Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak powinny być określone dane nabywcy na fakturach VAT dot. zakupów dokonywanych przez współwłaścicieli/a nieruchomości i dot. tej nieruchomości?

Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu 25.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie danych nabywcy jakie winny figurować na fakturach VAT dotyczących zakupów dokonywanych przez współwłaściciela/i nieruchomości i dotyczących tej nieruchomości

stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest jednym ze współwłaścicieli nieruchomości. Współwłaściciele nie tworzą spółki, a czterech spośród nich jest podatnikami podatku od towarów i usług. Jako przedstawiciel współwłaścicieli nieruchomości oraz działając z ich upoważnienia Podatnik zawarł umowy m.in. z dostawcami mediów do nieruchomości (woda, gaz, prąd) i w fakturach wystawianych przez tych usługodawców jest nabywcą zgodnie z adresem zamieszkania. Podatnik zaznacza jednak, iż jest w nich również wskazany adres nieruchomości, jako miejsce poboru np. energii elektrycznej, lub nawet dokładny adres lokalu w tej nieruchomości, co zdaniem Podatnika jednoznacznie oznacza, że dana faktura dotyczy tej nieruchomości, a koszt jest łącznym kosztem wszystkich współwłaścicieli i każdy ponosi jego część zgodną z udziałem własnościowym. Prawidłowość wystawienia tych faktur w ocenie Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości.

Problemem są natomiast faktury dotyczące nabycia m.in. materiałów papierniczych, remontowych, wyposażenia mieszkań pod wynajem, dokonywanego również poza miejscowością, w której położona jest nieruchomość. Podatnik pyta jak winien być na nich określony nabywca, aby były one prawidłowe i stanowiły podstawę do odliczenia podatku naliczonego w nich zawartego przez tych ze współwłaścicieli, którzy są podatnikami podatku VAT. Zdaniem Podatnika adres na fakturach winien być taki jak adres nieruchomości, a faktura może być wystawiona na jednego ze współwłaścicieli.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

W myśl art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 26, poz. 93 ze zm.), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Jednocześnie zgodnie z art. 207 tej ustawy, pożytki i przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów, w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jednocześnie w art. 88 ustawy zawarto szereg ograniczeń tego prawa; m.in. ust. 1 pkt 2 stwierdza, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania zawarte zostały w rozdziale 4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Przepis § 9 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia określa, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

W przedmiotowym przypadku, gdy współwłaściciele nieruchomości czerpią z niej pożytki w proporcjach wynikających z prawa własności i ponoszą pewne wydatki związane z utrzymaniem tej nieruchomości, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zrealizowane zakupy przysługuje im również w części odpowiadającej udziałowi we współwłasności. Jednakże zdaniem tut. Organu, biorąc pod uwagę brzmienie przepisu § 9 ust. 1 pkt 1 w/wym. rozporządzenia, faktury zakupu, o których mowa w zapytaniu tj. dotyczące wspólnej nieruchomości, winny zawierać nazwiska wszystkich współwłaścicieli, wszyscy oni są bowiem nabywcami towaru/usługi określonego w fakturze, natomiast jako adres nabywcy należy wskazać adres nieruchomości, której zakupy dotyczą. Z treści faktury winno bowiem jednoznacznie wynikać, iż określone zakupy dotyczą tej nieruchomości, a nie są "prywatnymi zakupami" poszczególnych współwłaścicieli.

Jednocześnie tut. Organ zaznacza, iż w dokumentacji dotyczącej podatku od towarów i usług tych ze współwłaścicieli, którzy są podatnikami tego podatku, winna znajdować się kopia (kserokopia) oryginału faktury, na podstawie której dokonano odliczenia podatku naliczonego, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym przechowywany jest oryginał faktury VAT, a także opisem odnośnie procentowego udziału podatku naliczonego podlegającego odliczeniu u konkretnego współwłaściciela.

Tut. Organ wskazuje jednocześnie, iż powyższe odnosi się również do faktur dotyczących zakupu mediów.
Słowa kluczowe: adres, dane, faktura VAT, nabywca, współwłasność
Data aktualizacji: 08/01/2013 00:00:01

Rozliczanie i dokumentowanie sprzedaży komisowej przez komitenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie momentu ewidencjonowania faktur w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT - w zakresie momentu zaliczenia zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów oraz zreali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Brak obowiązku umieszczania na wystawianych fakturach VAT oznaczenia "zpchr"

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:Spółka Akcyjna od 1997 r. posiada status zakładu pracy chronionej. Od tego czasu umieszczała na wszystkich fakturach skrót zpchr . Obecnie - Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 1 stycznia 2004...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym powstał obowiązek podatkowy?Czy prawidłowym jest dokumentowanie notą księgową otrzymywanych: bonusu od obrotu i bonusu za osiągnięcie określonego w umowie pułapu zakupów?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za leasing motocykla?Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej, w sytuacji gdy oryginał wystawiany jest w formie papierowejCzy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumentowane fakturą "przedpłatową"?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.