Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomieszczeń biurowych ?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku strony nr WIW.DG-GW-030 z 07.02.2005r. uzupełnionego pismem nr WIW.DG-GW-030/14/05 z 21.02.2005r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wyjaśnienia jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomieszczeń biurowych - stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 lutego 2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Jednostki nr WIW.DG-GW-030 z 07.02.2005r. uzupełniony pismem nr WIW.DG-GW-030/14/05 z 21.02.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Jednostka przedstawiła w zapytaniu, iż otrzymała w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną na czas nieograniczony oraz zgodę na wynajem i użyczenie nieruchomości. Jest jednostką budżetową, która poza działalnością statutową wykonuje także czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Na podstawie umowy cywilnoprawnej oddała w najem pomieszczenia biurowe. Zgodnie z umową, najemca płaci czynsz wynikający z iloczynu stawki za 1 m#178; i ilości wynajmowanej powierzchni oraz za poniesione koszty osobowe (płace, narzuty na płace pracowników uczestniczących w obsłudze). Ponadto w umowie ustalono, że najemca dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez wynajmującego tj. dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zużycia energii elektrycznej, zużycia opału. Jednostka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie korzysta z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupów towarów i usług. Faktury dotyczące m.in. energii, telefonów, wody, itp. księguje w wartościach brutto w wydatki (koszty). Z tytułu najmu Jednostka wystawia najemcy dwie faktury VAT. Pierwsza składa się z dwóch pozycji;- czynsz doliczając VAT22%, - koszty osobowe zwolnione z VAT symbol 75.11.15, Druga faktura; dotyczy kosztów eksploatacyjnych - zużycie energii, zużycie miału, odprowadzenie ścieków, zużycie wody itp. zwolnione z VAT symbol 75.11.15 . Należność brutto za ww. koszty eksploatacyjne Jednostka księguje jako zmniejszenie wydatków. Na tle okoliczności tej sprawy Jednostka sformułowała pytanie;Czy jednostka budżetowa która nie wykazuje w deklaracji VAT podatku naliczonego powinna w fakturze sprzedaży za koszty eksploatacyjne wykazywać podatek VAT, a więc stosować zasady refakturowania kosztów ? Czy koszty osobowe powinny być dokumentowane fakturami VAT czy rachunkami?. Stanowisko podatnika. Jednostka uważa, że nie można uznać refakturowania kosztów mediów za usługę i doliczać VAT od dostarczonej energii, wody jedynie z tytułu ustalenia należnej części zwrotu kosztów. GUS na wniosek Jednostki udzielił odpowiedzi, że regulowanie opłat za media typu woda, gaz, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego, a więc nie uznał za "usługę". Przeniesienie kosztów według zasad umownie ustalonych przez strony nie wydaje się też konieczne drogą faktur VAT refundujących opłaty, a jest możliwe poprzez rachunki lub noty księgowe.Natomiast koszty osobowe zdaniem Jednostki nie są objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT ( art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług), wobec tego również nie należy wystawiać faktury VAT lecz rachunek lub notę księgową.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska Jednostki w jej indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w myśl art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), są czynności wymienione w tym przepisie, a wśród nich także czynności odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, przez które rozumie się - według art. 8 ust. 3 - usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o podatku VAT jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Umowa najmu należy do umów cywilnoprawnych, uregulowanych w przepisach art. 659- 692 Kodeksu cywilnego. Przez umowę najmu - w myśl art. 659 § 1 K.c. - wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przepisy cywilne nie ingerują w formę rozliczeń między podmiotami zawierającymi umowę najmu, istotne jest jedynie, aby sposób rozliczeń określony był w tej umowie. W myśl ogólnych zasad ustawy o podatku VAT, w przypadku świadczenia konkretnej usługi, nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które na tę usługę się złożyły i opodatkowywać ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty), które się na nią składają. Tak właśnie orzekł NSA w wyroku z dnia 18 stycznia 2001 r., sygn. akt I SA/Łd 2237/98, stwierdzając, " . iż czynnikiem wyróżniającym konkretną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego w procesie prowadzonej przezeń działalności produkcyjnej, służąc tym samym tej działalności produkcyjnej, albo też do zaspokojenia potrzeb zamawiającego o charakterze konsumpcyjnym. Na podstawie tej tezy można uznać, że wyodrębnianie z usługi świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako osobnych usług nie jest poprawne, jeśli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wymienionej w umowie."

