Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii:

data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki

i uznaje przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r., zwrócił się Pan do tut. organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych - podatkowa księga przychodów i rozchodów, stosując memoriałową zasadę rozliczania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 5, 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku. Na cele prowadzonej działalności wynajmuje Pan 2 lokale. Pomieszczenia, w jednym z tych lokali, podnajmuje Pan 3 różnym podmiotom gospodarczym.

W dniu 31.12.2004 r. otrzymał Pan fakturę z dnia 30.12.2004 r. za wodę i ścieki za miesiąc grudzień 2004 r. Następnie w styczniu 2005 r. refakturował Pan ten koszt na podnajemców, termin płatności wynikający z faktury przypadał na styczeń 2005 r.

W związku z tym zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z pytaniem jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki, formułując własne stanowisko w sprawie, iż przychód z tego tytułu powstaje w terminie płatności wynikającym z faktury zaś koszt w miesiącu styczniu 2005 r., jako że dotyczy przychodów 2005 r.

Zgodnie z art. 14 a § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Refakturowanie należy do czynności, które nie zostały zdefiniowane w prawie podatkowym. W znaczeniu potocznym refakturowanie rozumiane jest jako ponowienie czynności fakturowania, czyli ponowienie czynności dokumentowania sprzedaży, wykonanie tej czynności dokumentacyjnej na nowo, wykonanie jej ponownie.

Czynność refakturowania jest dopuszczalna i możliwa z podatkowego punktu widzenia gdy mają miejsce następujące okoliczności:- przedmiotem refakturowania są usługi, - sprzedaż musi być dokonana po cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży narzuconej przez odsprzedającego, - podmiot, który dokonuje refakturowania wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę), z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT, która widnieje na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę, - w umowie między kontrahentami powinno być zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności.

Refaktura może być dopuszczalna dla dokumentownia czynności takich jak świadczenie niektórych rodzajów usług, m.in.: koszty utrzymania lokalu, energii elektrycznej, wody, dzierżawy itp.

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1998 r. (sygn. akt III ZP 8/98/) przedstawiony został pogląd, iż refakturujący traktowany jest jako świadczący usługę.

W myśl art. 14 ust. 1 g cyt. ustawy o podatku dochodowym w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin płatności nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Tymczasem ani termin płatności określony w fakturze, ani data jej wystawienia nie wyznacza bezpośrednio momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatku wynikającego z faktury. W materii tej decydujące znaczenie odgrywa stosowana przez podatnika metoda zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Decyzję o wyborze sposobu ewidencjonowania kosztów w księdze podatkowej podejmuje przedsiębiorca. Możliwość ta wynika z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152 poz. 1475 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, przy ewidencjonowaniu wydatków innych niż zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych, należy uwzględnić zasady określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym podatnik dokonuje zapisów w księdze wydatków poniesionych (art. 22 ust. 4 ustawy) bądź wydatków dotyczących danego okresu (art. 22 ust. 6 ustawy). W myśl art. 22 ust. 5 i 6 ustawy, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Oznacza to, że do kosztów danego roku są potrącalne koszty uzyskania:- poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego, - określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Jak wynika z powyższego, dla omawianej zasady potrącalności kosztów decydujący wpływ ma moment uzyskania przychodu z działalności. Wydatki potrącalne są bowiem w roku, w którym podatnik uzyskał przychód, dla którego poniósł te koszty, a gdy zarachowanie ich w tym roku nie było możliwe, mogą być uznane za koszt podatkowy w roku, w którym zostały poniesione.

W/w interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4, w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: księga przychodów i rozchodów, refakturowanie, ścieki, woda, zasada memoriałowa
Data aktualizacji: 22/11/2013 16:59:16

Czy prawidłowe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług na podstawie faktury...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika Hammilton Sp. z o. o. przedstawione...

Urząd Skarbowy Biała Podlaska 21-500 ul. Prosta 19

Zasięg terytorialny miasta Międzyrzec Podlaski, Terespol, miasto na prawach powiatu Biała Podlaska gminy Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz...

Możliwość odliczenia w części lub w całości kwoty podatku VAT wynikającego z faktur związa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest anulowanie faktury VAT poprzez wystawienie do niej faktury korygującej?

Działając na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Drugi Urząd Skarbowy Katowice 40-282 ul. Paderewskiego 32B

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Katowice gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 11101012123165502221000000 VAT 58101012123165502222000000 PIT 08101012123165502223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatkuDokumentowanie czynności polegających na wydawaniu dokumentów komunikacyjnychCo zrobić, gdy faktura zaginie?Dostawa towarów i obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawyPotwierdzenie faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.