Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodu fakturę dotyczącą miesięcznej raty leasingowej?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2007 r., uznaje stanowisko wnioskodawcy w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia pierwszej raty leasingu operacyjnego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2007 r. do Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków dotyczących pierwszej raty leasingowej na podstawie wystawionej faktury VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dn. 07.02.2007 r. spółka opodatkowana na zasadach ogólnych, zgodnie z umową nr . zawarła umowę leasingu operacyjnego z firmą "X" Na mocy tej umowy finansujący oddał do odpłatnego korzystania Pana firmie przedmiot umowy - naczepę marki Krone o wartości 23 500 Euro. Umowę zawarto na okres od dnia 07.02.2007 r. do dnia 06.02.2010 r. W tym samym dniu sprzedawca - finansujący wystawił fakturę Vat nr HF. dotyczącą miesięcznej raty leasingowej za 02.2007 r. na łączną kwotę netto 4.700 Euro. Nadmieniono, że w spółce prowadzona jest podatkowa księga przychodów według metody memoriałowej.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na zapytanie czy przedmiotową fakturę należy zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku - wystawienia faktury czy rozliczać proporcjonalnie wg. okresu, którego dotyczy tj. trzech lat. Zajmując własne stanowisko w sprawie wydatek ten uznał Pan za koszt pośredni, księgowany w momencie poniesienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm., ) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu związany z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą być spełnione następujące warunki :pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z przychodaminie został wymieniony w art. 23 cyt. ustawy jako wyjątekjego poniesienie zostało prawidłowo udokumentowaneZ przytoczonej definicji wynika, że kosztami uzyskania są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Nowelizacja obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. wprowadza również podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem.

Zgodnie z nowo obowiązującym przepisem art. 22 ust. 5 cyt. ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

W myśl art. 22 ust. 5 c koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Natomiast z treści art. 6 wynika, że zasady określone w ust. 5 - 5 c, z zastrzeżeniem ust. 6 b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

W tym stanie prawnym podstawowym kryterium jakim należy kierować się przy wyborze sposobu księgowania faktury dotyczącej raty leasingowej jest rozstrzygnięcie czy dany wydatek jest bezpośrednio lub pośrednio związany z przychodem. Z treści zawartej umowy nr . wynika, że korzystający zobowiązuje się do terminowego uiszczania na rzecz finansującego m. in. rat leasingowych w wysokościach i terminach określonych w załączniku do umowy. Podstawę obliczenia rat leasingowych stanowi wartość przedmiotu leasingu równa kwocie określonej w zawartej umowie. Oznacza to, że rata leasingowa zapłacona na podstawie faktury nr HF/. z dn. 07.02.2007 r. odpowiada proporcjonalnie wartości przedmiotu leasingu i nie dotyczy całego okresu trwania umowy. Zapłacona pierwsza rata leasingowa nie dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, zatem może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

Przy czym należy zwrócić uwagę na wprowadzoną przez ustawodawcę definicję momentu poniesienia kosztu. Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 6 b cyt. ustawy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztów.

Wypełniając dyspozycję art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym przed 01.07.2007 r. ) w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w określonym trybie ( art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej ). W przypadku zmiany przepisów podatkowych mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie niniejsza interpretacja stanie się nieaktualna. Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia ( art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podl.

Zażalenie winno odpowiadać warunkom określonym w art. 222 Ordynacji podatkowej czyli powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty uzyskania przychodów, leasing operacyjny, rata leasingowa
Data aktualizacji: 31/01/2013 21:00:01

Czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może w...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Jak należy prawidłowo dokumentować zakup płodów rolnych od rolnika nie będącego podatnikie...

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004 r. (data wpływu) będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

Czy faktury wysyłane pocztą elektroniczną do Wnioskodawcy za jego zgodą mogą być podstawą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej czynności, za które otrzymano prem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak prawidłowo wystawić fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/?Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnychBadanie sprawozdań finansowych Mysłowice - czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?Wystawianie faktur korygujących onlineDotyczy anulowania faktury VAT i skorygowania deklaracji VAT-7 o podatek należny wynikający z anulowanej faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.