Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Dotyczy wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skonto

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535), w związku z § 19 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.971), po rozpatrzeniu wniosku wniosek znak L.Dz. ZDM/DEGK/0717/26/02/2005 z dnia 15.02.2005r /wpłynęło 04.03.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące obowiązku wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skonto - za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 04.03.2005r Strona złożyła wniosek znak L.Dz. ZDM/DEGK/0717/26/02/2005 z dnia 15.02.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.Z przedmiotowego wniosku wynika:Stan faktycznyPodatnik - jednostka budżetowa - zawarł umowę na roboty budowlane z firmą X. W trakcie realizacji umowy Spółka zwróciła się do X z prośbą o wcześniejszą zapłatę faktur VAT o numerach 86/2004, 98/2004, 100/2004, udzielając w zamian skonto, którego udzielenie nie było wcześniej przewidziane w umowie. X przystał na taką propozycję i uruchomił wcześniej płatności do ww. faktur.ZapytanieCzy w stanie faktycznym opisanym powyżej Przedsiębiorstwo X powinno wystawić faktury korygujące dokumentujące udzielenie skonto?Stanowisko wnioskodawcyZdaniem podatnika, wynikającym z pisma - jeżeli skonto zostało udzielone po wystawieniu faktury VAT - wymagane jest wystawienie faktury korygującej dokumentującej to skonto.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika dotyczące obowiązku wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skonto - za prawidłowe.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcySkutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535), ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W takim przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 19 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971).W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że udzielona premia pieniężna w postaci skonto zmniejsza obrót stawką procentową od wartości brutto konkretnych faktur, za które odbiorca dokonał wcześniejszej zapłaty. W związku z tym wypłacone odbiorcy skonto można przyporządkować do konkretnej transakcji. Kwotowa wysokość skonto ustalana jest w odniesieniu do sprzedaży potwierdzonej konkretną fakturą, czyli pośrednio obniżeniu uległa cena wykonanej usługi. W takiej sytuacji ma zastosowanie przepis art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), zgodnie z którym obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont). W przypadku zaś, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art.29 ust.4 ustawy (przez rabaty należy rozumieć również skonto) sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę korygującą według wymogów określonych w § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.971).

P O U C Z E N I E

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.Zgodnie z art.14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obrót, premia pieniężna, skonto
Data aktualizacji: 03/03/2012 06:31:15

Czy zdaniem pytającego ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Czy można co miesiąc opodatkowywać podatkiem VAT dodatnie saldo obrotu opakowaniami zawrot...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4, art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29...

Termin rozliczenia faktury korygującej in minus wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub im...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kurso...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego Mercedes E. TCDITermin rozliczenia podatku po wystawieniu faktury korygującejNa podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?W jaki sposób należy obciążać klienta Spółki kosztami usługi świadczonej przez P. w podatku od towarów i usług?Premia pieniężna oraz sposób jej dokumentowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.