Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o., z dnia 12.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

- uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona"refakturuje" na podnajemców koszty ochrony, rozliczając należny z tego tytułu podatek w miesiącu wystawienia faktury (refaktury). Zdaniem Strony przepis art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się do bezpośrednich dostawców wymienionych w nim usług, nie dotyczy natomiast refaktur, które są jedynie następstwem faktur wystawianych przez w/w dostawców i które powinny być rozliczane jak zwykłe faktury sprzedaży w miesiącu ich wystawienia. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie jej stanowiska.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują wprost tzw. "refakturowania", jednakże dopuszczalna jest sytuacja, w której koszty niektórych usług, których faktycznym odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich bezpośredniego wykonawcę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. "refaktury". Zgodnie z przyjętą praktyką "refakturowanie" oznacza fakturowanie odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży, przy zastosowaniu stawki podatku od towarów i usług właściwej dla danego rodzaju usług. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego przeniesienie przez wynajmującego kosztu nabytych uprzednio usług na najemcę jest świadczeniem tych usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynności te pomimo ich świadczenia (odsprzedaży) na rzecz kolejnych kontrahentów nie zmieniają istoty, tj. nie przestają być usługami przez to tylko, że ich sprzedażą (odsprzedażą) zajął się inny podmiot (wynajmujący). W związku z powyższym za błędne uznać należy stanowisko Strony, iż w wyniku refakturowania nie jest Ona dostawcą przedmiotowych usług, a należny z tego tytułu podatek powinna rozliczać w miesiącu wystawienia faktury zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W rezultacie stwierdzić należy, iż w przypadku refakturowania dotyczącego usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym m.in. świadczonych na terytorium kraju usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z tym przepisem z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie lub fakturze.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa), w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Słowa kluczowe: refakturowanie
Data aktualizacji: 12/06/2011 11:14:38

Możliwości wystawiania faktur drogą elektroniczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku wypłaty z OFE na rzecz byłego współmałżonka zastosowanie ma przepis dotycz...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo jest organem Funduszu Emerytalnego. Zgodnie z treścią art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w razie rozwiązania lub ustania związku małżeńskiego członka...

W jakiej formie powinno nastąpić potwierdzenie przez nabywcę usługi odbioru faktury korygu...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Opodatkowanie rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód i moment wystawienia faktury ze sprzedaży nieruc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawić fakturę VAT w imieniu współwlaścicieli bez ich pełnomocnictwa?Biuro rachunkoweCzy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki podatkowe?Urząd Skarbowy Augustów 16-300 ul. Żabia 7Termin do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przejęcie wagonów w zamian za zaległości podatkowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.