Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego V. Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu do Biura KIP: 2 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością polegającą na sprzedaży ozdób choinkowych wystawia dużą ilość faktur korygujących sprzedaż krajową, z uwagi na zwroty towarów. Odbiorcy faktur często nie wywiązują się z obowiązku potwierdzania odbioru tych faktur, które widnieją w księgach jako korekta VAT należnego do rozliczenia w okresach następnych.

Umowa podpisana przez Wnioskodawcę z kontrahentem stanowi, że cyt. Dostawca ma obowiązek dokonać rozliczenia płatności zgodnie z otrzymaną specyfikacją. Specyfikacja przelewu stanowi skuteczne oświadczenie o potrąceniu wzajemnych zobowiązań i wierzytelności. Specyfikacja płatności przesłana do dostawcy stanowi dowód otrzymania przez zamawiającego faktur korygujących umieszczonych w specyfikacji.

Wnioskodawca twierdzi, że w specyfikacji płatności uwzględniane są numery, daty i wartości faktur korygujących, więc jest to dowód na to, że nabywca uznaje faktury korygujące.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może skorygować należny podatek VAT na podstawie posiadanych specyfikacji przelewów, w których nabywcy płacąc za pierwotne faktury VAT pomniejszają swoje zobowiązania o wartość faktur korygujących, pomimo braku potwierdzenia odbioru na fakturach korygujących...

Zdaniem Wnioskodawcy, można skorygować VAT należny na podstawie posiadanych specyfikacji przelewów. Nabywcy płacąc za pierwotne faktury VAT pomniejszają swoje zobowiązania o wartość otrzymanych faktur korygujących, zgodnie z zapisem w umowie z kontrahentem, który uznaje fakturę korygującą, pomimo że nie potwierdza jej podpisem. W specyfikacji płatności uwzględniane są numery, daty i wartości faktur korygujących, więc jest to dowód na to, że nabywca uznaje faktury korygujące.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1121/07, w którym skład orzekający stwierdził, iż potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest konieczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Stosownie do § 16 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą.

Wystawiając fakturę korygującą - zgodnie z § 16 ust. 4 i § 17 ust. 6 powołanego wyżej rozporządzenia - sprzedawca jest obowiązany do uzyskania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę. Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie dotyczy jedynie: eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, a także przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3 powołanego rozporządzenia (czyli dostawy tzw. mediów).

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali (§ 16 ust. 4 rozporządzenia).

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że w przypadku wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej, jest on bezwzględnie obowiązany do posiadania potwierdzenia jej odbioru. Potwierdzenia takiego dokonuje nabywca towarów i usług jako adresat faktury korygującej. Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a ten musi potwierdzić ten fakt i zawiadomić o tym sprzedawcę.

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury. Zatem potwierdzenie może mieć dowolną formę, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca fakturę korygującą otrzymał. Bez wątpienia taki wymóg dowodowy spełnia uzyskanie zwrotnie kopii faktury korygującej z własnoręcznym podpisem odbiorcy. Dopuszczalne jest również potwierdzenie w innej formie np.: poprzez pisemne potwierdzenie tego faktu w odrębnym dokumencie, zwrotne potwierdzenie odbioru wskazujące na zawartość przesyłki, bądź też każdy inny sposób, który potwierdza, że faktura do adresata trafiła. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym to potwierdzenie otrzymał.

Opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku wskazuje na to, że Spółka zawarła z kontrahentami umowy, w których postanowiono, że dowodem potwierdzającym otrzymanie przez zamawiającego faktur korygujących jest przesłanie dostawcy specyfikacji płatności. Specyfikacje wysyłane są w związku z zapłatą należności wynikających z wystawionych faktur pierwotnych, pomniejszonych o wartości wynikające z otrzymanych faktur korygujących. Zawierają one m.in. numery, daty i wartości faktur korygujących.

Wystawiając specyfikację odbiorca zgodnie z zawartą umową potwierdza otrzymanie faktur korygujących. Fakt, iż specyfikacja zawiera dane z tych faktur oznacza, iż nabywca posiada wiedzę o ich wystawieniu.

Ponieważ przepisy nie narzucają formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktur korygujących ma być dokonane, zatem strony mają swobodę wyboru metody tego potwierdzenia. Jeżeli zatem specyfikacja płatności zawiera elementy, o których mowa we wniosku oraz jest wystawiona i przesłana przez adresata faktur korygujących, może być ona uznana za potwierdzenie odbioru faktur w niej wyszczególnionych. W takim przypadku sprzedawca uprawniony jest jednak do stosownego obniżenia podatku należnego o kwoty wynikające z faktur korygujących zmniejszających ten podatek dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał specyfikację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta podatku, obniżenie podatku należnego, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 04/12/2011 17:20:01

Jaką stawkę VAT Podatnik winien zastosować na fakturze wystawianej dla kupujących okna wra...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dla agenta powinno się również wystawiać rachunki, tak jak dla pozostałych firm?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 7 grudnia 2005 r., uzupełnionego...

Czy udokumentowane rachunkami koszty wynajęcia mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyska...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art.216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- ordynacja podatkowa t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i...

W którym momencie i w jakiej wysokości powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy z d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku VAT bez konieczności wystawiania faktury korygującejsłowa kluczowe: faktura korygująca, prawo do odliczenia, obrótCzy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury?VAT - w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówCzy fakturowanie dla firmy włoskiej podlega pod art. 28b pkt 2 ustawy od towarów i usług?Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.