Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak zafakturować sprzedany pojazd - jako używany ze stawką zwolnioną VAT, czy doliczyć 22% VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2009 r. (data wpływu 30 października 2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 17 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.), w którym Wnioskodawca doprecyzował opisany stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zainteresowany w dniu 16 marca 2007 r. zakupił samochód osobowy marki Volkswagen Mini VAN pięcioosobowy o wartości netto . zł + VAT, tj. . zł. W deklaracjach VAT-7 za marzec 2007 r. Spółka odliczyła 6.000 zł. W dniu 2 października 2009 r. samochód ten uległ wypadkowi. Ubezpieczyciel po wycenie powstałej szkody orzekł, że przewidywany koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość i nie pokryje ewentualnej naprawy pojazdu, a rozmiary szkody określił jako różnicę między wartością pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem a jego wartością po zdarzeniu, czyli pojazdu uszkodzonego. Obecna wartość pojazdu po zdarzeniu netto wynosi . zł, natomiast wysokość odszkodowania netto wynosi . zł. W chwili obecnej Wnioskodawca ma chętnych do nabycia uszkodzonego pojazdu.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż przedmiotowy samochód był jej własnością od dnia zakupu, tj. od dnia 16 marca 2007 r. do dnia zbycia, tj. do dnia 30 listopada 2009 r. - tzn. ponad pół roku. Przez ten okres Zainteresowany miał prawo do rozporządzania samochodem jako właściciel. W dniu 22 października 2009 r. Wnioskodawca otrzymał od ubezpieczyciela kwotę . zł jako odszkodowanie - bez podatku VAT. Jest to pełna kwota otrzymanego odszkodowania na rachunek bankowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jak zafakturować sprzedany pojazd - jako używany ze stawką zwolnioną VAT, czy doliczyć 22% VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, pojazd należy sprzedać ze stawką zwolnioną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Z kolei, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Stawka podatku, określona w art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast, w myśl art. 43 ust. 2 ustawy, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 3 ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Natomiast, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka nabyła samochód osobowy marki Volkswagen Mini VAN, który był jej własnością ponad pół roku, tzn. od dnia nabycia w marcu 2007 r., aż do jego zbycia w listopadzie 2009 r. Przez ten czas Zainteresowany miał prawo do rozporządzania przedmiotowym pojazdem jak właściciel. W deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2007 r. Wnioskodawca dokonał odliczenia 6.000 zł. W październiku 2009 r. samochód uległ wypadkowi, a przewidywany koszt naprawy przekracza jego wartość i nie pokryje ewentualnej naprawy pojazdu. W miesiącu listopadzie 2009 r. Spółka dokonała sprzedaży przedmiotowego samochodu osobowego.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przepisu art. 43 ust. 2 ustawy należy stwierdzić, że prawo do zastosowania zwolnienia będzie miał tylko taki dostawca, u którego minęło co najmniej pół roku od nabycia przez niego prawa do rozporządzania danym towarem jak właściciel. W związku z tym, przedmiotowy samochód osobowy spełnia definicję towaru używanego, gdyż od momentu jego nabycia do chwili sprzedaży upłynął okres co najmniej 6 miesięcy.

Z uwagi zatem na powołane przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż przedmiotowa sprzedaż samochodu osobowego dokonana w terminie dłuższym niż pół roku od momentu jego nabycia, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż w zakresie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w części dotyczącej rozliczenia odliczonego przy zakupie podatku została wydana odrębna interpretacja z dnia 11 stycznia 2010 r. nr ILPP2/443-1482/09-5/SJ. Natomiast, kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych zostaną rozpatrzone w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: samochód osobowy, towar używany, zwolnienie
Data aktualizacji: 20/01/2013 15:00:01

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wzywającej do zapłaty premii pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zapytanie o sposób przyporządkowania uzyskanego dochodu z najmu środka trwałego - budynku...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym...

Czy można uznać kaucję wpłacaną na rachunek gwarancyjny za zaliczkę, zadatek, przedpłatę l...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych...

PIT - sposób dokumentowania wydatków ponoszonych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury mającej dokumentować darowiznę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka pyta, jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług ?Zwolnienie od podatku od towarów i usług refakturowanych kosztów wysyłki dokonanej na rzecz kontrahenta za pośrednictwem Poczty PolskiejCy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powinna wystawić fakturę korygującą na wartośc WNT ?Dokumentowanie usług najmu lokalu użytkowego, będącego własnością kilku podmiotów - sposób wystawienia fakturWnioskodawca, nie będęcy podatnikiem VAT, nie może na drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.