Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy rozliczyć podatek od towarów i usług naliczany od opłat za użytkowanie wieczyste?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zawartego w piśmie z dnia 23.02.2005 r. (data otrzymania przez tutejszy organ: 25.02.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.02.2005 r. (data otrzymania przez tutejszy organ: 02.03.2005 r.):- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż w stosunku do opłat z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy ma zastosowanie art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), co oznacza, że są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług w momencie otrzymania zapłaty, w tej części;- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż fakturę stwierdzającą otrzymanie opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy wystawia się, zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość tejże opłaty;- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż jedynie w przypadku, gdy użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej Powiat(.)/Starostwo Powiatowe nie ma obowiązku wystawienia faktury stwierdzającej otrzymanie od tej osoby opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta żąda wystawienia faktury.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z art. 14a § 3 i 4 tejże ustawy następująca w formie postanowienia interpretacja naczelnika urzędu skarbowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawartym w piśmie z dnia 23.02.2005 r. (data otrzymania przez tutejszy organ: 25.02.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.02.2005 r. (data otrzymania przez tutejszy organ: 02.03.2005 r.), wnioskodawca stawia pytania:- kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;- w jakim terminie wystawia się fakturę w przypadku oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;- czy Powiat (.)/Starostwo Powiatowe jest obowiązany każdemu użytkownikowi wieczystemu wystawić fakturę.

Zdaniem wnioskodawcy:- w stosunku do opłat z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ma zastosowanie art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), co oznacza, że są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług w momencie otrzymania zapłaty, w tej części;- fakturę stwierdzającą otrzymanie opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wystawia się, zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość tejże opłaty;- jedynie w przypadku, gdy użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej Powiat (.)/Starostwo Powiatowe nie ma obowiązku wystawienia faktury stwierdzającej otrzymanie od tej osoby opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta żąda wystawienia faktury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni podzielił w pełni powyższe stanowiska wnioskodawcy. Oceniając stanowiska wnioskodawcy jako prawidłowe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, zważywszy na to, iż ma charakter odpłatny i stanowi w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług, na terytorium kraju, jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o ile czynność ta jest dokonywana przez podatnika działającego w takim charakterze. W myśl art. 15 ust. 1, 2 i 6 tejże ustawy organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy niewątpliwie są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tak więc oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako że jest dokonywane przez podatnika działającego w takim charakterze, jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, poz. 150) z dniem 15.02.2005 r. został uchylony § 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Na podstawie § 3a rozporządzenia obowiązek podatkowy, w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, powstawał z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu. Usunięcie z zapisów rozporządzenia szczegółowego momentu powstania obowiązku podatkowego powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Z faktu, iż na mocy art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłatę i opłaty roczne, które wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, wypływa wniosek, że uiszczoną z góry za dany rok opłatę roczną należy rozpatrywać w kategoriach "zaliczki". Oznacza to w praktyce, że roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego są opodatkowane w momencie otrzymania zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zasady wystawiania faktur, w tym zasady ich wystawiania w przypadkach, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, reguluje art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane w oparciu o zawartą w ust. 8 tego artykułu delegację ustawową rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia w przypadkach, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, jak również fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Obowiązek wystawienia przez podatników podatku od towarów i usług faktury stwierdzającej m.in. dokonanie sprzedaży (zob. definicję sprzedaży zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług) lub otrzymanie części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, wynika z art. 106 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.Zgodnie bowiem z treścią art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15 tejże ustawy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą m.in. dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Na podstawie zaś ust. 3 art. 106 w/w przepis stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Zgodnie z art. 106 ust. 4 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w wyżej powołanych art. 106 ust. 1 i 3, nie mają obowiązku wystawienia faktur, o których mowa w tych przepisach, jedynie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jego dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

PouczenieNa powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania obowiązku podatkowego, nieruchomości, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 10/01/2013 00:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją proj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sposobu zapisania na fakturze VAT nr NIP i prawa odliczenia podatku naliczonego w...

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 3 marca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4 marca 2005r.), dotyczący stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie umieszczania na fakturach VAT numeru identyfikacji podatkowej, Naczelnik Drugiego...

Podatnik pyta, w jaki sposób należy dokumentować rabaty potransakcyjne

Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Dokumentowania oddelegowania pracowników do oddziału zarejestrowanego dla celów podatku od...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynkuJaką wartość początkową gruntu należy przyjąć przy wniesieniu go do własnej działalności gospodarczej?Czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur VAT za dzierżawę gruntu na cele nierolnicze?Jak Wnioskodawca powinien rozliczać się za wykonane opinie dla sądu, rachunkiem za umowę o dzieło, czy fakturą VAT wystawioną przez firmę?Czy naliczenie podatku od towarów i usług, a tym samym rozliczanie premii pieniężnej fakturą VAT za świadczenie usług jest właściwe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.