Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Import usług - opodatkowanie i fakturowanie

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika , że wnioskodawca zawarł z zagranicznym podmiotem ( Niemcy ) umowę na świadczenie usług zarządczych . W wykonaniu tej umowy zagraniczny zleceniobiorca ponosi koszty związane z obsługą zakładu podatnika ( koszt negocjacji cen , nowych kontraktów , koszty logistyczne , szkolenie pracowników ) . Zleceniobiorca nie może skalkulować rzeczywistych kosztów tych usług i obciąża podatnika zaliczkowo . Ostateczne zamknięcie rozliczenia pomiędzy stronami następuje po zamknięciu roku , a najwcześniej po rozliczeniu miesiąca listopada . W wykonaniu tej umowy zagraniczny zleceniobiorca wystawił szereg faktur za okres 01-11/2004r. Podatnik zakwalifikował zakup w/w usług jako import usług i opodatkował je podatkiem należnym wystawiając fakturę wewnętrzną . Według podatnika fakturę należało w tym przypadku wystawić nie później niż 7 dni od dnia wykonania usług , w tym terminie należało również obliczyć podatek VAT .

Organ podatkowy stwierdza , że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem , o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym . Podatnik postąpił właściwie naliczając podatek należny z tytułu importu usług . Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 poz. 535 ) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce , gdzie świadczący usługę posiada siedzibę , a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności , z którego świadczy usługi - miejsce , gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności ; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania , z zastrzeżeniem , ust. 2- 6 i art. 28 . Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki . Z ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 3 art. 27 wynika , że w przypadku , gdy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKWiU 74.1 ) , są świadczone na rzecz : 1) osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej , posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub 2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty , ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia usługi jest miejsce , gdzie nabywca usługi posiada siedzibę , stałe miejsce prowadzenia działalności , dla którego dana usługa jest świadczona , a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności , stały adres lub miejsce zamieszkania . Podatnik będący nabywcą usługi z importu w rozumieniu ustawy winien wystawić fakturę wewnętrzną . Obowiązek w tym zakresie wynika z art. 106 ust. 7 ustawy . Zgodnie z powołanym przepisem w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 , wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , dostawy towarów , dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne ; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie . Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji , subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze . W przypadku faktury wewnętrznej stosuje się ogólne zasady , tj. faktura winna zostać wystawiona nie późnej niż 7 dnia od dnia wykonania usługi lub wpłacenia zaliczki . Faktura taka winna zawierać takie same elementy jak faktura VAT , z zaznaczeniem , że jest to faktura wewnętrzna Odnośnie powstania obowiązku podatkowego to w art. 19 ust. 19 w/w ustawy określono , że przepisy ust. 1 , 4 , 11 , 13 pkt 1 lit. b i c , pkt 2 , 4 i 7 - 9 oraz ust. 14 - 16 stosuje się odpowiednio do importu usług . W ocenie tut. organu podatkowego nie stosuje w przypadku importu usług ogólnej zasady określonej w art. 19 ust. 1 zgodnie , z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi . W tym przypadku podatnik jest zobligowany - na podstawie powołanego wyżej art. 106 ust. 7 ustawy - do wystawienia faktury wewnętrznej i zastosowania reguły określonej w art. 19 ust. 4 . W przepisie tym postanowiono , że jeżeli dostawa lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą , obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia przez podatnika faktury , nie później jednak niż w 7 dniu , licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi . Na podstawie powołanego przepisu obowiązek podatkowy przesuwa się z chwili wykonania usługi na chwilę wystawienia faktury . Przesuniecie to nie może być jednak dłuższe niż 7 dni , co oznacza , że podatnik fakturę powinien wystawić najpóźniej 7 dnia po dniu wykonania usługi . Wystawiając fakturę wewnętrzną i przeliczając wartości na złote należy stosować regułę określoną w par. 37 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97 , poz. 970 ze zm. ) . Ustalony z tytułu importu usług podatek należny podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy .
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, import usług, odliczenia od podatku
Data aktualizacji: 23/10/2011 12:18:48

Sposób zaewidencjonowania i rozliczenia w stosownych deklaracjach wystawionych faktur kory...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy załączyć faktury do zeznania, oświadczenia (PIT-2 K) - udokumentowania poniesio...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. Nr8 poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lutego 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Czy na podstawie ww. dokumentów mogę dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek n...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)...

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice - czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice może być przeprowadzane przez podmioty, posiadające odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z z art. 48 ust 2 ustawy z dnia 7.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania...

Jak prawidłowo postąpić w przypadku omyłkowego zniszczenia dokumentów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) - w części dotyczącej podatku dochodowego - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą?Refakturowanie energii elektrycznej i usług komunalnych oraz moment powstania obowiązku podatkowegoOpodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które wypłacana będzie premia pieniężnaUrząd Skarbowy Mysłowice 41-400 ul. Mickiewicza 4Przeliczanie kwot z faktur wystawionych w walutach obcych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.