Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak prawidłowo powinna być udokumentowana sprzedaż kart drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz wewnątrzwspólnotowej, a także świadczy usługi agencji celnej. Ponadto Spółka podpisała porozumienie z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie w sprawie dystrybucji kart drogowych i na podstawie pisemnego zamówienia pobiera nieodpłatnie karty drogowe. Spółka pobiera opłaty w wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r., odliczając od pobranej opłaty należną mu prowizję wynoszącą 7% pobranej opłaty, a pozostałą część przekazuje na rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskana prowizja traktowana jest jako należność brutto.

Powyższa sprzedaż jest dokumentowana przez Spółkę dowodem KP zawierającym kwotę za którą sprzedano winietę, natomiast na prowizję uzyskaną z miesięcznej sprzedaży wystawiana jest faktura wewnętrzna.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Szczegółowe dane jakie powinna zawierać faktura określone zostały w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarółw i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971).

W myśl §Â 15. ust. 1. w/w rozporządzenia w przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:

1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto;

2) kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru:

KP = (WB × SP)/(100 + SP)

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w § 12 ust. 6,

WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku,

SP - oznacza stawkę podatku;

3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W świetle powołanych wyżej przepisów w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego dokumentowanie sprzedaży kart drogowych za pomocą dowodu KP zawierającego kwotę za którą została sprzedana winieta jest dopuszczalne. Natomiast na prowizję winna być wystawiona nie faktura wewnętrzna, gdyż prowizje nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, lecz faktura VAT o której mowa w art. 106 ust. 1 w/w ustawy. Faktura ta winna być wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w § 12 i § 15 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura, opłata drogowa, winiety
Data aktualizacji: 04/01/2013 06:00:01

Czy otrzymane premie pieniężne podlegają opodatkowaniu i czy powinny być dokumentowane fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem...

Na podstawie art. 14 b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 3 lipca...

Rozliczenie kwoty podatku na fakturze końcowej rozliczającej otrzymane zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do wyliczenia marży przyjmuje się wydatki udokumentowane fakturami?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność polegającą na organizowaniu wypraw górskich i wypraw trekkingowych. Aby zrealizować imprezę uczestniczy w wyprawie osobiście lub na podstawie odrębnych umów...

Czy faktury muszą zawierać podpis osoby wystawiającej i uprawnionej do otrzymania faktury?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania leasingu?W którym momencie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych?Dotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu SpółkiCzy wykonane czynności (sprzedaż materiałów, wykonanie usługi) zostały prawidłowo udokumentowane i czy zastosowano właściwą stawkę podatkową?Faktura korygująca przy zmianie danych nabywcy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.