Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.03.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za prawidłowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.W przedmiotowym wniosku Spółka podała, że posiada siedzibę w Belgii, będąc jednocześnie zarejestrowana w Polsce dla celów podatku VAT, w tym jako podatnik VAT UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa towary od zagranicznych kontrahentów posiadających siedziby na terytoriach państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, zarejestrowanych dla celów VAT w państwach siedziby, a nie zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce. Nabyte towary wysyłane są z krajów WE przez zagranicznych dostawców, a dostarczane są do położonego na terytorium Polski magazynu, należącego do firmy X, która to firma na zlecenie Spółki wykonuje usługi na przekazywanych z magazynu towarach. Do momentu pobrania przez Spółkę towarów z magazynu i przekazania ich firmie X, prawo własności tych towarów z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego pozostaje po stronie zagranicznych dostawców. Spółka ma prawo pobrać towary z magazynu w dowolnym momencie, a od tej chwili stają się one własnością Spółki. Pobrane z magazynu towary są wykorzystywane przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej. W sytuacji niewykorzystania towarów przez Spółkę w ustalonym okresie, np. dwóch miesięcy od dnia dostawy towarów do magazynu, prawo własności towarów przechodzi na Spółkę, a zagraniczny dostawca wystawia fakturę za te towary. Towary znajdujące się w magazynie nie są wykorzystywane przez inne niż Spółka podmioty, w szczególności nie są sprzedawane innym podmiotom przez zagranicznych dostawców.W odniesieniu stanu faktycznego opisanego w przedmiotowym wniosku Spółka wystąpiła o potwierdzenie własnego stanowiska, zgodnie z którym:1. Zagraniczni dostawcy towarów nie są obowiązani do rejestracji dla celów VAT w Polsce.2. Spółka rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w momencie dostarczenia towarów do magazynu należącego do firmy X.3. Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym wyżej mowa, powstaje z chwilą wystawienia faktury handlowej przez zagranicznego dostawcę, nie później jednak, niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, tj. dostarczono towar do magazynu.4. W każdym okresie rozliczeniowym Spółka winna wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonane w tym okresie.Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie czwartej spośród wymienionych wyżej kwestii (pozostałe problemy zostały rozpatrzone odrębnie) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:Jak stwierdzono w odrębnym postanowieniu, w sytuacji opisanej we wniosku Spółka rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w momencie dostarczenia towarów, wysyłanych przez zagranicznych dostawców, do położonego na terenie Polski magazynu, należącego do firmy X. Zgodnie z art. 106 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy (tj. nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług, traktowanych jak czynności odpłatne), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że za dany okres rozliczeniowy podatnik obowiązany jest wystawić jedną fakturę wewnętrzną, dokumentującą wszystkie wyżej wymienione czynności. Oznacza to, że wszystkie czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku, dokonane w danym okresie rozliczeniowym, Spółka winna udokumentować jedna fakturą wewnętrzną. Dodać należy, że w fakturze tej powinny być ujęte także inne dokonane w tym okresie czynności, wymienione w art. 106 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy, dla których Spółka jest podatnikiem. Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu zgodne jest ze stanowiskiem Spółki wyrażonym w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe, skład konsygnacyjny
Data aktualizacji: 30/12/2012 18:00:01

Refakturownie usług

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Strony z dnia 18 lutego 2005 r. (data wpływu 24 lutego 2005r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...

Urząd Skarbowy Jaworzno 43-600 ul. Grunwaldzka 274

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Jaworzno gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 14101012123057722221000000 VAT 61101012123057722222000000 PIT 11101012123057722223000000 budżetowe pozostałe...

W jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2006, kosztów zakup...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Czy dochód wykazany w PIT-11 jest zgodny z kwotą jaka wpływa na rachunek bankowy z tytułu...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 - 5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia 27.05.2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia przez firmę podatku VAT z faktur wystawionych na osobę fizycznąMożliwość odzyskania podatku naliczonego wynikającego faktur dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku GimnazjumZwolnienie od podatku sprzedaży używanego samochodu osobowegoCzy można w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wystawiać faktury VAT RR?Zainteresowany powinien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za m-c luty 2010 r. i zwrotu podatku niesłusznie odliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.