Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktur korygujących.Podatnik jest dealerem innego przedsiębiorcy - Agenta, a pośrednictwo dotyczy sprzedaży telefonów komórkowych

Urząd Skarbowy w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 6 czerwca 2003 r. ( data wpływu do Urzędu - 11 czerwiec 2003 r. ), dotyczącej wystawiania faktur korygujących.

Jak wynika z ww. pisma Podatnik jest dealerem innego przedsiębiorcy - Agenta, a pośrednictwo dotyczy sprzedaży telefonów komórkowych.

Pomiędzy Agentem a Podatnikiem zawarte zostało porozumienie w sprawie rozliczenia różnic cenowych aparatów telefonicznych.

Podatnik kupuje od Agenta aparaty telefoniczne w jednakowej cenie dla wszystkich aparatów - w tzw. cenie ewidencyjnej, na które sprzedający wystawia faktury VAT. Natomiast sprzedaż tychże aparatów przez Podatnika odbywa się w różnych cenach zależnych od opcji aktywacji wybranej przez nabywcę aparatu. W związku z czym powstają różnice cenowe, które są rozliczane przez Agenta w formie raportu miesięcznego, zgodnie z ww. porozumieniem. Raport ten zawiera m.in. cenę zakupu, cenę sprzedaży oraz różnicę ceny zakupu i sprzedaży. Na podstawie tego raportu Agent, zgodnie z ww. porozumieniem wystawia Podatnikowi fakturę VAT na łączną wartość miesięcznych różnic cen, wpisując jako nazwę towaru/usługi porozumienie cenowe, jego datę i okres, którego dotyczy. Ponadto strony porozumienia ustaliły, że za dzień powstania zobowiązania podatkowego przyjmuje się dzień przekazania poszczególnych raportów. Jednakże Podatnik w załączeniu do pisma z dnia 22 maja 2003 r. zwrócił Agentowi otrzymane faktury, dotyczące podwyższenia cen towarów, żądając sporządzenia faktur korygujących, a utrzymując, że przy rozliczeniu różnic cen (dodatnich i ujemnych), mogą mieć zastosowanie jedynie faktury korygujące, prosi o udzielenie odpowiedzi w przedstawionej przez niego sprawie.

Urząd Skarbowy w Namysłowie, odpowiadając na ww. pismo informuje, iż w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), tj. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji, faktury wystawia się fakturę korygującą.

W myśl § 42 ust. 4 ww. rozporządzenia nabywca otrzymujący fakturę korygującą: 1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, 2) jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Natomiast zgodnie z § 41 ust. 4 ww. rozporządzenia, mającym odpowiednie zastosowanie na podstawie § 42 ust. 6 tego rozporządzenia, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy po wystawieniu faktury VAT dokumentującej sprzedaż aparatu telefonicznego podwyższono cenę tego aparatu, zgodnie z § 42 ust. 1 ww. rozporządzenia, winna być wystawiona faktura korygująca.

Ponadto tut. Urząd wyjaśnia, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży winna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 35 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym m.in. nazwę towaru lub usługi (§ 35 ust. 1 pkt 4). Natomiast faktura korygująca powinna zawierać co najmniej elementy wymienione w § 42 ust. 2 ww. rozporządzenia, w tym m.in. nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny ( § 42 ust. 2 pkt 21it. b ).

Przez towary, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2 ustawy, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Z kolei usługami, zgodnie z art. 4 pkt 2 ww. ustawy, są usługi: a) wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, b) roboty budowlano - montażowe, c) sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, d) oddanie do użyczenia wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, e) udzielenie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienia autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego.

Tut. Urząd wyjaśnia również, że moment powstania obowiązku podatkowego określa art. 6, 6 a i 6 b ww. ustawy.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, telefon
Data aktualizacji: 26/10/2013 17:59:16

Urząd Skarbowy Wolsztyn 64-200 ul. Dworcowa 15

Zasięg terytorialny miasta gminy Przemęt, Siedlec, Wolsztyn powiaty wolsztyński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 19101014690046462221000000 VAT 66101014690046462222000000 PIT 16101014690046462223000000 budżetowe pozostałe...

Premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów u usług według 22% stawki po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur

Działając na podstawie art. 216, art. 217, art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 89a ust. 1, ust. 2 pkt. 1-6, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 11...

Opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych od zleceniodawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Łęczyca 99-100 ul. al. Jana Pawła II 17

Zasięg terytorialny miasta Łęczyca gminy Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia powiaty łęczycki województwo łódzkie Konta bankowe CIT 83101013710105172221000000 VAT 33101013710105172222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonegoKiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich miesiącach należy wykazać import usług w deklaracji VA T-7?Czy podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane ze sprzedaży rzeczy (własnych) dokonanej na aukcji internetowej?Czy abonament miesięczny za usługę internetową stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?Kiedy należy wystawić fakturę VAT dla Spółki na udokumentowanie wniesienia aportem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci kanalizacji sanitarnej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.