Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktur korygujących.Podatnik jest dealerem innego przedsiębiorcy - Agenta, a pośrednictwo dotyczy sprzedaży telefonów komórkowych

Urząd Skarbowy w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 6 czerwca 2003 r. ( data wpływu do Urzędu - 11 czerwiec 2003 r. ), dotyczącej wystawiania faktur korygujących.

Jak wynika z ww. pisma Podatnik jest dealerem innego przedsiębiorcy - Agenta, a pośrednictwo dotyczy sprzedaży telefonów komórkowych.

Pomiędzy Agentem a Podatnikiem zawarte zostało porozumienie w sprawie rozliczenia różnic cenowych aparatów telefonicznych.

Podatnik kupuje od Agenta aparaty telefoniczne w jednakowej cenie dla wszystkich aparatów - w tzw. cenie ewidencyjnej, na które sprzedający wystawia faktury VAT. Natomiast sprzedaż tychże aparatów przez Podatnika odbywa się w różnych cenach zależnych od opcji aktywacji wybranej przez nabywcę aparatu. W związku z czym powstają różnice cenowe, które są rozliczane przez Agenta w formie raportu miesięcznego, zgodnie z ww. porozumieniem. Raport ten zawiera m.in. cenę zakupu, cenę sprzedaży oraz różnicę ceny zakupu i sprzedaży. Na podstawie tego raportu Agent, zgodnie z ww. porozumieniem wystawia Podatnikowi fakturę VAT na łączną wartość miesięcznych różnic cen, wpisując jako nazwę towaru/usługi porozumienie cenowe, jego datę i okres, którego dotyczy. Ponadto strony porozumienia ustaliły, że za dzień powstania zobowiązania podatkowego przyjmuje się dzień przekazania poszczególnych raportów. Jednakże Podatnik w załączeniu do pisma z dnia 22 maja 2003 r. zwrócił Agentowi otrzymane faktury, dotyczące podwyższenia cen towarów, żądając sporządzenia faktur korygujących, a utrzymując, że przy rozliczeniu różnic cen (dodatnich i ujemnych), mogą mieć zastosowanie jedynie faktury korygujące, prosi o udzielenie odpowiedzi w przedstawionej przez niego sprawie.

Urząd Skarbowy w Namysłowie, odpowiadając na ww. pismo informuje, iż w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), tj. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji, faktury wystawia się fakturę korygującą.

W myśl § 42 ust. 4 ww. rozporządzenia nabywca otrzymujący fakturę korygującą: 1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, 2) jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Natomiast zgodnie z § 41 ust. 4 ww. rozporządzenia, mającym odpowiednie zastosowanie na podstawie § 42 ust. 6 tego rozporządzenia, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy po wystawieniu faktury VAT dokumentującej sprzedaż aparatu telefonicznego podwyższono cenę tego aparatu, zgodnie z § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia, winna być wystawiona faktura korygująca.

Ponadto tut. Urząd wyjaśnia, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży winna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 35 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym m.in. nazwę towaru lub usługi (§ 35 ust. 1 pkt 4). Natomiast faktura korygująca powinna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 42 ust. 2 ww. rozporządzenia, w tym m.in. nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny ( § 42 ust. 2 pkt 21it. b ).

Przez towary, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Z kolei usługami, zgodnie z art. 4 pkt 2 ww. ustawy, są usługi: a) wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, b) roboty budowlano - montażowe, c) sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, d) oddanie do użyczenia wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, e) udzielenie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienia autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego.

Tut. Urząd wyjaśnia również, że moment powstania obowiązku podatkowego określa art. 6, 6 a i 6 b ww. ustawy.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, telefon
Data aktualizacji: 26/10/2013 17:59:16

Czy można wystawić jedną notę korygującą do kilku faktur korygujących?

W złożonym zapytaniu Spółka informuje o planowanym wystawieniu not korygujących do otrzymanych od kontrahenta faktur korygujących zawierających błędne daty sprzedaży. Zdaniem pytającego nie jest błędem wystawienie jednej noty korygującej do kilku...

Dokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości zwolnionej z VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawienia faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia dla usług świadczonych na przełomie roku 2009/2010

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całoś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej fakturyStawka na usługi utrzymywania rezerw służby zdrowiaCzy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury nie posiadającej numeru NIP podatnika?Czy zakup sprzętów AGD oraz artykułów spożywczych koniecznych do produkcji potraw prezentowanych na portalu może stanowić koszt uzyskania przychodu?Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.