Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak winny być rozliczane w świetle ustawy o podatku od towarów i usług dostawy mediów (ciepło) w gminnych lokalach we wspólnocie mieszkaniowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną. Przepis ten nie daje wspólnocie przymiotu osoby prawnej, lecz przymiot jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis art. 6 ustawy, posiada określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą (tworzą ją) właściciele lokali, zobowiązani do określonych zachowań i czynności wynikających z ustawy. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wspólnota odpowiada bez ograniczenia, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

W celu reprezentacji interesów wspólnoty, zobowiązana jest ona w trybie przepisów ustawy o własności lokali ustanowić zarząd, który może być sprawowany bezpośrednio przez członków wspólnoty lub pośrednio przez podmiot z zewnątrz.

Ponadto na gruncie ustawy o własności lokali należy rozróżnić pojęcia zarządu i zarządcy. O zarządzie mówimy w przypadku, gdy mamy na myśli organ wspólnoty (art. 20 ustawy), a o zarządcy w przypadku, gdy zarządzanie (administrowanie) nieruchomością wspólną zostało powierzone osobie fizycznej lub prawnej na zasadzie umowy zlecenia (art. 18 ust. 1 ustawy).

Mając na uwadze powyższe należy jednoznacznie stwierdzić, że wspólnota mieszkaniowa stanowi wspólnotę interesów właścicieli lokali, zorganizowanych w formie i na zasadach określonych w powołanej wyżej ustawie o własności lokali.

W celu należytego utrzymania lokali, ich właściciele zobowiązani są do ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością. Koszty te można podzielić na koszty zarządu częściami wspólnymi nieruchomości i koszty związane z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali. Z powyższych tytułów na rzecz wspólnoty właściciele zobowiązani są do uiszczenia zaliczek w celu pokrycia kosztów utrzymania poszczególnych lokali i części wspólnych.

Przyjęty sposób rozliczania kosztów zarządu nieruchomością nie daje podstaw do postawienia tezy, że zaliczki (kwoty) wpłacane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i poszczególnych wyodrębnionych lokali, stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zaliczki te stanowią jedynie partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej - wspólnoty mieszkaniowej - przez jej członków. Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz samych siebie (również jeżeli dotyczy to wyodrębnionych lokali, a nie części wspólnej), poprzez zapłatę zaliczek (kwot) z tytułu opłaty za ciepłą wodę lub ogrzewanie.

Z pisma Gminy wynika, iż kotłownia stanowi integralną część administrowanej nieruchomości i jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Bezpośrednie koszty wytworzenia energii (zakup węgla) pokrywane są przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. Zarządca również zatrudnia palacza jako swojego pracownika, którego wynagrodzenie finansowane jest przez członków wspólnoty.

W tej sytuacji nieuzasadnione jest wystawianie faktur i naliczanie podatku od towarów i usług przez administratora nieruchomości na rzecz członków Wspólnoty z tytułu dostawy energii cieplnej.

Jeżeli natomiast Zarząd Budynków Mieszkalnych we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje zakupu towarów lub usług związanych z wytworzeniem ciepła (np. zakupu węgla) to przenosząc poniesione koszty na Wspólnotę Mieszkaniową jako podatnik podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury i naliczenia kwoty podatku według obowiązujących stawek (tzw. refakturowanie).
Słowa kluczowe: faktura, koszty zarządu, media, nieruchomości, refakturowanie, wspólnota mieszkaniowa
Data aktualizacji: 01/01/2013 18:00:01

Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usług

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku z dnia...

Czy usługa faktoringu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Spółka złożyła w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. We wniosku przedstawiono następujący stan: Spółka sprzedaje...

Czy istnieje możliwość skorygowania notą korygującą błędu na fakturze VAT w wyniku czego o...

Jak wynika z treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 10.05.2007 r., Pani teść, prowadzący działalność gospodarczą użytkował na podstawie umowy leasingu samochód Subaru Legacy. Po śmierci teścia uzyskała Pani informację od...

Czy organ egzekucyjny (komornik sądowy) jest zobowiązany do wystawienia faktur i odprowadz...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4, art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Co zrobić, gdy faktura zaginie?Czy bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić dla udokumentowania wydatków poniesionych na dojazdy do szkół?Czy Podatnik ma mozliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do motocykla?Możliwość wystawienia jednej noty korygującej do kilku faktur VAT wystawionych przez jednego kontrahenta zawierających ten sam błądKiedy podatnik ma prawo odliczyć podatek z duplikatu faktury dokumentującej zaliczkę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.