Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Fakturowanie usługi modelki na terytorium Niemiec

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 8 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a,art. 106 us. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 9, § 27 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2006 r. (uzupełnionego w dniu 28.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w części dotyczącej fakturowania wykonywanych usług modelki na terytorium Niemiec.

W dniu 08.05.2006r. (uzupełniony w dniu 28.06.2006r.) do tutejszego organu - jako właściwego miejscowo wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny tej sprawy:

W pkt 3 złożonego w dniu 08.05.2006r. (uzupełnionego w dniu 28.06.2006r.) wniosku Podatnik sformułował następujące pytania dotyczące świadczonych na terytorium Niemiec usług modelki tj.: "czy prawidłowo fakturuję usługę uwzględniając w fakturze dodatkowe informacje tj.:

a) wpisuję nr NIP nabywcy usługi (niemieckiego kontrahenta), pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej (Vat),

b) wartość usługi wykazuję w walucie EURO i wykazuję jako nie podlegającą podatkowi Vat na terenie Polski,

c) wpisuję podstawę prawną, tj. art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wpisuję nr klasyfikacji czynności (usługi) wg grupowania PKWiU 92.31.22.00.00,

e) wpisuję klauzulę w brzmieniu "podatek rozlicza nabywca"".

Niniejsze postanowienie dotyczy pytań zawartych w pkt 3 a-d przedmiotowego wniosku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik "świadczy usługi modelki w niemieckiej firmie. Usługa ta odbywa się w ściśle określonej lokalizacji na terenie Niemiec (...). Główny Urząd Statystyczny w Łodzi w zakresie nadania numeru PKD czynności takie uznał i zakwalifikował jako czynności zaklasyfikowane w PKD 9231G Działalność artystyczna i literacka, działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana. Natomiast w kwalifikowaniu czynności, jakie wykonuje, dla celów podatkowych nadal stosuje PKWiU a zatem wykonuje czynności mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00-00 Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów".

Podatnik nie przedstawił klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi z której by wynikało zaklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego symbolu PKWiU, załączył jedynie do pisma z dnia 28.06.2006r. następujące dokumenty:

- pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11.04.2006r. (...) w zakresie ustalenia właściwego symbolu klasyfikacji PKD dla działalności modelek, jaki winien być pierwotnie ustalony na podstawie formularza RG-1/dnia 17-11-2003 oraz skorygowany nr PKD na zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 11-04-2006r.,

- kopię formularza RG-1 z dnia 17-11-203r. jaki Podatnik składał w GUS przy rejestracji firmy,

- pismo GUS z dnia 20-02-2006 adresowane do Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew w sprawie interpretacji usług modelki na rzecz niemieckiej firmy, które zgodnie z przedstawionym przez Podatnika stanem faktycznym powstało " w związku z moim zapytaniem prawnym skierowanym do US Łódź- Widzew w grudniu 2005r, w innej sprawie tj. miejsce świadczenia usług , o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej w skrócie u. o p. t. i u. - Dostarczanie (oddelegowania) personelu, które realizowane są tj. dostarczanie personelu przez jednoosobowy podmiot gospodarczy będący jednocześnie tym personelem dla usługobiorcy (chodziło o PKD 74.50.B).

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie fakturowania wykonywanej usługi modelki na terytorium Niemiec.

W opinii Podatnika "(...) praca w charakterze modelki świadczona na rzecz niemieckiej firmy spełnia przesłanki określone w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a cytowanej ustawy oraz miejscem świadczenia przedmiotowej usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności niemieckiej firmy, dla której dana usługa jest świadczona oraz obowiązek podatkowy powstaje w kraju nabywcy usługi, tj. w Niemczech Także uważam, że faktury wystawiam prawidłowo, gdyż zawierają nie tylko dane, o których mowa w odrębnych przepisach w zakresie wystawiania faktur, ale także wpisuję dodatkowe informacje dla czytelności czynności, jaką wykonuję przy świadczeniu usług modelki na rzecz niemieckiej firmy".

Na wstępie tutejszy organ podatkowy zauważa, iż niniejsze postanowienie nie dotyczy określenia miejsca świadczenia przez Podatnika wykonywanej usługi modelki ani miejsca powstania obowiązku podatkowego ponieważ kwestie te zostały rozpatrzone w postanowieniu Nr III-2/443 - 111./06/JŁ z dnia 14.07.2006r. i Nr III-2/443 - 112./06/JŁ z dnia 14.07.2006r. Przedmiotowe postanowienie odnosi się do fakturowania usług wymienionych w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy świadczonych na rzecz firmy niemieckiej.

Przedstawiony stan faktyczny regulują poniższe przepisy:

- art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 8 ust. 1, art. 27 ust. 1 , art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a, art. 106 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej w dalszej części "ustawą",

- § 9, § 27 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) zwanego w dalszej części "rozporządzeniem".

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wprowadzając opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ustawodawca określił również definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i świadczenia usług, które temu opodatkowaniu podlegają.

Pojęcie świadczenia usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od tej ogólnej zasady regulującej miejsce opodatkowania ustawa przewiduje szereg odstępstw, w zależności od rodzaju wykonywanej usługi. W świetle art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartkości dodanej lub - w przypadku państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w § 8-27 rozporządzenia. W § 27 ust. 1-2 rozporządzenia określono, iż faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze - powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Stosownie zaś do § 27 ust. 3 rozporządzenia faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4, tzn. mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

W myśl § 9 ust. 6 rozporządzenia kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze.

Oznacza to, iż w przypadku wykonywania przez Podatnika czynności wymienionych w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności Podatnik nie jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze - to czynności te dokumentowane są fakturami na których nie wykazuje się polskiego podatku od towarów i usług oraz faktury te mogą zawierać dane wymienione przez Podatnika w pkt 3 a-d zapytania - gdyż w takim przypadku świadczona usługa będzie podlegała opodatkowaniu wg przepisów obowiązujących w kraju w którym jest faktycznie świadczona.

W świetle przytoczonych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Podatnika w rozpatrywanym wniosku z dnia 08.05.2006r. (uzupełnionym w dniu 28.06.2006r.) w części dotyczącej fakturowania wykonywanych usług modelki na terytorium Niemiec, należy uznać - za prawidłowe.

Podkreślić należy, iż podana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku z dnia 08.05.2006r. uzupełnionego w dniu 28.06.2006r. i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, określonej we wniosku.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia usług, usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów
Data aktualizacji: 30/07/2011 20:06:52

Prawidłowość udokumentowania skonta fakturą korygującą sprzedaż

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Legionowo 05-120 ul. Marszałka Piłsudskiego 43C

Zasięg terytorialny miasta Legionowo gminy Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew powiaty legionowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 92101010100161572221000000 VAT 42101010100161572222000000 PIT 89101010100161572223000000 budżetowe...

Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 ul. Polna 11

Zasięg terytorialny miasta Ostrowiec Świętokrzyski gminy Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów powiaty ostrowiecki województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 37101012380811422221000000 VAT 84101012380811422222000000 PIT...

Opodatkowanie premii pieniężnych i prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Węgrów 07-100 ul. Kościelna 4

Zasięg terytorialny miasta Węgrów gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno powiaty węgrowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 97101010100273262221000000 VAT 47101010100273262222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Wronia 65Ż˝Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i eksportu towarówKwestia określenia czy Podatnik musiałby wykazać podatek należny od otrzymanych bezpośrednio na swój rachunek bankowy refundacjiJak udokumentować sprzedaż w przypadku, gdy osoba fizyczna nie chce ujawnić swoich danych personalnych oraz nie żąda faktury VAT?Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznawanych premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.