Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicznych oraz usług wynajmu pomieszczenia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.03.2005 r. (wpływ: 09.03.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 04.05.2005 r. (wpływ: 10.05.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika w kwestii dokumentowania i ewidencjonowania usług stomatologicznych nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych, które korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponadto Podatnik podnajmuje część pomieszczeń gabinetu osobie trzeciej i z tego tytułu dokonuje rozliczenia podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii dokumentowania i ewidencjonowania przychodów z tytułu wykonywania usług stomatologicznych i usług wynajmu pomieszczenia.

Zdaniem Podatnika w takim przypadku działalność gospodarczą należy traktować dwutorowo:- z tytułu wynajmu pomieszczenia właściwie dla rozliczenia podatku od towarów i usług, - z tytułu wykonywania usług stomatologicznych należy ewidencjonować odrębnie poprzez zapisywanie przychodów w zeszycie i na koniec miesiąca wpisywać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a na życzenie pacjenta sprzedaż należy dokumentować poprzez wystawienie rachunku.

Ocena prawna stanowiska Podatnika:

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawiania faktury. W art. 106 ust. 8 ustawy zawarta zastała delegacja dla Ministra Finansów dla ustalenia m.in. szczegółowych zasad wystawiania faktur.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy, jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Dane, jakie powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży podane zostały w § 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Podkreśla się, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonywanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegąjących opodatkowaniu. W § 9 ust. 7 postanowiono natomiast, że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Zwraca się również uwagę, że stosownie do § 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarówno sprzedaż z tytułu wynajmu pomieszczeń (opodatkowaną 22% stawką), jak też sprzedaż usług stomatologicznych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (zwolnioną od podatku) na życzenie tych osób - powinien Pan dokumentować poprzez wystawienie faktur VAT. Zarówno sprzedaż zwolniona, jak i opodatkowana powinna być zaewidencjonowana i przyjęta do rozliczenia w deklaracji podatkowej VAT-7.

Ewidencjonowanie sprzedaży zrealizowanej przez podatnika podatku od towarów i usług powinno być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Nadmienia się przy tym, że przepisy tej ustawy nie określają formy prowadzenia ewidencji. Ustawodawca wymaga jednakże, aby ewidencja ta zawierała dane wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy, służące prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej. Zatem w ewidencji tej powinny się znaleźć zarówno dane z wystawionych faktur VAT, jak również nieudokumentowana sprzedaż usług stomatologicznych.

Sprzedaż usług stomatologicznych do 31 grudnia 2005 r. jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących, zatem zapisy dotyczące realizacji tej sprzedaży należy prowadzić w formie uproszczonej ewidencji, tj. za dany dzień dokonywać zapisów wartości tej sprzedaży.

Również zapisy dokonywane w księdze przychodów i rozchodów dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług powinny być dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących. O niniejszym stanowi § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodówi rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Na koniec miesiąca zapisów mogą dokonywać jedynie podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych (§ 20 powołanego rozporządzenia).

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu taktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej) odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: dochód z najmu, ewidencja sprzedaży, faktura VAT, najem, usługi stomatologiczne, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 14/01/2013 06:00:01

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących przekazanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywany bonus logistyczny?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur zakupu wystawianych przez Spółkę na paliwo pobrane...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a l 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług projektowania stron internetowych dla kontrahen...

Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.05.2006r (data wpływu do...

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto Poznań 61-055 ul. Warszawska 183/185

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Nowe Miasto gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 20101014690041252221000000 VAT 67101014690041252222000000 PIT 17101014690041252223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Katowice 40-063 ul. Żwirki i Wigury 17Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowegoPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej aportFakturowanie - wkłady prywatne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.