Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak rozliczyć dochody uzyskane na rynku FOREX? /pochodne instrumenty finansowe

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w . stwierdza, iż stanowisko Pani S., zamieszkałej w . przy ul. ., przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania dochodu z tytułu obrotu walutami na rynku FOREX, w części związanej z:

1. udokumentowaniem wysokości dochodu osiągniętego w związku z dokonywaniem transakcji na rynku FOREX w postaci elektronicznego zapisu historii rachunku,

- jest prawidłowe, natomiast w części związanej z:

2. zasadami przeliczenia na złote zysków i strat powstałych w wyniku dokonywania transakcji na rynku FOREX wyrażonych w walutach obcych,

3. uznaniem za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na połączenie z internetem w związku z dokonywaniem transakcji na rynku FOREX,

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.09.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w . wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Ze złożonego wniosku wynika, że podatniczka zamierza zawrzeć umowę z zagranicznym brokerem i za jego pośrednictwem dokonywać transakcji na datę waluty (polegające na wymianie waluty na inną po kursie ustalonym w momencie transakcji). Transakcje te nie będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym podatniczka sformułowała zagadnienia dotyczące:

1. sposobu udokumentowania transakcji zawieranych na rynku FOREX w sytuacji, gdy podmioty oferujące dostęp do rynku walutowego FOREX (w tym podmioty zagraniczne) nie wystawią informacji PIT-8C. Zdaniem podatniczki w przypadku zawarcia umowy o prowadzeniu rachunku walutowego z zagranicznym brokerem i dokonywania za jego pośrednictwem ww. transakcji dla celów dowodowych wystarczające jest posiadanie elektronicznego zapisu historii rachunku (dotyczącego wszystkich operacji przeprowadzonych w roku podatkowym).

2. sposobu przeliczania na złote dochodów uzyskanych na rynku FOREX wyrażonych w walutach obcych. Według podatniczki dla potrzeb rocznego rozliczenia podatkowego należy dokonać przeliczenia dochodu wyrażonego w walutach obcych na złote po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia roku podatkowego.

3. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych wydatków na połączenie z internetem, za pośrednictwem którego podatniczka zamierza dokonywać operacji na rynku FOREX. We wniosku wnioskodawczyni sformułowała stanowisko, zgodnie z którym takie wydatki, udokumentowane fakturami wystawionymi za korzystanie z łącza internetowego (opłaty są wnoszone w formie miesięcznego abonamentu) stanowią koszt uzyskania przychodu z ww. źródła.

W art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawodawca sformułował definicję pochodnych instrumentów finansowych. Zgodnie z tym przepisem są to prawa, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe, a zatem należy uznać, że pojęcie pochodne instrumenty finansowe obejmuje swoim zakresem również instrumenty równoważne dla kontraktów terminowych takie jak transakcje polegające na wymianie waluty na inną po kursie ustalonym w momencie transakcji dokonywane na międzynarodowym rynku walutowym FOREX.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 tejże ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu

W myśl art. 30b ust. 4 ustawy, przepisów art. 30b ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikająca następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W świetle art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 - według progresywnej skali podatkowej oraz wymienionych w art. 30c, czyli jednolitej 19% stawki stosowanej przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto podatnik, na którym w Polsce ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy osiągający dochody z pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, łączy te dochody i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą (art. 30b ust. 5a). Jeżeli podatnik osiąga takie dochody wyłącznie za granicą, to zgodnie z art. 30b ust. 5b ww. ustawy zasadę określoną w ust. 5a stosuje się odpowiednio.

Dochody kapitałowe wymienione w art. 30b ww. ustawy są opodatkowane w drodze samoopodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany w terminie do 30 kwietnia wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) - na druku PIT-38, dochody uzyskane w roku podatkowym z ww. tytułu, tj. odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych.

