Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak ewidencjonować kwoty otrzymywane na poczet opłat pocztowych przy sprzedaży towarów przez Internet?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani XXX o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewidencjonowania kwot otrzymanych na pokrycie kosztów opłat pocztowych przy sprzedazy przez Internet - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedziacach stwierdza, że stanowisko Pani XXX zawarte w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku: Podatniczka w czerwcu 2005 r. rozpoczęła prowadzenie sprzedaży towarów w internecie za pośrednictwem serwisu Allegro. Przy zakupach na kwotę powyżej 80 zł podatniczka pokrywa koszty wysyłki towaru do kupującego. Natomiast przy zakupach poniżej 80, 00 zł kupujący sam pokrywa koszty wysyłki towaru i na ich poczet wraz z kwotą wartości towaru przesyła na konto bankowe kwotę 5 lub 6 zł. Sprzedaż towaru ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej i kupujący wraz z towarem otrzymuje z tego tytułu paragon.

Pytanie Wnioskodawczyni: jak ewidencjonować kwoty otrzymywane na poczet opłat pocztowych przy sprzedaży towarów przez Internet.Stanowisko Wnioskodawczyni: zdaniem Podatniczki kwoty otrzymywane na poczet opłat pocztowych przy sprzedaży towarów przez Internet należy ewidencjonować jako przychód i muszą zostać ujęte w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy, sposób zastosowania prawa podatkowego: stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pozarolnicza działalność gospodarcza jest jednym ze źródeł przychodów. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.Stosownie do przepisów art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jak zatem wynika z powyższego, kwoty otrzymywane na pokrycie opłat pocztowych, przy sprzedaży towarów przez Internet, stanowią przychód, który należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej na zasadach określonych przepisami rozorządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zgodnie z § 3 pkt 6 określenie "przychodu" użyte w tymże rozporządzeniu oznacza przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania "przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług" (.). Natomiast kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania "pozostałych przychodów", np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika. Przychody podlegające zaewidencjonowaniu w kolumnie 8 wykazane są przykładowo. W związku z tym również kwoty otrzymywane na pokrycie opłat pocztowych, otrzymywane przez Panią od kontrahentów, winny być wykazywane w tejże kolumnie. W związku z powyższym zaproponowany przez Panią sposób ewidencjonowania kwot otrzymywanych na pokrycie kosztów opłat pocztowych przy sprzedaży przez Internet jest prawidłowy.
Słowa kluczowe: sprzedaż, sprzedaż wysyłkowa
Data aktualizacji: 05/01/2013 09:00:01

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług odnośnie planowanej przez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur walutowych

Faktury walutowe są niezbędnym narzędziem pracy dla przedsiębiorców, którzy swoje towary lub usługi sprzedają klientom rozliczającym się w walutach innych niż złotówki. Przepisy dość szczegółowo opisują same cechy takiej faktury, ale już sposób jej...

Czy faktury zarejestrowane w kasie rejestrującej powinny być dodatkowo ewidencjonowane w r...

Na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia .07.2005 r (data wpływu do tut. organu .07.2005 r.). dotyczące...

W którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatko...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj...

Udokumentowanie usług informatycznych oraz szkoleniowych wykonywanych dla osób fizycznych

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 ; poz. 60 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy oddzielna płatność z tytułu cukru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnejCzy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego?Czy wykonanie umowy o świadczenia usługi pod nazwą System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i Kredytem Dziennym w Grupie Rachunków podlega PCC?Czy wydatki w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu na dzień wystawienia faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.