Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktur VAT

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 14 stycznia 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej XXXXXXXXXXXXXXXXXXX w XXXXXXXXXXXXXXXXz dnia 27.01.2006r. ( data wpływu 30.01.2006r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży stwierdza:

Zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 ) podatnik: 1. nie ma prawa na żądanie klienta przedkładającego paragony fiskalne potwierdzające sprzedaż leków stanowiących realizację recept wypisanych różnym osobom, wystawić łącznej faktury VAT dokumentującej dokonanie wszystkich czynności sprzedaży leków potwierdzonych przez przedłożone paragony fiskalne;2. może wystawić fakturę VAT dokumentującą czynności sprzedaży potwierdzone przez przedłożone przez klienta paragony fiskalne na rzecz jednego, indywidualnie oznaczonego podmiotu, jednakże z zastrzeżeniem spełnienia przez fakturę warunków określonych przepisami ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 18.01.2006r. Spółka Jawna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

"Spółka Jawna, działająca pod firmą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXprowadzi działalność, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów farmaceutycznych w ramach prowadzonej przez spółkę apteki W toku prowadzonej działalności zdarza się, iż do apteki zgłaszają się klienci przedkładający pracownikom apteki wystawione uprzednio przez aptekę paragony fiskalne, potwierdzające realizację recept i żądają wystawienia łącznej faktury VAT, dokumentującej sprzedaż leków potwierdzoną przez przedłożone paragony fiskalne. Należy dodać, iż paragony fiskalne potwierdzają realizację recept wypisanych różnym pacjentom - innymi słowy leki oznaczone na tychże receptach zostały przez aptekę zbyte różnym nabywcom."

Stanowisko podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku:

"Podatnik nie ma prawa na żądanie klienta przedkładającego paragony fiskalne potwierdzające sprzedaż leków stanowiącą realizację recept wypisanych różnym osobom, wystawić łącznej faktury VAT dokumentującą dokonanie wszystkich czynności sprzedaży leków potwierdzonych przez przedłożone paragony fiskalne. Jest to bowiem konsekwencją prawnego charakteru faktury VAT, jaki dokumentowi temu przyznaje ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) oraz wydane z mocy jej upoważnienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 95, poz. 798 ). Już sama analiza art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, określającego elementy istotne faktury wśród których ustawodawca wymienia dane dotyczące osoby nabywcy towaru lub usługi, pozwala wysnuć uzasadniony wniosek, iż jedną z funkcji istnienia faktury VAT w obiegu prawnym jest jej rola indywidualizacyjna oraz identyfikacyjna w odniesieniu do osoby nabywcy. Innymi słowy faktura VAT wystawiona powinna być zawsze z oznaczeniem konkretnego oraz rzeczywistego nabywcy. Łączne wystawienie faktur w opisanym wyżej stanie faktycznym byłoby więc możliwe jedynie pod warunkiem, iż dokumentowała by ona czynności sprzedaży leków na rzecz jednego, idywidualnie oznaczonego podmiotu."

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 14 stycznia 2005r. Nr 8, poz. 60 ), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie ( art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej ).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cene jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 4 w/w ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

W przedstawionym stanie faktycznym dochodzi do wykonania kilku - podlegających opodatkowaniu i wymagających udokumentowania - czynności sprzedaży względem różnych nabywców leków. Jak wynika z przytoczonych przepisów, obowiązek wystawienia faktury VAT jest związany z dokonaniem sprzedaży. Zgodnie z art.2 pkt. 22 ustawy o podatku od towarów i usług, za sprzedaż należy uznać m.in. odpłatną dostawę towarów. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art.7 ust.1 ww. ustawy). Zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 95, poz. 798 ) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Z uwagi na powyższe, transakcje dokonane z udziałem konkretnego nabywcy powinny być udokumentowane fakturami VAT odrębnymi od faktur dokumentujących transakcje z innymi nabywcami leków.

