Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak rozliczać przychody uzyskiwane z tytułu umieszczania reklam internetowych innych podmiotów na własnej strony internetowej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 16 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 2 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu udostępniania podmiotowi zagranicznemu miejsca na reklamy na własnych witrynach internetowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu udostępniania podmiotowi zagranicznemu miejsca na reklamy na własnych witrynach internetowych.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego też pismem z dnia 20 maja 2008 r. wezwano do jego uzupełnienia. W dniu 2 czerwca 2008 r. do tut. Biura wpłynął uzupełniony wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 10 marca 2008 roku wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest uczestnikiem internetowego programu partnerskiego. Organizatorem programu jest firma G. z siedzibą w USA. Jako uczestnik programu będzie gromadził środki pieniężne wyrażone w dolarach amerykańskich (USD), uzyskiwane przez umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę G., na stronach internetowych prowadzonych przez wnioskodawcę. Uzyskiwany przez niego przychód będzie pochodził z zagranicy. Środki w ramach powyższego programu są gromadzone w USA, po przekroczeniu kwoty 100 USD, firma G. wypłaca przelewem bankowym środki na konto firmowe w polskim banku. Środki są przeliczane na PLN przez tę firmę i wypłacane przelewem na konto firmowe w PLN. Wypłata będzie następowała w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawcę minimum kwoty 100 USD w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego (wypłaty nie muszą być regularne). Wyświetlenie reklam na jego stronach internetowych jest usługą elektroniczną. Przystąpienie do powyższego programu i zaakceptowanie jego warunków nastąpiło drogą elektroniczną (brak podpisu w formie pisemnej). W uzupełnieniu wniosku wskazano następujący zakres prowadzonej działalności gospodarczej.47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza. 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. 63.12.Z - Działalność portali internetowych. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych. 73.12.B. - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. 73.12.C. - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.Wnioskodawca wskazał jaki stosunek prawny łączy go z podmiotem zagranicznym - przystąpienie do programu i zaakceptowanie jego warunków nastąpiło drogą elektroniczną, poprzez rejestrację na stronie internetowej programu partnerskiego i akceptację umowy online (Standardowe Zasady i Warunki umowy). Umowa nie została zawarta pisemnie lecz poprzez kliknięcie na stronie internetowej programu partnerskiego na przycisk akceptujący (Standardowe Zasad i Warunki umowy). Umowa ta ma charakter zbliżony do umowy najmu.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Jak będę mógł rozliczać uzyskiwany przychód z tytułu świadczenia usług dla firmy G.

Zdaniem wnioskodawcy, przychody osiągane z tytułu udostępniania firmie G. powierzchni reklamowej na własnej stronie internetowej w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, należy zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli jako pozarolnicza działalność gospodarcza.Przychody te należy rozliczać jako osiągane przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i opodatkowane wg zasad określonych przepisami zawartymi w ustawie dla tego źródła przychodu.Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a ww. ustawy przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Z art. 8 umowy z dnia 8 października 1974 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), jasno wynika, że przychody z działalności gospodarczej wnioskodawcy na rzecz podmiotu amerykańskiego powinny być opodatkowane tylko w Polsce, która jest miejscem prowadzenia tej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl definicji zawartej w art. 5a pkt. 6 powołanej ustawy działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Opisaną we wniosku działalność wnioskodawcy, polegającą m. in. na udostępnianiu miejsca na reklamy na własnych witrynach internetowych, należy traktować jako świadczenie usług na rzecz kontrahenta. W tym przypadku jest to firma amerykańska. Jednocześnie wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. świadczenie usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, portali internetowych oraz pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Oznacza to, iż zakres czynności jakie świadczy na rzecz kontrahenta zagranicznego pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wobec powyższego, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnianiu miejsca na reklamy na własnych witrynach internetowych, należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Cytowany przepis, stosownie do art. 4a ww. ustawy, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład.Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie, jednak tylko w takiej mierze w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy oraz przestawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, iż miejscem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jest Polska, należy stwierdzić, iż przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu zagranicznego, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Przychody te należy rozliczać jako osiągane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować według zasad określonych przepisami ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych właściwych dla tego źródła przychodu.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku uzupełniającego wnioskodawca dołączył pełną treść umowy z firmą G. stwierdzając, iż nie jest w stanie jednoznacznie określić statusu prawnego tejże umowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tej umowy ani do określenia jej statusu prawnego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.
Słowa kluczowe: pozarolnicza działalność gospodarcza, reklama, strona internetowa, usługi elektroniczne, wynajem, źródła przychodu
Data aktualizacji: 10/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Piotrków Trybunalski 97-300 ul. Wronia 65

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski gminy Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz powiaty piotrkowski województwo...

Obowiązki podatkowe związane z wystawieniem faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego wygrana w konkursie ogłaszanym na stronie intern...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu wydania przewłaszczonego towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenia między Spółką macierzystą a oddziałem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usługCzy Wnioskodawczyni może zastosować zasadę ewidencji wartości sprzedaży usług najmu i wystawić jedną wspólną fakturę?Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-222Prawo do odliczenia podatku naliczonego - VAT z faktur od wykonawców hal i nadzoru - z uwagi na związek ze sprzedażą opodatkowanąBrak opodatkowania czynności prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.