Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak wystawić fakturę VAT, aby nie znana była na niej wysokość marży?

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu - w piśmie z dnia 07.07.2004 r. znak: US.IX/443-34/MWA/04 - informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.W piśmie skierowanym do Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 04.06.2004 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 07.06.2004 r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sposobu rozliczania imprez turystycznych jakie organizuje zarówno na rzecz osób fizycznych jak i dla firm.

Problem sprowadza się do sposobu wystawienia faktury VAT za usługi turystyczne tak aby klient nie znał wysokości marży. Podatnik pyta również czy jest możliwe wystawienie faktury ze stosowaniem poszczególnych stawek za usługi np. hoteli, gastronomii z ujęciem prowizji w każdej z tych pozycji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu przedstawił przypadki opodatkowania marży oraz wyjaśnił, iż stawką podatku właściwą dla organizowania imprez i świadczenia usług turystycznych jest stawka 22%, przy czym w przypadku gdy podatnik wykonuje część świadczeń we własnym zakresie usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według stawek właściwych dla danej usługi.Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie nie podziela ww. stanowiska w zakresie opodatkowania świadczeń we własnym zakresie.Istotnie, przy świadczeniu usług turystyki nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty opodatkowaniu podlega jedynie uzyskana marża pomniejszona o kwotę należnego podatku.W myśl art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54, poz. 535) opodatkowanie jedynie marży stosujemy w przypadku, gdy podatnik: ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, działa na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, przy świadczeniu usług nabywa on towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, prowadzi ewidencję z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy o VAT - usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie itp.Zgodnie z art. 119 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy przy świadczeniu usług turystyki podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie (tzw. usługi własne), odrębnie ustala podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.W powyższym przypadku podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.Stawką podatku właściwą dla organizowania imprez i świadczenia usług turystycznych jest stawka 22%. W przypadku opodatkowania w/w usług na zasadzie marży należy więc zastosować stawkę 22%. Natomiast gdy podatnik wykonuje część świadczeń we własnym zakresie, usługi te jako wchodzące w skład kompleksowej usługi turystycznej, podlegają opodatkowaniu według stawki podatku 22%, bez względu na to jaką stawką opodatkowane byłyby poszczególne usługi wchodzące w skład usługi turystycznej.

Na podstawie art. 119 ust. 7 ustawy usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty.Jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty (ust.8). Podatnicy świadczący usługi turystyki obowiązani są do wystawiania faktur dokumentujących wykonanie w/w usługi. W przypadku świadczenia tych usług osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są na ich żądanie.Minimalne wymogi stawiane fakturom VAT zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971).

Elementy jakie powinna zawierać faktura dokumentująca świadczenie usług turystyki wynikają z § 12 ust. 8 ww. rozporządzenia. Są to: imiona i nazwiska lub nazwy, bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać NIP-u nabywcy (§ 14 ust.1), dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży, datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT, w tym przypadku podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, nazwę towaru lub usługi jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażoną cyframi i słownie, oraz przede wszystkim wyrazy VAT marża. Należy podkreślić, iż art. 119 ust. 10 ustawy stanowi, że faktury podatnika świadczącego usługi turystyczne korzystającego ze szczególnej procedury opodatkowania marży nie zawierają wyszczególnionej kwoty podatku.Reasumując: wystawiając fakturę VAT marża dokumentującą świadczenie usług turystyki nie podaje Pan wysokości marży.

Należy podkreślić, iż art. 119 ust. 10 ustawy stanowi, że faktury podatnika świadczącego usługi turystyczne korzystającego ze szczególnej procedury opodatkowania marży nie zawierają wyszczególnionej kwoty podatku.Reasumując: wystawiając fakturę VAT marża dokumentującą świadczenie usług turystyki nie podaje Pan wysokości marży.
Słowa kluczowe: faktura vat, wystawca faktury
Data aktualizacji: 03/04/2012 13:53:54

Urząd Skarbowy Sopot 81-808 ul. 23 Marca 9/11

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Sopot gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 90101011400143682221000000 VAT 40101011400143682222000000 PIT 87101011400143682223000000 budżetowe pozostałe...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Pytanie dotyczy ustalenia okresu w jakim, na podstawie otrzymanego duplikatu faktury, Spół...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak opodatkowania akcyzą odsprzedaży energii elektrycznej, opodatkowanej na poprzednim et...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak udokumentować sprzedaż dzieła sztuki współczesnej w przypadku, gdy nabywca towaru nie...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
VAT - w zakresie korekty deklaracji VAT -7Urząd Skarbowy Hrubieszów 22-500 ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11Czy zwracana Wnioskodawcy kwota ubezpieczenia lokalu może być przez niego refakturowana jako sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług?Obowiązki opodatkowania czynności związanych z zawieranymi umowami przeniesienia własności środków pieniężnych oraz własności nieruchomościCzy na fakturze dla os. fizycznej prowadzacej działalność gospodarczą podać jej imię i nazwisko?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.