Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak prawidłowo powinna być udokumentowana sprzedaż kart drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz wewnątrzwspólnotowej, a także świadczy usługi agencji celnej. Ponadto Spółka podpisała porozumienie z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie w sprawie dystrybucji kart drogowych i na podstawie pisemnego zamówienia pobiera nieodpłatnie karty drogowe. Spółka pobiera opłaty w wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r., odliczając od pobranej opłaty należną mu prowizję wynoszącą 7% pobranej opłaty, a pozostałą część przekazuje na rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskana prowizja traktowana jest jako należność brutto.

Powyższa sprzedaż jest dokumentowana przez Spółkę dowodem KP zawierającym kwotę za którą sprzedano winietę, natomiast na prowizję uzyskaną z miesięcznej sprzedaży wystawiana jest faktura wewnętrzna.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Szczegółowe dane jakie powinna zawierać faktura określone zostały w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarółw i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971).

W myśl §Â 15. ust. 1. w/w rozporządzenia w przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:

1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;

2) kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru:

KP = (WB × SP)/(100 + SP)

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 12 ust. 6,

WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku,

SP - oznacza stawkę podatku;

3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W świetle powołanych wyżej przepisów w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego dokumentowanie sprzedaży kart drogowych za pomocą dowodu KP zawierającego kwotę za którą została sprzedana winieta jest dopuszczalne. Natomiast na prowizję winna być wystawiona nie faktura wewnętrzna, gdyż prowizje nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, lecz faktura VAT o której mowa w art. 106 ust. 1 w/w ustawy. Faktura ta winna być wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w § 12 i § 15 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura, opłata drogowa, winiety
Data aktualizacji: 04/01/2013 06:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Wrocławska 12/14

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Kalisz gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 61101014690001272221000000 VAT 11101014690001272222000000 PIT 58101014690001272223000000 budżetowe pozostałe...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług dla usługi w zakresie studiów i seminariów szkoleni...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona wspólnie z Wyższą Uczelnią prowadzi studia i seminaria z wykorzystaniem internetu. Zdaniem Strony świadczy ona dwie usługi. Pierwszy rodzaj usług polega na...

Czy powstaje obowiązek z tytułu podatku od towarów i usług przy przelewie (cesji) wierzyte...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na rozbudowę i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna udzielana pod warunkiem osiągnięcia danego obrotu, winna być dokumentowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odpowiedzialność karna za nie wystawienie fakturyCzy istnieje obowiązek comiesięcznego wystawiania faktury VAT na odsetki z tytułu udzielonej pożyczki?Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z duplikatu faktury?Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług elektronicznych rozliczanych okresowo (usługi ciągłePrawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.