Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak prawidłowo, w kontekście podatku od towarów i usług, rozliczyć zakupu środka trwałego częściowo dofinansowanego przez Urząd Pracy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.018.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 88 ust.1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 8.12.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej możliwości odliczenia od podatku należnego pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup środka trwałego częściowo sfinansowanego przez Urząd Pracy stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Pan A Ś jest podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W ramach tej działalności dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.W dniu 22.12.2004 r. - na podstawie faktury VAT - dokonał zakupu środka trwałego na kwotę brutto 46.347, 80zł, w tym podatek VAT 8.357, 80zł. Zakup ten dofinansowany został częściowo przez Urząd Pracy.Podatnik odliczył w pełnej wysokości podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej ten zakup.We wniosku skierowanym do tut. organu podatkowego zwrócił się z zapytaniem jak prawidłowo - w kontekście podatku VAT - rozliczyć otrzymane dofinansowanie.Zdaniem Wnioskodawcy podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup środka trwałego sfinansowany częściowo przez Urząd Pracy, podlega odliczeniu od podatku należnego w pełnej wysokości.

Po przeanalizowaniu niniejszej kwestii tut. organ podatkowy podziela przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika :Na wstępie należy zaznaczyć, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że otrzymane z Urzędu Pracy dofinansowanie jest dotacją, przy czym jest to datacja podmiotowa, gdyż przedmiotowe dofinansowanie nie stanowi dopłaty do ceny towaru lub usługi.W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit.a cyt. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.Z brzmienia art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W myśl art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm.) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Dotyczy to także dotacji związanych z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22o. Jednak zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie stosuje się m.in. do nabycia towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.Biorąc pod uwagę powyższe przepisy tut. organ podatkowy stwierdza, iż w przedmiotowej sytuacji Podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup środka trwałego częściowo sfinansowany dotacją otrzymaną z Urzędu Pracy.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenia od podatku, środek trwały, urząd pracy
Data aktualizacji: 28/01/2013 09:00:01

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z uw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Powiat nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Poprawność wystawiania faktur i zastosowanie skrótu nazwy Wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy uznania dostaw dokonywanych przez Spółkę za sprzedaż o charakterze ciągłym oraz do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowi odpowiadają za swoje błędy

Okazuje się, że zatrudnienie księgowej czy powierzenie spraw firmy w ręce biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcy za wynik popełnionych przez nie błędów. Czy wobec tego biura księgowe Warszawa mogą czuć się bezkarne? W artykule 26 Ordynacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje konieczność informowania urzędu o otwarciu konta w PayPal?2. Czy na podstawie wydruków z konta w PayPal można księgować różnice kursowe?Otrzymana od kontrahenta kwota pieniężna w stałej wysokości 2% obrotu za dany miesiąc powinna być traktowana jako rabatKiedy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za dostawę energii elektrycznej?Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycjęOpodatkowanie premii pieniężnych, obowiązek ich dokumentowania fakturami VAT i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.