnie różnice kursowe. Po pewnym czasie, zgodnie z dyspozycją Spółki, część walut zasila złotówkowe konto Spółki według kursu sprzedaży banku prowadzącego rachunek i ponownie wartość konta walutowego jest przeliczana na złotówki według kursu średniego. Różnice kursowe wynikające z różnicy kursów pomiędzy kursem średnim a kursem sprzedaży banku Spółka zalicza do kosztów lub przychodów z tytułu różnic kursowych.

Na tle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółka zadała pytania:W jaki sposób wyceniać w złotych polskich stan rachunku walutowego na dzień przekazania środków na konto złotówkowe? Gdzie odnosić różnice kursowe, wynikające z różnicy pomiędzy średnim kursem NBP, a kursem sprzedaży banku na dzień "przewalutowania"?Zdaniem Spółki konto walutowe wycenia się według średniego kursu NBP, a różnice kursowe wynikające z "przewalutowania" stanowią koszty lub przychody Spółki nie podlegające opodatkowaniu.

Odnosząc się do przedstawionego przez Spółkę zagadnienia, Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia:

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychody i koszty w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów średnich z dnia uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu, ogłaszanych przez Narodowy bank Polski. Stanowią o tym przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym do osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - art. 12 ust. 2 (w zakresie przychodów) i art. 15 ust. 1 ustawy (w zakresie kosztów).

Ponadto w myśl:art. 12 ust. 3 ustawy - jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu, art. 15 ust. 1 ustawy - jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.Zatem przy wycenie należności dla celów podatkowych uwzględniane są następujące kursy walut:kurs średni NBP z dnia uzyskania przychodu (powstania należności), kurs kupna banku, z którego usług korzysta jednostka, na dzień faktycznego otrzymania należności (wpływ walut na rachunek bankowy).W związku z tym w momencie otrzymania zapłaty Spółka zobowiązana jest ustalić różnice kursowe:dodatnie różnice - w przypadku, gdy kurs kupna banku, z którego usług korzysta jednostka będzie wyższy od kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu, ujemne różnice - w przypadku, gdy kurs średni NBP z dnia uzyskania przychodu będzie niższy od kursu kupna banku, z którego usług korzysta jednostka.Dodatnie różnice kursowe zwiększą przychód uzyskany ze sprzedaży, zaś ujemne różnice kursowe zmniejszą ten przychód.

W przypadku posiadania przez podatnika rachunku walutowego mogą powstać dodatkowo przychody lub koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych. Przy wyliczaniu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych podatnicy obowiązani są stosować następujące zasady:przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustalać jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank z którego usług korzystał podatnik (art. 12 ust. 2a ustawy podatkowej), koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustalać jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik (art. 15 ust. 1a ww. ustawy podatkowej).Zatem w przypadku Spółki w momencie sprzedaży bankowi walut obcych z własnego rachunku bankowego, pochodzących z transakcji zapłaty należności przez kontrahenta z Niemiec, należy ustalić różnicę kursową w złotych polskich jako różnicę między: - wartością tych środków w walucie obcej wg kursu kupna walut banku z dnia ich sprzedaży i - wartością tych środków w walucie obcej wg kursu kupna banku z dnia faktycznego otrzymania przychodu.

Jeśli wartość waluty sprzedanej bankowi przeliczona na złote polskie jest wyższa od wartości waluty otrzymanej jako zapłata od kontrahenta, wystąpi dodatnia różnica kursowa, która zwiększa przychody. Natomiast w sytuacji odwrotnej wystąpi ujemna różnica kursowa, która zmniejszy przychody.

Spółka we wniosku z dnia 9 grudnia 2005r. zawarła stanowisko, iż różnice kursowe, obliczone dla potrzeb aktualizacji wartości złotówkowej walutowego rachunku bankowego, jako odpisy aktualizujące nie będą podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na postawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na postawie ust. 2a pkt 1. W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym przepis ten nie ma zastosowania, ponieważ powstające przychody lub koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych nie są odpisami aktualizującymi wartość należności.

Dodatkowo należy zauważyć, iż zasady obowiązujące przy wyliczaniu różnic kursowych dla celów podatkowych nie są tożsame z zasadami dotyczącymi różnic kursowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr, 76, poz. 694 z późn. zm.). Jednakże zgodnie z w/w przepisem art. 14a § 1 ustawy, wniosek o udzielenie interpretacji może dotyczyć wyłącznie spraw związanych z zakresem i sposobem zastosowania prawa podatkowego. Pod pojęciem przepisów prawa podatkowego w myśl art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, rozumie się przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. W związku z tym, organ podatkowy nie udziela interpretacji w zakresie dotyczącym stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, rachunek walutowy, różnice kursowe
Data aktualizacji: 09/01/2013 18:00:01

Czy notą korygującą można korygować nabywcę towaru na fakturze VAT?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) w związku ze złożonym dnia 20.02.2006r. uzupełnionym w dniu 07.03.2006r. przez Pana...

Czy Wnioskodawczyni powinna wystawiać faktury VAT, czy też rachunki (bez VAT)?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy mogę korzystać z obniżonej stawki VAT, tj. 7% z tytułu sprzedaży usługi dekarskiej wra...

W nawiązniu do naszego pisma, znak: OG-005 304 2004 PP2 41 2004 z dnia 22.12.2004 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił skorygowanie powyższej...

Nie narusza przepisów podatkowych wystawianie faktur przez zarządcę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

W odpowiedzi na zapytanie - jak prawidłowo należy wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - zawarte w pismach z dnia 02.06.2004 r. i 04.06.2004 r. złożonych w dniu 07.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do zapłaty?W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, jak należy prawidłowo skorygować rachunek dotyczący sprzedaży bonów żywieniowychCzy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane netto czy brutto?Czy dochód ze sprzedaży akcji z rachunku papierów wartościowych stanowiącego współwłasność małżeńską powstaje u każdego z małżonków?CIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej schematu księgowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.