Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak odliczać faktury VAT wystawione na firmę przejętą przez firmę przejmującą po dacie przejęcia?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2005 r. (otrzymanego w dniu 03.08.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na przejęte spółki, i nieprawidłowe w części dotyczącej istnienia okresu przejściowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz z dokumentacji będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego wynika, że nastąpiło połączenie trzech podmiotów gospodarczych w wyniku którego DWP Sp. z o.o. przejęło (w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.)) - tj. łączenie poprzez przejęcie) podmioty EM sp. z o.o. i SM sp. z o.o. z dniem 08.06.2005r. W dniu 21.07.2005 r. DWP Sp. z o.o. zmieniło nazwę (tylko nazwę, pozostałe dane nie uległy zmianie) na EM, zwanego dalej na potrzeby niniejszej interpretacji EM nowy.Po dokonanym połączeniu w drodze przejęcia w dniu 08.06.2005 r. do DWP Sp. z o.o., a następnie EM nowy, wpłynęły faktury VAT dotyczące przejętych spółek EM sp. z o.o. i SM sp. z o.o.

Podatnik prosi o interpretacje przepisów prawa podatkowego dotyczących sposobu rozliczenia podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy po połączeniu (tj. po 08.06.2005 r.):- wpłynęły faktury wystawione na EM sp. z o.o. i SM sp. z o.o. dotyczące okresu z przed przejęcia,- wpłynęły faktury wystawione na DWP Sp. z o.o. lub EM nowy, a dotyczące EM sp. z o.o. lub SM sp. z o.o. z przed przejęcia,- wpłynęła korekta faktury wystawiona na EM sp. z o.o. i dotycząca okresu z przed przejęcia,- wpłynął duplikat faktury wystawionej na EM sp. z o.o. i dotyczącej okresu z przed przejęcia.

Zdaniem podatnika w zaistniałej sytuacji istnieje okres przejściowy i podatek VAT naliczony wynikający z faktur, które wpłynęły w okresie między 09.06.2005 r., a 31.07.2005 r. powinny zostać rozliczone odpowiednio do EM sp. z o.o. lub SM sp. z o.o., natomiast otrzymane po dniu 01.08.2005 r. powinny być rozliczone w EM nowy.

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej, a w konsekwencji spółka ta zostaje rozwiązana.

W myśl art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), osoba prawna związana (powstała) w wyniku łączenia się osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Moment zamknięcia ksiąg rachunkowych określony jest w art. 12 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zgodnie z którym księgi rachunkowe zamyka się w jednostce na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, w szczególności na dzień wpisu do rejestru tego połączenia.

W myśl przepisu art. 44b ust. 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) rozliczenie połączenia metodą nabycia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej, według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich połączenia. Oznacza to, że dla spółki przejmowanej połączenie przez przejęcie powoduje zakończenie działalności pod dotychczasową firmą. Należy dokonać zamknięcia bilansowego spółki, która będzie przejmowana, oraz ustalenia wartości godziwej każdego składnika aktywów i kapitałów obcych (zobowiązań) tejże spółki. Jeżeli dla spółki przejmowanej księgi podatkowe zostaną zamknięte, wówczas jej rok podatkowy zakończy się.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Tym samym rok podatkowy ulegnie skróceniu i powstanie związany z tym obowiązek wcześniejszego złożenia zeznania podatkowego CIT-8 i zapłaty podatku określony w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie generalnej zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych następców prawnych wyrażonej w art. 93 Ordynacji podatkowej powyższe obowiązki za Spółki przejęte metodą nabycia spoczywają na Spółce przejmującej czyli DWP Sp. z o.o., a następnie EM nowy. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Prawo do sukcesji zawarte w ww. przepisie dotyczy również praw jak i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W zakresie tych praw znajduje się również określone w art. 86 ust. 1 ww. ustawy tj. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podobny pogląd przyjął również Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku w wyroku SA/Bk 957/99 z dnia 29 stycznia 2000 r. w którym czytamy:"Art. 93 Ordynacji podatkowej daje podstawę do sukcesji przysługującego zlikwidowanemu podmiotowi prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego na rzecz następcy prawnego, to jest osoby prawnej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia wcześniej istniejącej i zlikwidowanej osoby prawnej. Nowo powstały podmiot może dokonywać wprawdzie odliczeń dopiero po dniu rejestracji, lecz nie oznacza to, że nie może uwzględnić przy tych odliczeniach faktur wcześniej otrzymanych przez swego poprzednika prawnego."

Podmiot przejmujący DWP Sp. z o.o., a następnie EM nowy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymywanych już po połączeniu, a dotyczących spółek przejętych SM i EM z okresu przed połączeniem. Dotyczy to zarówno podatku naliczonego z faktur wystawionych na przejęte spółki, jak i faktur wystawionych na DWP Sp. z o.o., a następnie EM nowy, a dotyczących przejętych spółek SM i EM. Takie same zasady obowiązują do podatku naliczonego z faktur korygujących oraz duplikatów faktur.Zmiana nazwy firmy z DWP Sp. z o.o. na EM sp. z o.o. w dniu 21.07.2005 r. przy zachowaniu pozostałych danych rejestracyjnych bez zmian, w żaden sposób nie wpływa na ww. prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Słowa kluczowe: łączenie spółek, odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 23/05/2012 12:10:59

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy dokumentowania czynności stanowiących import usług

Z pisma złożonego do tut. urzędu w dniu 2 kwietnia 2007r. uzupełnionego pismem z dnia 23 kwietnia 2007r. wynika, że Podatnik dokonuje zakupu usług reklamowych świadczonych przez Google Ireland Ltd . Zdaniem Podatnika jest to koszt związany...

Prawidłowość wystawienia faktur korygujących do faktur wewnętrznych, które zostały już obj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisany przez podatnika sposób korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć jest zgodny z przep...

Pismem z dnia 05.12.2006r. (data wpływu do Urzędu 18.12.2006r.). Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego momentu dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obecnie przedmiotem działalności...

Czy spółka ma prawo dokumentować transakcje dla stałych odbiorców fakturami zbiorczymi jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Księgowi odpowiadają za swoje błędyPrawo do odliczenia przez syndyka podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu usługi gwarancyjnejUrząd Skarbowy Czechowice-Dziedzice 43-503 ul. Nad Białką 1APrzechowywanie kopii faktur w systemie księgowym bez drukowania wersji papierowejUrząd Skarbowy Środa Wielkopolska 63-000 ul. Harcerska 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.