Ad. 1) Podatnik, aby mógł zrealizować obowiązek samoopodatkowania, musi dysponować stosownymi informacjami dotyczącymi uzyskanych przychodów i poniesionych tytułem ich uzyskania kosztów. Zgromadzenie tych danych powinno następować w oparciu o informacje roczne sporządzane i wysyłane podatnikowi przez podmioty, za pośrednictwem których uzyskuje on te dochody. Obowiązek sporządzania takich informacji został przewidziany w art. 39 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 a ww. ustawy - urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30 b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Jednak w sytuacji, w której zagraniczny podmiot oferujący dostęp do rynku FOREX nie prześle takiej informacji, z uwagi na brak obowiązku w tym zakresie, nie oznacza to, że jej nieotrzymanie zwalnia podatnika od obowiązku złożenia zeznania rocznego. W takim przypadku powinien on rozliczyć się na podstawie posiadanych przez niego dokumentów dotyczących osiągniętego w roku podatkowym przychodu i poniesionych tytułem ich uzyskania kosztów. A zatem elektroniczny zapis historii rachunku walutowego, jeśli zawiera dane pozwalające na określenie wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania może być w opisanym przypadku uznany za wystarczający do udokumentowania zawieranych na rynku FOREX transakcji. Tym samym tut. organ podatkowy podziela pogląd wyrażony przez wnioskodawczynię we wniosku w części dotyczącej udokumentowania transakcji na rynku FOREX.

Ad. 2) Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany w walucie obcej przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (art. 11 ust. 4).

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów, to na podstawie art. 22 ust. 1 tejże ustawy koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich przeliczanych według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu.

Stosownie do art. 17 ust. 1b ww. ustawy przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z tych instrumentów.

Z analizy tych przepisów wynika, że przeliczenie na złotówki powinno nastąpić po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego, z uwzględnieniem kursu właściwego dla dnia poniesienia kosztów lub uzyskania przychodu. A zatem stanowisko wyrażone przez wnioskodawczynię w części wniosku dotyczącej przeliczenia na złotówki zysków i strat poniesionych na rynku FOREX jest nieprawidłowe.

Ad. 3) Zgodnie z przepisem art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Art. 22 ust. 1 ww. ustawy definiuje koszty uzyskania przychodów jako wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

O możliwości zakwalifikowania wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów decydują łącznie dwie przesłanki:

- wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu i dotyczyć określonego źródła przychodu,

- wydatek nie może się znajdować w grupie wydatków wyłączonych z kosztów na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotną przesłanką zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest więc istnienie związku przyczynowo - skutkowego między tymi wydatkami a osiągniętym przychodem. W przypadku ponoszenia wydatków na korzystanie z łącza internetowego w celu zawierania za jego pośrednictwem transakcji na rynku FOREX (a także w związku z koniecznością dostępu do notowań czy serwisów informacyjnych) można uznać, że mają one wpływ na uzyskanie przychodu z kapitałów pieniężnych, jednakże faktura dotycząca miesięcznych opłat abonamentowych za korzystanie z łącza internetowego nie dokumentuje w sposób przekonywujący, że internet jest wykorzystywany wyłącznie przez podatnika i tylko dla potrzeb związanych z inwestowaniem na rynku FOREX. Nie sposób również ustalić na podstawie wspomnianej faktury proporcji, w jakiej pozostaje faktyczne użytkowanie łącza do wykorzystania go do zawierania transakcji walutowych jeśli podatnik chciałby obliczyć proporcjonalnie koszty uzyskania przychodu.

A zatem, mając na względzie niemożność ustalenia rzeczywistej kwoty wydatku, opłaty abonamentowe za korzystanie z łącza internetowego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i stanowisko wnioskodawczyni w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego w . postanowił jak w sentencji.Niniejsze postanowienie zostało wydane, na mocy art. 143 ww. Ordynacji podatkowej, z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: dokumentowanie wydatków, informacja podatkowa, internet, kapitały pieniężne, pochodne instrumenty finansowe, przychody w walutach obcych
Data aktualizacji: 19/01/2013 18:00:01

Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium Polski

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty obciążenia kwotą prowizji i dysk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wysta...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu:...

Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ustalanie w okresie od dnia 30 listopada 1994 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. różnic kursowych w związku z udzielonym kredytemOkreślenie terminu odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahentaCzy prawidłowo wystawia faktury sprzedaży ze stawką 7% (PKOB 112) nie wyodrębniając wartości gruntu?Drugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9BCzy w oparciu o posiadane wydruki z komputera, Wnioskodawca może dokonywane zakupy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.