Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy kontrahent ich nie odeśle?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma "X", na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w...... Jednocześnie firma "X", na podstawie odrębnej umowy część tego budynku poddzierżawiła firmie "Z" z/s w Poznaniu, na co Gmina wyraziła zgodę.W dniu 30.06.2003 r. firma "X" zawarła z należącą do wnioskodawcy firmą "Y" umowę cesji, na mocy której:- firma "X" zrzekła się praw do ww. budynku na rzecz firmy należącej do wnioskodawcy,- wnioskodawca wstępując w prawa dzierżawcy niniejszego budynku, zobowiązał się m. in. do zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego za firmę "X".Aneks do umowy dzierżawy, na podstawie którego wnioskodawca wstąpił w miejsce firmy "X", został podpisany przez wnioskodawcę i Gminę w dniu 22.08.2003 r.Niezależnie od powyższego, w miesiącach lipcu i sierpniu 2003 r., firma "Z" z/s w Poznaniu nadal korzystała z poddzierżawianych pomieszczeń, po czym z upływem miesiąca sierpnia wypowiedziała ze skutkiem na dzień 31.08.2003 r. zawartą umowę poddzierżawy. Pismo wypowiadające umowę zostało przesłane na adres poprzedniego dzierżawcy nieruchomości, tj. firmy "X".W związku z zaistniałą sytuacją wnioskodawca uznał, iż zgodnie z umową poddzierżawy zawartą uprzednio pomiędzy firmami "X" oraz "Z" powinien wystawić faktury VAT za miesiące lipiec i sierpień 2003 r. (tj. za okres kiedy firma "Z" faktycznie korzystała z pomieszczeń) a także za trzymiesięczny okres wypowiedzenia, tj. miesiące wrzesień, październik i listopad 2003 r. Ze względu na fakt, iż firma "Z" odmówiła zapłaty za ww. faktury wnioskodawca skierował sprawę do sądu.Sąd Rejonowy, po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, stwierdzając, iż z treści umowy cesji, zawartej w dniu 30.06.2003 r. wynika, iż jej przedmiotem są prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy firmą "X" a Gminą. Nie dotyczy ona natomiast umowy poddzierżawy zawartej pomiędzy firmą "X" a firmą "Z" z/s w Poznaniu. Efektem umowy cesji było sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy, w wyniku którego w miejsce firmy X" wstąpiła firma "Y". Fakt ten nie spowodował jednak jednoczesnego wstąpienia firmy "Y" jako strony umowy poddzierżawy. W tym celu koniecznym byłoby sporządzenie aneksu do umowy poddzierżawy, co jednak nie nastąpiło. Tym samym firma Y" należąca do wnioskodawcy nie stała się stroną umowy o poddzierżawę, co w ocenie Sądu skutecznie uniemożliwia dochodzenie wynikających z niej roszczeń.Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy jeśli mając na uwadze wydany przez Sąd wyrok, skoryguje wystawione uprzednio faktury będzie miał prawo do skorygowania wynikającego zeń podatku, opierając się tylko na wydanym przez sąd wyroku oraz zwrotnym potwierdzeniu odbioru ww. korekt faktur? Zdaniem podatnika, w powyższej sprawie zastosowanie mieć będzie § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), który dając podatnikowi prawo do skorygowania kwoty podatku należnego - nie uzależnia wspomnianego prawa od formy w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej otrzymano. W szczególności, przepis ten stanowi, iż potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali.Tutejszy organ podatkowy zauważa, iż wskazany przez podatnika przepis nie znajduje w omawianej sytuacji zastosowania, bowiem, jak wskazuje jego brzmienie - adresowany jest do tych podatników, którzy w danej sytuacji podatkowo-prawnej występują w charakterze sprzedawcy danego towaru lub usługi. Wnioskodawca natomiast, wystawiając przedmiotową fakturę, udokumentował nią czynność gospodarczą, która w ocenie Sądu nie była jego udziałem, gdyż wystąpiła pomiędzy firmą "X" i "Z". Tym samym nie wystąpił w charakterze sprzedawcy i znajduje się poza zakresem oddziaływania cytowanego wyżej § 16 ust. 4 rozporządzenia. W omawianej sytuacji, po uprawomocnieniu się wyroku Sądu podatnik powinien więc zażądać zwrotu oryginałów faktur za poszczególne miesiące od lipca 2003 r. do listopada 2003 r. przekazanych uprzednio firmie "Z" z/s w Poznaniu, a następnie anulować te faktury. Anulowane faktury będą stanowić podstawę do skorygowania kwoty wartości netto i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym były pierwotnie rozliczone.
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, faktura korygująca, umowa dzierżawy, umowa podnajmu, wyrok
Data aktualizacji: 16/08/2011 02:54:03

Określenie czy słusznie został naliczony VAT w fakturach dokumentujących wypłacone odszkod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy problemu uznania za koszt uzyskania przychodów kosztów, wynikających z faktur wyst...

W dniu 6.10.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 29.11.2005r. (wpływ do tutejszego organu w dniu...

Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidł...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.02.2006r. (data wpływu do tut. organu 28.02.2006r., uzupełniony w dniu 13.03.2006r.) w...

Czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 22.06.2006 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim okresie przysługuje prawo odliczenia VAT od duplikatów faktur?Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub wyremontowanych urządzeń ?Jakie studia z księgowości wybrać w Ełku?Wypłacone premie pieniężne należy dokumentować fakturami VATPrawidłowość wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDF
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.