Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak dokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycia środków transportu oraz dostawy środków transportu na terytorium kraju ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w części dot. obowiązku wystawiania faktur przez podatników dokonujących dostawy środków transportu na terytorium kraju oraz dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu - uprzejmie wyjaśnia:

Dostawa środków transportu na terytorium kraju

1.Dostawa opodatkowana na zasadach ogólnych (faktury stanowiące załączniki nr 3 i 4 do pisma podatnika). Zgodnie z art. 106 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są wystawić fakturę VAT stwierdzającą dokonanie sprzedaży, do której mają zastosowanie przepisy tej ustawy, tzn. sprzedaży podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem lub korzystającej ze zwolnienia. Zasady wystawiania faktur określone zostały w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, . (Dz. U. Nr 97, poz. 971). W § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia określono, iż niezbędnymi elementami faktury są:

a)imiona, nazwiska lub nazwy, bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, b)numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, c)dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT, d)nazwa towaru lub usługi, e)jednostka miary i ilość sprzedanego towaru, f)cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku, g)wartość towarów lub usług bez kwoty podatku, h)stawka podatku, i)suma wartości sprzedaży netto towarów lub usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku (.), j)kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, k)wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość brutto), l)kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażona cyframi i słownie.

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia, sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze (.).Zaznacza się ponadto, że począwszy od 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek podpisywania faktur VAT przez wystawcę i odbiorcę.

Na żądanie nabywcy, podatnik podatku akcyzowego który nie został zwolniony z obowiązku w tym podatku (dotyczy to np. sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju), jest obowiązany określić w fakturze kwoty podatku akcyzowego, zawarte w wartości towarów wykazanych na fakturze (§ 12 ust. 14 rozporządzenia).Z powołanych przepisów wynika, iż podatnik podatku od towarów i usług dokonujący dostawy na terytorium kraju środków transportu, jeżeli z tytułu tej dostawy nie korzysta z procedury szczególnej (opodatkowanie marży) i nie dokonuje dostawy zwolnionej od podatku (dostawa towarów używanych, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 2), obowiązany jest wykazać na fakturze kwotę podatku od towarów i usług oraz w okolicznościach wskazanych w § 12 ust. 4 kwotę podatku akcyzowego. Jeżeli miejscem dostawy jest terytorium kraju, nabywca nie ma podstaw prawnych do żądania dla celów rejestracyjnych zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ustawy o podatku od towarów i usług.

2.Dostawa dla której podstawą opodatkowania jest marża (faktura stanowiąca załącznik nr 2 do pisma podatnika).Obowiązek dokumentowania sprzedaży fakturą VAT marża dotyczy szczególnych procedur dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, zdefiniowanych w art. 120 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dla których na podstawie ust. 4 tego artykułu, podstawą opodatkowania jest marża czyli różnica pomiędzy całkowitą kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca towaru a ceną nabycia pomniejszoną o kwotę należnego podatku.Na podstawie art. 120 ust. 16 ustawy, podatnik dokonujący dostawy towarów opodatkowanych na zasadzie określonej w ust. 4 (opodatkowanie marży) nie może oddzielnie wykazywać na wystawionych przez siebie fakturach podatku od dostaw towarów.Faktura VAT marża, zgodnie z § 12 ust. 8 cyt. na wstępie rozporządzenia, powinna zawierać następujące dane:

a) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, b) numer identyfikacji podatkowej dostawcy i nabywcy, c) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury, d) nazwę towaru, e) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów, f) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie, g) wyrazy VAT marża.

Zatem podatnik, który na terytorium kraju dokonał dostawy używanego środka transportu i dla dostawy tej miał prawo zastosować szczególną procedurę określoną w art. 120 ust. 4, polegającą na opodatkowaniu marży, wykazując kwotę podatku należnego na fakturze dokumentującej sprzedaż, działałaby wbrew ustawowemu zakazowi zapisanemu w ust. 16 art. 120.

Nabywca środka transportu w takiej sytuacji nie ma podstaw prawnych do ubiegania się o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 105 ustawy, bowiem dostawa ma miejsce na terytorium kraju.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu

Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku m.in. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wystawiane są faktury wewnętrzne. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności wykonane w danym okresie rozliczeniowym. Fakturę wewnętrzną wystawia podmiot będący podatnikiem z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego. Na podstawie § 28 ww. rozporządzenia, w zakresie danych jakie powinna zawierać faktura wewnętrzna stosuje się odpowiednio § 12.

Podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju (.) zobowiązani są bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 103 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług). W takim przypadku, na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu skarbowego wydaje dla celów rejestracyjnych zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju (.) zobowiązani są bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 103 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług). W takim przypadku, na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu skarbowego wydaje dla celów rejestracyjnych zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu pragnie nadmienić, iż w nin. piśmie nie dokonano merytorycznej oceny poprawności dokumentów załączonych do pisma. Dokonanie takiej oceny wykraczałoby poza zakres uprawnień określonych w art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura VAT, środek transportowy, zaświadczenia
Data aktualizacji: 03/11/2013 16:59:16

Miejsce opodatkowania usług reklamy świadczonych na rzecz firmy z siedzibą w Belgii

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie robó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Złotoryja 59-500 ul. Rynek 42

Zasięg terytorialny miasta Wojcieszów, Złotoryja gminy Pielgrzymka, Swierzawa, Zagrodno, Złotoryja powiaty złotoryjski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 19101016740021182221000000 VAT 66101016740021182222000000 PIT...

Czy można wystawić fakturę korygującą jeżeli dostawy dokonano dla nieistniejącego dłużnika?

W odpowiedzi na zapytanie czy można wystawić fakturę korygującą VAT jeżeli dostawy dokonano dla nieistniejącego dłużnika zawarte w piśmie z dnia 16.10.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a 1 ustawy z dnia...

Podatkowania podatkiem VAT i rozliczenia premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obciążenie klienta kosztami przesłania paczki, a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usługUjmowania rejestrze sprzedaży oraz w deklaracji VAT podatku dla usług wywozu nieczystości oraz usług budowlanychTerminy rozliczenia faktur w deklaracji VAT-7Czy należy naliczać podatek VAT za opłaty pocztowe w wystawianych przez Urząd Statystyczny fakturach za sprzedaż publikacji statystycznych ?Premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą i nie może być traktowana jak rabat i dlatego należy ją opodatkować
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.