Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktury korygujących do faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2009 r.(data wpływu 5 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2009 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przewoźnikiem kolejowym wykonującym przewozy pasażerskie o charakterze służby publicznej.

W toku prowadzonej działalności Spółka, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) wystawiała faktury wewnętrzne dokumentujące wymienione ww. przepisie czynności wykazując w nich należny podatek VAT.

W wyniku przeprowadzonej przez Spółkę analizy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także stanowiska organów podatkowych wyrażonych w interpretacjach prawa podatkowego Spółka doszła do przekonania, że niektóre czynności udokumentowane fakturami wewnętrznymi nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, Spółka zamierza wystawić wewnętrzne faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, tj. skorygować (obniżyć) do zera podatek należny wykazany na pierwotnie wystawionych fakturach wewnętrznych. W szczególności, taka korekta może wynikać z otrzymanej przez Spółkę pozytywnej interpretacji Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPP1/443-501/09-2/AP) w zakresie braku konieczności naliczania podatku VAT z tytułu przekazań nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych (w części finansowanej przez Pracodawcę) uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych na rzecz osób uprawnionych do ich otrzymywania na mocy wiążących Spółkę postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie, iż ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego naliczonego z tytułu czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiona zostanie wewnętrzna faktura korygująca obniżająca do zera podatek należny wykazany na pierwotnie wystawionych fakturach wewnętrznych z tytułu ww. czynności.

Zdaniem wnioskodawcy Spółka, jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego naliczonego z tytułu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiona zostanie wewnętrzna faktura korygująca obniżająca do zera podatek należny wykazany na pierwotnie wystawionych fakturach wewnętrznych z tytułu ww. czynności.

a) Możliwość korekty faktury wewnętrznej

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania w niej należnego podatku VAT z tytułu ww. czynności. Jednocześnie, zdaniem Spółki podatnik ma prawo skorygowania podatku VAT należnego niesłusznie wykazanego w fakturze wewnętrznej poprzez wystawienie korygującej faktury wewnętrznej. Przepisy regulujące zasady opodatkowania VAT przewidują bowiem możliwość wystawienia faktury korygującej w sytuacji niezasadnego wykazania podatku należnego na fakturze pierwotnej zarówno w przypadku faktur zwykłych (§ 13-14 Rozporządzenia) jak i faktur wewnętrznych.

Powyższe wynika z brzmienia § 14 w związku z § 23 Rozporządzenia. Na podstawie § 14 Rozporządzenia w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury, należy wystawić fakturę korygującą. Natomiast zgodnie z § 23 Rozporządzenia, przepisy te stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

b) Moment rozpoznania skorygowanej faktury wewnętrznej

Zdaniem Spółki, zmiana kwoty podatku należnego wynikająca z wewnętrznej faktury korygującej, powinna być uwzględniona w miesiącu wystawienia korekty faktury wewnętrznej.

Przepisy ustawy o VAT nie regulują wprost, w którym okresie rozliczeniowym Spółka powinna uwzględnić korektę faktury wewnętrznej. Zdaniem Spółki, powyższą kwestię należy rozstrzygnąć w oparciu o przepisy art. 29 ust. 4c w związku z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, które regulują termin dokonania obniżenia podstawy opodatkowania tj. uwzględnienia korekty faktury VAT.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi obrót. Jednocześnie, w myśl art. 29 ust. 4a ustawy o VAT. obniżenia podstawy opodatkowania o wartość kwot wynikających z dokonanych korekt faktur VAT dokonuje się pod warunkiem posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę. Na podstawie art. 29 ust. 4c ustawy o VAT, powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia na fakturze pomyłki w kwocie podatku i wykazania na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna. Zgodnie z przywołanymi regulacjami, korekta faktury uwzględniana jest, co do zasady w rozliczeniu podatkowym za miesiąc, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą (pod warunkiem, iż podatnik otrzyma potwierdzenie przed upływem terminu na złożenie deklaracji).

Należy wskazać, iż skoro w przypadku wystawienia wewnętrznych faktur korygujących wystawca faktury jest jednocześnie nabywcą, to nie ma konieczności uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury przez nabywcę. W rzeczywistości moment wystawienia faktury korygującej będzie jednocześnie momentem jej otrzymania przez Spółkę.

W konsekwencji, skoro ani przepisy ustawy o VAT, ani rozporządzeń wykonawczych nie dają podstawy do określenia innego momentu dokonania obniżenia kwoty podatku należnego, Spółka ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku VAT z tytułu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ale wykazanego na pierwotnie wystawionej fakturze wewnętrznej w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono korektę tej faktury wewnętrznej.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki odnośnie momentu rozpoznania korekty faktury wewnętrznej znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach:interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2008 r. (sygn. IPPP1-443-722/08-2/RK)interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 12 marca 2009 r. (sygn. IPPP1-443-194/09-2/IZ)interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 12 marca 2009 r. (sygn. IPPP1-443-203/09-2/IZ)interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 12 marca 2009 r. (sygn. IPPP1/443-205/09-2/AW)interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 23 marca 2009 r. (sygn. IPPPI-443-204/09-2/PR)interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 08 kwietnia 2009 r. (sygn. lPPP2/443-136/09/BM),interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 19 maja 2009 r. (sygn. IPPP2/443-345/09-2/BM)interpretacja indywidualna Ministra Finansów Z dnia 26 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPP1-443-741/09-2/PR)W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (art. 106 ust. 7 ustawy).

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Stosownie do § 14 ust. 2 faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;kwotę podwyższenia ceny bez podatku;kwotę podwyższenia podatku należnego.Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust.3).

Przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących (§ 14 ust.4).

W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT).

Natomiast w myśl art. 29 ust. 4b ustawy warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się: w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.Zgodnie z art. 29 ust. 4c ustawy przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Stosownie do § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w związku z uznaniem, iż niektóre wykonane przez niego czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zamierza wystawić korekty do wystawionych faktur wewnętrznych. Przy czym korekty faktur wewnętrznych zdaniem Wnioskodawcy zmniejszą obrót i podatek należny w miesiącu ich wystawienia.

Zatem, analizując przedstawione zdarzenie w świetle ww. przepisów stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Wnioskodawca wystawiając korekty do faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekt faktur, jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru. W związku z czym Spółka nabędzie prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że niniejsza interpretacja nie dotyczy zasadności wystawienia faktur korygujących - tutejszy organ podatkowy nie dokonuje oceny tego, czy wykonane przez Wnioskodawcę czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
Słowa kluczowe: faktura, faktura korygująca, faktura wewnętrzna
Data aktualizacji: 02/01/2012 08:25:21

Sposób dokumentowania w przypadku cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej sprzedaży...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się z zaoytaniem czy po wpłaceniu kaucji rezerwacyjnej a przed podpisaniem...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 8 maja 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 9 maja 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535...

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Czyżyny, Grzegórzki gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 54101012700004172221000000 VAT 04101012700004172222000000 PIT 51101012700004172223000000...

Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć wydatki poniesione na przedmiotową usługę komplekso...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W sprawie odliczenia w całości podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup samochod...

Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomościTreść pytania: dotyczy opodatkowania w/w wysyłki maszyn do szycia podatkiem od towarów i usługDotyczy wystawiania faktur korygujących.Podatnik jest dealerem innego przedsiębiorcy - Agenta, a pośrednictwo dotyczy sprzedaży telefonów komórkowychJak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicznych oraz usług wynajmu pomieszczenia?Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński 73-110 ul. Towarowa 15
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.