Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak ustalić wartość przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tyt. różnic kursowych od własnych środków w walutach obcych?

W nawiązaniu do odpowiedzi Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 14.12.2004 r. nr PDP-423-94-03AZ-125-04 w sprawie udzielenia pisemnej informacji zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy zmienia interpretację:

Podatnik pismem z dnia 15.11.2004 r. zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów w sprawie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych. W związku z powyższym stwierdza się co następuje: Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm) przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Nadto, przepis art. 12 ust. 3 ustawy stanowi, że jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu.Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Poniesione w walutach obcych koszty przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia zarachowania kosztów. Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyliczając różnice kursowe należy stosować następujące kursy walut: - w przypadku walut wpływających na dewizowy rachunek bankowy - kurs kupna walut banku obsługującego podatnika (art. 12 ust. 2a), - w przypadku odprzedaży bankowi posiadanych na rachunku walut - kurs kupna walut banku obsługującego podatnika (art. 12 ust. 2a), - w przypadku faktycznej zapłaty z dewizowego rachunku za zobowiązania w walucie obcej - kurs sprzedaży walut banku obsługującego podatnika (art. 15 ust. 1a).

Reasumując, w przypadku gdy podatnik posiada na rachunku bankowym środki w walutach obcych i wykorzystuje je do regulowania zobowiązań stosuje się przepis art. 15 ust. 1a ustawy. Natomiast w przypadku odprzedaży bankowi walut obcych zastosowanie ma art. 12 ust. 2a ustawy. Ustalanie zatem przychodu z tytułu różnic kursowych przy spłacie zobowiązań oraz kosztu uzyskania przychodu w przypadku odprzedaży walut obcych bankowi, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie jest nieprawidłowe w świetle powołanych przepisów ustawy.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, przychody w walutach obcych, rachunek walutowy, różnice kursowe
Data aktualizacji: 06/01/2013 21:00:01

Dot. zasad wystawiania faktur korygujących VAT

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 w związku z art. 233 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażaleniaz dnia 9 maja 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w...

Czy zamawiający premie ma potraktować to jako usługę wystawiając fakturę VAT z 22% podatkiem?

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Jak prawidłowo określić nabywcę w przypadku świadczenia usług turystycznych tzw. zielonej...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia...

Wystawianie faktur zbiorczych online

Faktura zbiorcza to ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy w ciągu miesiąca jednemu kontrahentowi sprzedali kilka odrębnych usług lub towarów. Wystawianie faktur zbiorczych w 2014 roku jest nadal możliwe i tylko od przedsiębiorcy zależy jak je...

Opodatkowanie zadatku zatrzymanego ze względu na niewykonanie umowy.Korekta podatku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Za jaki okres rozliczeniowy podatnik ma prawo pomniejszyć VAT należny z tytułu wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość sprzedaży?Czy przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup usług zarządzania?Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pieniężnych udzielanych bezwarunkowo w 2007r. i 2008rCzy otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługiUdzielenie premii pieniężnej w związku z konkretną dostawą należy uznać jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.