Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Fakturowanie a świadczenie usługi transportowej

Pismem z dnia 02 stycznia 2006r. Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej fakturowania i wykazywania w deklaracji VAT-7 opłat za przestój w świadczeniu usługi transportowej.

Wnioskodawca wskazał, że jest osobą fizyczną, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Usługi te wykonywane są na terenie kraju, jak i poza jego granicami (kraje unijne i pozaunijne). W listopadzie 2005r. Podatnik wykonał, na zlecenie krajowej firmy spedycyjnej, przewóz towarów z terytorium Holandii na terytorium Ukrainy. Ponieważ w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi na terytorium Holandii (miejsce załadunku) doszło do przestoju z winy dostawcy towaru, to świadczącemu usługę przysługuje, na podstawie pkt 2 i 3 instrukcji szczegółowych zlecenia, rekompensata za każdy dzień zwłoki.

Zdaniem pytającego opłaty za przestój będące częścią usługi transportowej nie powinny być fakturowane i wykazywane w deklaracji podatkowej VAT-7.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art.7 ust.1 cytowanej ustawy). W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1)przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;2)zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;3)świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Usługą, w rozumieniu ustawy o VAT, jest więc każde nie będące dostawą towarów świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania, przy czym spełniony musi być warunek, iż usługa ma charakter świadczenia wzajemnego, a w ramach odpłatnej umowy zobowiązaniowej jedna ze stron jest bezpośrednim beneficjentem zobowiązania. W sytuacji, gdy którakolwiek z ww. przesłanek nie została spełniona, przedmiotowe zobowiązanie nie podlega opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie, zdaniem tutejszego organu podatkowego, wskazany we wniosku przymusowy postój samochodu związany z wykonywaniem transportu towarowego, za który Strona otrzymuje dodatkowe kwoty określone w zawartej umowie, jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 cytowanej ustawy (Strona w zamian za dodatkową opłatę wyraża zgodę na zaistniałą sytuację- toleruje opóźnienie w świadczeniu usługi).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W przypadku świadczenia m.in. usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności (art. 27 ust. 2 pkt. 3 lit. b ww. ustawy) miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Zasada ta stosownie do art. 28 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy podlega wyłączeniu w stosunku do usług pomocniczych do usług transportowych związanych bezpośrednio z wewnątrz-wspólnotową usługą transportu towarów, jeśli nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zdefiniowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu. W takiej sytuacji miejscem świadczenia usługi o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony przez Stronę stan faktyczny sprawy stwierdzam, że należne, dodatkowe wynagrodzenie za przestój będące usługą, świadczoną w Holandii, pomocniczą do wykonanej usługi transportowej, powinno pozostawać poza zasięgiem działania ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, podlegają natomiast opodatkowaniu tam, gdzie są faktycznie świadczone, tzn. w Holandii.

Nadmienić należy, że kwestię opodatkowania przedmiotowych usług i obowiązku rozliczenia podatku z takiej transakcji, regulują przepisy podatkowe obowiązujące w danym kraju. Zatem podatnik świadcząc w Holandii usługi pomocnicze związane z usługami transportowymi, winien zapoznać się z przepisami podatkowymi, które regulują kwestię opodatkowania w tym kraju.

W sytuacji, gdy otrzymane z tytułu przestojów opłaty podwyższają podstawę opodatkowania za świadczoną usługę transportu międzynarodowego, to miejscem świadczenia usług pomocniczych związanych z transportem będzie miejsce świadczenia usługi transportowej. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28 (transport wewnątrzwspólnotowy). Praktycznym wymiarem wskazanej regulacji jest więc konieczność podzielenia całej usługi według klucza kilometrowego. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają tylko te usługi, które świadczone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl natomiast z art. 83 ust. 1 pkt 23 tej ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że stawka 0% ma zastosowanie tylko co do tej części usługi transportowej, która świadczona była na terytorium kraju, natomiast pozostała część usługi, z uwzględnieniem pokonanych odległości, podlega opodatkowaniu według stawek i przepisów obowiązujących na terenie państwa, gdzie ta pozostała część usługi miała miejsce.

W myśl regulacji art. 106 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Art. 106 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że obowiązek wystawiania faktur istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Ponadto tutejszy organ podatkowy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 185, poz. 1545) dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju wykazywane są w deklaracji VAT - 7 dla podatku od towarów i usług w pozycji numer 21.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.
Słowa kluczowe: faktura vat, usługi transportowe
Data aktualizacji: 21/03/2011 16:14:05

Czy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej ędzie możliwe w jakikol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. fak...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do...

Prawidłowość przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku XXX, z dnia 21.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego...

W rozliczeniu za który okres przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.10.2005 r. (data wpływu do...

Dotyczy wystawiania faktur korygujących

Postanowienie Na podstawie art. 14a 1, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik ma obowiązek wystąpienia o unijny numer identyfikacji podatkowej i umieszczać go na fakturach wystawianych dla nabywcy angielskiego?Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne powinno wystawiać Gminie faktury VAT za dostawę wody i odbiór ścieków ze stawką podatku VAT w wysokości 7%?Wystawianie faktur elektronicznych w imieniu dostawcyOkreślenia momentu dostawy nieruchomości oraz udokumentowania i ewidencji tejże dostawyCzy przychód należy wykazać dla potrzeb podatku dochodowego w miesiącu wystawienia faktury (wykonania usługi)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.