Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu Spółki

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie:art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 1, art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798),uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 22.08.2006 r. dotyczące wskazywania - na fakturach VAT wystawianych przez kontrahentów Spółki - nowego adresu Spółki, tj. Łódź, ul. S. począwszy od dnia 01.07.2006 r.

W dniu 31.07.2006 r. wpłynął do tut. Organu wniosek z dnia 27.07.2006 r. o interpretację przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika:

W przedstawionym stanie faktycznym Strona wskazała, iż w dniu 30.06.2006 r. Spółka z o.o. podjęła uchwałę o zmianie od dnia 01.07.2006 r. adresu Spółki z ulicy T. na ulicę S. w Łodzi, w związku z wypowiedzeniem z dniem 30.06.2006 r. umowy najmu pomieszczeń. Zmiana adresu Spółki powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego.

W dniu 21.07.2006 r. dokonano wpisu zmiany adresu siedziby spółki (zaświadczenie o dokonaniu wpisu Sądu Rejonowego w Łodzi XX wydział KRS).

W dniu 27.07.2006 r. Spółka złożyła w tut. Organie zgłoszenie aktualizacyjne NIP - 2 wraz z załącznikami.

W związku z powyższym Strona zwraca się z zapytaniem, od jakiej daty na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług powinien być wskazywany nowy adres Spółki:01.07.2006 r. (umowa najmu pomieszczeń i faktyczne rozpoczęcie działalności przy ul. S.), 21.07.2006 r. (KRS), 27.07.2006 r. (NIP-2) zakładając, że deklarację VAT - 7 za m-c 07/2006Spółka składa w Urzędzie Skarbowym Łódź - Bałuty.

Zdaniem Podatnika faktury VAT wystawiane dla Spółki przez kontrahentów w miesiącu lipcu 2006 r. winny zawierać nowy adres: Łódź, ul. S. - począwszy od dnia 01.07.2006 r.

Stanowisko tut. Organu:

Dokonując oceny prawnej stanowiska Strony tut. Organ podatkowy, w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdza co następuje :

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Na mocy delegacji ustawowej - zawartej w art. 106 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy - Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Wykonaniem tej delegacji są przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Przedstawiając stan faktyczny, Strona wskazała, że ujawnienie zmiany adresu siedziby w KRS nastąpiło 21.07.2006 r. (zaświadczenie o dokonaniu wpisu), a uchwała Spółki określa, że faktyczna zmiana adresu siedziby następuje od 01.07.2006 r.

W myśl przepisu art. 157 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) jednym ze składników, które powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest określenie jej siedziby. Zmiana siedziby zatem powinna wynikać ze zmiany umowy spółki.

Zgodnie z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Natomiast w myśl art. 166 § 1 ww. kodeksu, zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego, powinno zawierać m.in. firmę, siedzibę i adres spółki. Ponadto w art. 38 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 ze zm.) podano, iż w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dla każdego podmiotu zamieszcza się jego siedzibę i adres. Stosownie do art. 41 ustawy z dnia 23. 04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Tak więc, wskazanie adresu spółki stanowi doprecyzowanie danych dotyczących jej siedziby. W świetle powyższych aktów prawnych, siedziba i adres spółki nie są pojęciami tożsamymi jednakże mogą się ze sobą pokrywać.

Rozróżnienie charakteru wpisu do rejestru przedsiębiorców pozwala na rozróżnienie w jakim momencie, z punktu widzenia skuteczności prawnej, ten wpis następuje. Wpisy konstytutywne dotyczą takich czynności prawnych, które dla swojej skuteczności wymagają właśnie dokonania wpisu przez sąd. Wpisy takie wywołują skutki prawne wyłącznie na przyszłość, nie wcześniej niż od chwili ich wydania. Wobec czego, istotna jest data faktycznego dokonania tzw. wpisu podmiotu do rejestru uwidaczniana w dodatkowo wydanym dokumencie tzw. zaświadczeniu o dokonaniu wpisu. Wpisy deklaratywne natomiast rejestrują jedynie pewną zaszłość, wcześniej podjętą czynność prawną. Mają one charakter potwierdzający zaistnienie określonego stanu faktycznego i związanych z nim skutków prawnych. Stwierdzenie skutków prawnych następuje więc z mocą wsteczną. Ze względu na informacyjną funkcję Rejestru Przedsiębiorców zasadą są wpisy deklaratywne. Natomiast konstytutywne są te wpisy, co do których, tak postanowił ustawodawca w przepisach regulujących istnienie różnych podmiotów prawa.

Jak wynika z powołanych przepisów zmiana siedziby spółki osoby prawnej powinna wynikać ze zmiany umowy spółki przy czym zmiany tej dokonuje sąd rejestrowy. Wpis ten jest wpisem konstytutywnym co oznacza, że taka zmiana jest skuteczna - jak każda zmiana umowy spółki - od chwili jej wpisania w rejestrze przedsiębiorców. Inna sytuacja powstaje, gdy zmiana dotyczy tylko adresu spółki.

W tym przypadku wpis zmiany do rejestru przedsiębiorców jest również obowiązkowy, ma jednak charakter deklaratywny, czyli zmiana adresu, o ile nie jest związana ze zmianą umowy spółki, skutkuje od chwili wskazanej w uchwale zarządu spółki.

Z załączonych do akt rejestracyjnych, znajdujących się w tut. Organie, dokumentów rejestrowych Spółki, tj. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowy Spółki i wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wynika, że siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

Strona dokonała jedynie zmiany adresu Spółki, która jednocześnie nie spowodowała konieczności zmiany umowy Spółki. Fakt zmiany adresu Spółki potwierdza uchwała Spółki z dnia 30.06.2006 r.

W świetle powyższego, nowy adres Spółki - Łódź, ul. S. - powinien być wykazywany na fakturach wystawianych przez kontrahentów Spółki od dnia wskazanego w uchwale, tj. od 01.07.2006r.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, należy uznać stanowisko Podatnika dotyczące wniosku z dnia 27.07.2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 22.08.2006 r.) - za prawidłowe.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: miejsce wykonywanie działalności, właściwość miejscowa, właściwość urzędu skarbowego, zmiana adresu, zmiana właściwości urzędu skarbowego
Data aktualizacji: 02/01/2013 12:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawio...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy możliwości wystawienia faktury wewnętrznej na braki towarów handlowych przy imporc...

Stosownie do postanowień art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku, o udzielenie...

Prawo do odliczenia, a następnie naliczenia podatku poprzez wystawienie faktury wewnętrzne...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób udokumentować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzeni...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.08.2005 r. o udzielenie pisemnej...

Terminu wywozu towarów po wystawionych fakturach zaliczkowych na poczet WDT oraz korekty d...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusy) i sposób udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie faktury VATCzy do aktu notarialnego umowy zamiany należy wystawić fakturę VAT?Jak prawidłowo rozliczyć podatek związany z korektą faktury i otrzymaniem zaliczki?Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzględnia się skonto, które zostało wykazane na fakturze?Prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.