Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak autoryzowany dealer samochodów osobowych powinien udokumentować odstąpienie potencjalnego kupującego od umowy zakupu samochodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14 a § oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.12.2004 (nadanego w Urzędzie Pocztowym w dniu 10.01.2005) uzupełnionego w dniu 28.02.2005 (data wpływu 14.03.2005) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 30.12.2004 Spółka między innymi sprzedaje samochody. Każdy kupujący samochód zobowiązany jest do wpłacenia z chwilą podpisania umowy sprzedaży zaliczki na którą wystawiana jest faktura VAT. W związku z tą sprzedażą podpisywane są z klientami umowy, w których zawarte są wszelkie warunki sprzedaży. W warunkach tych określane jest, że klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za zapłatą 10% ceny samochodu. Zapłata odstępnego następuje w drodze potrącenia z zaliczki wpłacanej przez kupującego.Zdaniem Spółki w przypadku odstąpienia od umowy należy wystawić fakturę korygującą na pełną kwotę zaliczki (następuje zwrot zaliczki pomniejszonej o kwotę zatrzymanego odszkodowania) jak też obciążyć kupującego kwotą odstępnego wystawiając notę obciążającą przy czym obciążenie to nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

Stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku jest prawidłowe.Stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 6 przywoływanej ustawy podatkowej pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Odszkodowanie w postaci pieniądza nie jest towarem, w rozumieniu ww. przepisów art. 2 pkt 6 ustawy podatkowej, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 przywoływanej ustawy podatkowej, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również : 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji, 3)świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Definicja "świadczenia usług" jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej, zgodnie z ogólnym założeniem, że opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów. Otrzymanie odszkodowania, nie stanowi zatem świadczenia usług, w rozumieniu przepisów art. 8 ww. ustawy podatkowej.Otrzymanie od kupującego przez Wnioskującą (będącą sprzedawcą) odszkodowania pieniężnego z tytułu odstąpienia od umowy jest czynnością, która nie wywołuje żadnych skutków w zakresie podatku VAT, nie może być bowiem kwalifikowane jako towar ani jako usługa i w konsekwencji jest neutralna dla rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy VAT "w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.". Otrzymując zaliczkę na sprzedaż samochodu Spółka winna ją opodatkować i wystawić fakturę VAT zgodnie z § 17 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz 971).

Zgodnie z § 19 ust 3 cytowanego rozporządzenia w przypadku zwrotu nabywcy zaliczki należy wystawić fakturę korygującą. Przepis odnosi się do stanu kiedy zaliczka jest zwracana kupującemu. Można uznać, że w stanie faktycznym opisanym przez Spółkę w części dotyczącej wysokości odstępnego dochodzi do zwrotu zaliczki poprzez potrącenie o którym mowa w art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego. Zwrot zaliczki pomniejszonej o kwotę zatrzymanego odstępnego wraz potrąceniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy uznać za zwrot zaliczki w pełnej wysokości a co za tym idzie daje prawo do wystawienia faktury korygującej na pełną kwotę pobranej uprzednio zaliczki.

Wystawienie noty księgowej obciążające kupującego kwotą odstępnego jest prawidłowe gdyż jak wcześniej powiedziano otrzymanie przez sprzedawcę kwot odstępnego jest neutralne dla rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług i nie może być dokumentowane fakturą VAT.

Interpretacja:-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczącą, -nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, odstąpienie od umowy, odszkodowania, zaliczka
Data aktualizacji: 29/12/2012 00:00:01

Jakie są reguły dokonania korekty ze stawki 22% na stawkę 7% oraz ze stawki 7% na stawkę 22%?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku VAT wynikającego z faktur za zakup paliwa oraz z tytułu zakupu samochodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek przyjęcia duplikatów faktur VAT oraz korekt do tych dokumentów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowania premii pieniężnych i udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak potwierdzić odbiór fatury korygującej ?

Na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów . Zgodnie z 19 ust 4...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy sprawowanie przez Nadleśnictwo w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi jest opodatkowane podatkiem VAT?Czy odliczając w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup maszyny wystawionej na "Gospodarstwo rolne" Wnioskodawca postępuje prawidłowo?FakturowaniePierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk 80-822 ul. Rzeźnicka 54/56Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach związanych z nabyciem części i paliwa do samochodu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.