Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Faktura korygująca VAT dot. obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2009r. (data wpływu 28 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ujęcia faktury korygującej VAT dot. obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ujęcia faktury korygującej VAT dot. obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Agencja wystawiając fakturę korygującą VAT obniżającą kwotę sprzedaży zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT, zamierza ująć ją w okresie sprawozdawczym, w którym zdarzenie miało miejsce, a więc w miesiącu wystawienia tej faktury korygującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisany sposób ujęcia faktury korygującej VAT dot. obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT, jest prawidłowy w świetle obowiązujących aktualnie przepisów o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług - obowiązek potwierdzania doręczania faktur korygujących VAT (zmniejszających podstawę opodatkowania, korygujących pomyłkę w kwocie podatku VAT, zmniejszających kwotę podatku należnego VAT - art. 29 ust. 4a, ust. 4b i ust. 4c ustawy o VAT) dotyczy sprzedaży opodatkowanej, a nie zwolnionej z podatku VAT. Ustawodawca dokonał w przepisach o podatku VAT wyraźnego - dla różnych swoich potrzeb związanych z rozliczaniem podatku VAT - podziału (grupowania) sprzedaży na sprzedaż:opodatkowaną wg różnych stawek VAT, zwolnioną od podatku VAT oraz niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.Z powyższym podziałem związane są min.:prawo ustalania struktury sprzedaży strukturą zakupów (art. 84 ust. 1 ustawy o VAT), prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 i art. 87 ustawy o VAT), zasady ustalania proporcji i wynikające z niej prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony oraz związane z tym prawo korekty podatku naliczonego (art. 90 i art. 91 ustawy o VAT), zróżnicowanie prawa do zwrotów bezpośrednich podatku VAT, itd.W tej sytuacji, zdaniem Agencji, obniżenie podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29 ust. 4a w kontekście ust. 4b i 4c ustawy o VAT, wg intencji ustawodawcy, dotyczy przypadku sprzedaży opodatkowanej, a nie zwolnionej z podatku VAT. Przypadkiem spełniającym wymogi art. 29 ust. 4a - zgodnie z intencją ustawodawcy - może być więc wystawienie faktury korygującej obniżającej podstawę opodatkowania stawką 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7,

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

Art. 29 ust. 1 ustawy, określa iż, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl ust. 4 powołanego artykułu, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Na mocy art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z kolei art. 29 ust. 4b ustawy, brzmi: warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że obniżenie podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29 ust. 4a w kontekście ust. 4b i 4c ustawy o VAT, wg intencji ustawodawcy, nie dotyczy tylko przypadku sprzedaży opodatkowanej. Powyższy przepis ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług. Sprzedaż zwolniona od podatku to sprzedaż, wobec której również powstaje obowiązek podatkowy, który umożliwia m.in. ujęcie jej ewidencji oraz deklaracji w danym okresie rozliczeniowym.

Reasumując, Wnioskodawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania wynikającego z faktury korygującej nawet jeśli dotyczy ona faktury VAT dot. sprzedaży zwolnionej pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury. Tak więc nie data wystawienia faktury korygującej decyduje, w którym okresie sprawozdawczym i rozliczeniowym Podatnik dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania lecz data odbioru tej faktury przez nabywcę informuje, w którym okresie rozliczeniowym Podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania.

Natomiast w przypadku gdy Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odbioru tej faktury po terminie dla złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, to uwzględnia On korektę faktury za okres rozliczeniowy bieżący czyli w okresie, w którym potwierdzenie odbioru tej korekty od nabywcy otrzymał.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obniżenie podatku należnego, potwierdzenie odbioru, sprzedaż zwolniona
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Czy wpłaty komitetu budowy wodociągu na rachunek gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem o...

Na podstawie art. 216 par. 1 i art. 14 a par. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005 r.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy .z dnia 13 lipca 2006 roku Naczelnik Urzędu...

Czy Starostwo Powiatowe powinno mieć nadany oddzielny numer identyfikacji podatkowej dla c...

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 08.11.2004 r. pismo, uzupełnione pisemnym zapytaniem z dnia 22.11.2004 r. (otrzymane 23.11.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie kwestii...

Urząd Skarbowy Krotoszyn 63-700 ul. Polna 32

Zasięg terytorialny miasta Sulmierzyce gminy Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny powiaty krotoszyński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 11101014690000842221000000 VAT 58101014690000842222000000 PIT...

Urząd Skarbowy Racibórz 47-400 ul. Drzymały 32

Zasięg terytorialny miasta Racibórz gminy Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik powiaty raciborski województwo śląskie Konta bankowe CIT 75101012123060982221000000 VAT 25101012123060982222000000...

Z którego roku przyjąć kurs EURO do przeliczenia kwoty zobowiązującej do prowadzenia ksiąg...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą - usługi budowlane i obecnie jest w trakcie negocjacji oraz podpisania umowy na duże inwestycje budowlane. Pytanie brzmi: Z którego roku przyjąć...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jaką datą i według jakiego kursu EURO należy wystawić fakturę wewnętrzną z tytułu importu usług?Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o dotacjęCzy wydatki na remont kotła podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia?Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław 51-130 ul. Żmigrodzka 143Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i mozliwość zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.