Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktur korygujących.Podatnik jest dealerem innego przedsiębiorcy - Agenta, a pośrednictwo dotyczy sprzedaży telefonów komórkowych

Urząd Skarbowy w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 6 czerwca 2003 r. ( data wpływu do Urzędu - 11 czerwiec 2003 r. ), dotyczącej wystawiania faktur korygujących.

Jak wynika z ww. pisma Podatnik jest dealerem innego przedsiębiorcy - Agenta, a pośrednictwo dotyczy sprzedaży telefonów komórkowych.

Pomiędzy Agentem a Podatnikiem zawarte zostało porozumienie w sprawie rozliczenia różnic cenowych aparatów telefonicznych.

Podatnik kupuje od Agenta aparaty telefoniczne w jednakowej cenie dla wszystkich aparatów - w tzw. cenie ewidencyjnej, na które sprzedający wystawia faktury VAT. Natomiast sprzedaż tychże aparatów przez Podatnika odbywa się w różnych cenach zależnych od opcji aktywacji wybranej przez nabywcę aparatu. W związku z czym powstają różnice cenowe, które są rozliczane przez Agenta w formie raportu miesięcznego, zgodnie z ww. porozumieniem. Raport ten zawiera m.in. cenę zakupu, cenę sprzedaży oraz różnicę ceny zakupu i sprzedaży. Na podstawie tego raportu Agent, zgodnie z ww. porozumieniem wystawia Podatnikowi fakturę VAT na łączną wartość miesięcznych różnic cen, wpisując jako nazwę towaru/usługi porozumienie cenowe, jego datę i okres, którego dotyczy. Ponadto strony porozumienia ustaliły, że za dzień powstania zobowiązania podatkowego przyjmuje się dzień przekazania poszczególnych raportów. Jednakże Podatnik w załączeniu do pisma z dnia 22 maja 2003 r. zwrócił Agentowi otrzymane faktury, dotyczące podwyższenia cen towarów, żądając sporządzenia faktur korygujących, a utrzymując, że przy rozliczeniu różnic cen (dodatnich i ujemnych), mogą mieć zastosowanie jedynie faktury korygujące, prosi o udzielenie odpowiedzi w przedstawionej przez niego sprawie.

Urząd Skarbowy w Namysłowie, odpowiadając na ww. pismo informuje, iż w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), tj. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji, faktury wystawia się fakturę korygującą.

W myśl § 42 ust. 4 ww. rozporządzenia nabywca otrzymujący fakturę korygującą: 1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, 2) jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Natomiast zgodnie z § 41 ust. 4 ww. rozporządzenia, mającym odpowiednie zastosowanie na podstawie § 42 ust. 6 tego rozporządzenia, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy po wystawieniu faktury VAT dokumentującej sprzedaż aparatu telefonicznego podwyższono cenę tego aparatu, zgodnie z § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia, winna być wystawiona faktura korygująca.

Ponadto tut. Urząd wyjaśnia, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży winna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 35 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym m.in. nazwę towaru lub usługi (§ 35 ust. 1 pkt 4). Natomiast faktura korygująca powinna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 42 ust. 2 ww. rozporządzenia, w tym m.in. nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny ( § 42 ust. 2 pkt 21it. b ).

Przez towary, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Z kolei usługami, zgodnie z art. 4 pkt 2 ww. ustawy, są usługi: a) wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, b) roboty budowlano - montażowe, c) sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, d) oddanie do użyczenia wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, e) udzielenie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienia autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego.

Tut. Urząd wyjaśnia również, że moment powstania obowiązku podatkowego określa art. 6, 6 a i 6 b ww. ustawy.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, telefon
Data aktualizacji: 26/10/2013 17:59:16

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Dopuszczalność wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy przysługuje prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego przeniesi...

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia (.) dotyczące zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego (.) działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

Spółka przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymane...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasadność wystawienia Dzierżawcy faktury VAT na podatek od nieruchomości z zastosowaniem 2...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Trzeci Urząd Skarbowy Lublin 20-016 ul. Narutowicza 56Prawidłowość wystawienia faktury zaliczkowej na materiały budowlane wchodzące w skład usługi budowlanej w budownictwie mieszkaniowymDotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelnościPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT otrzymanej przed momentem rejestracji w podatku VATVAT - w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.