Faktury dokumentujące sprzedaż leków konkretnemu nabywcy winny zostać wystawione zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 90, poz. 798), w którym to w § 9 ust. 1 określono listę elementów niezbędnych na fakturze VAT. W szczególności w § 9 ust. l rozporządzenia w pkt. 3 stwierdza się, że wystawiona faktura VAT powinna zawierać dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru z zastrzeżeniem § 14 i 15 (§ 13 ust.1). Na podstawie § 13 ust. 2 cytowanego rozporządzenia w przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 tegoż rozporządzenia, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Określenie ciągły, za Popularnym Słownikiem Języka Polskiego, wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000, znaczy: "taki, który odbywa się, dzieje się, trwa stale, bez przerwy; nieustanny, bezustanny".

Biorąc powyższe pod uwagę należy wysunąć wniosek, że sprzedaż o charakterze ciągłym będzie dotyczyła wyłącznie sprzedaży wykonywanej w ramach długoterminowych umów, gdzie poszczególne jednostkowe czynności składają się na całość umówionego świadczenia. I tylko w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis § 13 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby sprzedaż leków konkretnym nabywcom miała charakter ciągły. Każde wydanie towaru, które prowadzi do przeniesienia prawa do dysponowania nim jak właściciel, stanowi samodzielną transakcję, dla której da się określić konkretny dzień dokonania sprzedaży i związany z tym moment powstania obowiązku podatkowego.

Wobec tego, dopuszczalne jest wystawienie jednej "łącznej faktury VAT"dokumentującej sprzedaż leków jednemu nabywcy, jednak przy zachowaniu warunków określonych w ww. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży stwierdza - stanowisko podatnika dotyczące przedstawionego powyżej stanu faktycznego, iż: "podatnik nie ma prawa na żądanie klienta przedkładającego paragony fiskalne, potwierdzające sprzedaż leków stanowiących realizację recept wypisanych różnym osobom, wystawić łącznej faktury VAT dokumentującej dokonanie wszystkich czynności sprzedaży leków potwierdzonych przez przedłożone paragony fiskalne" - jest prawidłowe;"łączne wystawienie faktur (.) byłoby możliwe jedynie pod warunkiem, iż dokumentowałaby ona czynności sprzedaży leków na rzecz jednego, indywidualnie oznaczonego podmiotu" - jest prawidłowe, jednakże z zastrzeżeniem spełnienia przez wystawiane faktury warunków określonych ww. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów.

Dodatkowo informuje się, że:powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja powyższa przestanie być aktualna, jeżeli przepis prawa obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia zostanie zmieniony lub przestanie obowiązywać.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika; wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia ( art. 14b Ordynacji podatkowej).

Na postanowienie niniejsze służy spółce wniesienie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, paragon fiskalny, podatnik podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 18/01/2013 09:00:01

Wykazywania w deklaracji podatkowej usług świadczonych przez oddział w innym państwie czło...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

ZASADY ODLICZANIA PODATKU Z FAKTUR ZAKUPU PALIWA WYKORZYSTYWANEGO DO NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘ...

Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy Opel Combo 1.4. Zdaniem podatnika samochód spełnia kryteria określone w art. 86 ust. 4 pkt ustawy o podatku VAT i przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT refakturowanie kosztów eksploatacji budynków Wspól...

Działając na podstawie art.14a 1 i 4 oraz art.216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w...

Miejsce dokonania dostawy towarów przez podatnika VAT, nabytych na terytorium Niemiec i pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy prawidłowe jest wystawianie faktur z 22% podatkiem VAT dla Spółki zagranicznej?Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - to nie ona będzie nabywcą towarów i usługJak powinno wglądać odliczenie naliczanego podatku VAT w fakturach za miesięczne raty czynszu na podstawie umowy leasingu?W którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić podatek naliczony wynikający z wystawionych duplikatów faktur oraz faktur korygujących?Wystawianie not obciążeniowych online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.