W przypadku umów najmu dopuszczalne jest tylko refakturowanie usług towarzyszących usługom najmu, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki odrębnego zastrzeżenia w umowie najmu rozliczenia kosztów najmu (np. za usługi w zakresie rozprowadzania wody, za zużycie energii elektrycznej, zużycie ciepła, odbiór nieczystości płynnych rozmowy telefoniczne i inne) pomieszczeń przez świadczącego usługę oraz uwzględnienie przez niego tej samej stawki podatku VAT, która była określona w fakturze wystawionej przez usługodawców usług towarzyszących. Natomiast nie można wyłączyć z opodatkowania tak jak to przedstawiła Jednostka kosztów osobowych ( płace narzuty na płace pracowników uczestniczących w obsłudze). Koszty osobowe stanowią zawsze część kwoty należnej z tytułu usługi najmu - i to niezależnie od faktu wyodrębnienia go z czynszu. Nie ma możliwości rozbicia kwoty czynszu na poszczególne składniki, a wynajmujący powinien ustalić wysokość czynszu w taki sposób, aby uwzględnić w nim wszystkie niezbędne koszty. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem świadczenie usługi najmu jako całości. Podstawą opodatkowania jest bowiem kwota należna z tytułu odpłatnie świadczonych usług potraktowana jako kwota globalna, nie zaś rozbita na czynniki pierwsze. Tak więc w sytuacji, gdy strony najmu lokalu ustaliły, że elementem składowym czynszu jest opłata z tytułu kosztów osobowych, kwoty te należy traktować jako część obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT, tj. stanowiącego podstawę liczenia tego podatku. W świetle powyższego Jednostka winna opodatkować koszty osobowe wg stawki podatku VAT 22%.

Natomiast przyjęty sposób rozliczania opłat za media pomiędzy Jednostką a wynajmującym jest również nieprawidłowy. Obciążanie kosztami usług typu opłaty za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości czy za dostawy energii cieplnej; winno nastąpić poprzez tzw. refakturowanie tych usług, polegające na przeniesieniu kosztów z jednego podmiotu na inny. "Refakturowanie" usług oznacza bowiem nic innego jak "fakturowanie" usług świadczonych przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Jedynymi faktycznymi odbiorcami usług: rozprowadzania wody i gospodarki ściekami są podmioty czerpiące z tych usług korzyści, czyli najemcy pomieszczeń.

Do podstawy opodatkowania odsprzedawanych usług nie ujmuje się jednak wartości brutto, jak wskazuje podatnik, lecz wartość netto, gdyż podatek VAT naliczony zalicza się do kosztów najmu pomieszczeń wyłącznie w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. W omawianym natomiast przypadku podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a Jednostka z tego prawa nie korzysta.

Fundamentalną zasadą podatku od towarów i usług - jest prawo przysługujące podatnikowi do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Natomiast o statusie podatnika podatku od towarów i usług z jednej strony decyduje jego podmiotowość prawnopodatkowa, z drugiej strony wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Tak więc Wojewódzki Inspektorat Weterynarii będąc podatnikiem podatku od towarów usług może realizować prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi VAT skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest więc związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.W sytuacji gdy podatnik zakupione przez siebie towary i usługi wykorzystuje do wykonywania czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik ma obowiązek odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego.Zgodnie z art. 90 ust. 2, w sytuacji gdy podatnik nie ma możliwości wyodrębnienia ww. kwot podatku naliczonego związanego z określonymi czynnościami - ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję tę zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy VAT ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.Do obrotu, który bierze się pod uwagę przy ustalaniu proporcji nie wlicza się;- obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów, które zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności, a także, - obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług w zakresie finansów i ubezpieczeń w takim zakresie, w jakim czynności te dokonywane są sporadycznie, Przy obliczaniu omawianej proporcji do obrotu uzyskanego z tytułu czynności, w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wlicza się kwoty otrzymanych subwencji (dotacji) innych niż włączane do podstawy opodatkowania (tj. innych niż te, które mają bezpośredni wpływ na cenę towaru lub usługi).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Jednostki wyrażone w piśmie jest nieprawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje;- iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia - art. 14a §2 ; - interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia - art.14b §1 i §2 .

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5, 00 PLN i po 0, 50 PLN na każdy załącznik ( art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).
Słowa kluczowe: koszt, najem, podatek od towarów i usług, refakturowanie
Data aktualizacji: 19/11/2013 16:59:16

Czy usługi naukowo-badawcze zaklasyfikowane przez podatnika do PKWiU 73, udokumentowane fa...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2005r...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup wyposażenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B

Zasięg terytorialny miasta Zawidów, Zgorzelec gminy Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec powiaty zgorzelecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740012542221000000 VAT 90101016740012542222000000 PIT...

Dokumentowanie kwot wpłaconych przed wystawieniem faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółdzielnia ma podstawy do refakturowania ponieśionych kosztów z 2003 r.?

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.754 10 04 z dnia 21.10.2004 r. w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed rejestracjąZapytanie dotyczy sprzedaży o charakterze ciągłymCzy spółka może odliczyć podatek naliczony z faktury wystawionej przez Firmę leasingową po kradzieży przedmiotu leasingu?Ewidencji podatkowej prowadzonej przez sądowego zarządcę nieruchomości oraz uznania zarządcy nieruchomości za płatnikaOpodatkowanie kosztów stanowiących przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.