Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii:

data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki

i uznaje przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r., zwrócił się Pan do tut. organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych - podatkowa księga przychodów i rozchodów, stosując memoriałową zasadę rozliczania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 5, 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku. Na cele prowadzonej działalności wynajmuje Pan 2 lokale. Pomieszczenia, w jednym z tych lokali, podnajmuje Pan 3 różnym podmiotom gospodarczym.

W dniu 31.12.2004 r. otrzymał Pan fakturę z dnia 30.12.2004 r. za wodę i ścieki za miesiąc grudzień 2004 r. Następnie w styczniu 2005 r. refakturował Pan ten koszt na podnajemców, termin płatności wynikający z faktury przypadał na styczeń 2005 r.

W związku z tym zwrócił się Pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z pytaniem jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki, formułując własne stanowisko w sprawie, iż przychód z tego tytułu powstaje w terminie płatności wynikającym z faktury zaś koszt w miesiącu styczniu 2005 r., jako że dotyczy przychodów 2005 r.

Zgodnie z art. 14 a § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Refakturowanie należy do czynności, które nie zostały zdefiniowane w prawie podatkowym. W znaczeniu potocznym refakturowanie rozumiane jest jako ponowienie czynności fakturowania, czyli ponowienie czynności dokumentowania sprzedaży, wykonanie tej czynności dokumentacyjnej na nowo, wykonanie jej ponownie.

Czynność refakturowania jest dopuszczalna i możliwa z podatkowego punktu widzenia gdy mają miejsce następujące okoliczności:- przedmiotem refakturowania są usługi, - sprzedaż musi być dokonana po cenie zakupu, bez jakiejkolwiek marży narzuconej przez odsprzedającego, - podmiot, który dokonuje refakturowania wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę), z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT, która widnieje na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę, - w umowie między kontrahentami powinno być zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności.

Refaktura może być dopuszczalna dla dokumentownia czynności takich jak świadczenie niektórych rodzajów usług, m.in.: koszty utrzymania lokalu, energii elektrycznej, wody, dzierżawy itp.

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1998 r. (sygn. akt III ZP 8/98/) przedstawiony został pogląd, iż refakturujący traktowany jest jako świadczący usługę.

W myśl art. 14 ust. 1 g cyt. ustawy o podatku dochodowym w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin płatności nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Tymczasem ani termin płatności określony w fakturze, ani data jej wystawienia nie wyznacza bezpośrednio momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatku wynikającego z faktury. W materii tej decydujące znaczenie odgrywa stosowana przez podatnika metoda zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Decyzję o wyborze sposobu ewidencjonowania kosztów w księdze podatkowej podejmuje przedsiębiorca. Możliwość ta wynika z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152 poz. 1475 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, przy ewidencjonowaniu wydatków innych niż zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych, należy uwzględnić zasady określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym podatnik dokonuje zapisów w księdze wydatków poniesionych (art. 22 ust. 4 ustawy) bądź wydatków dotyczących danego okresu (art. 22 ust. 6 ustawy). W myśl art. 22 ust. 5 i 6 ustawy, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. Oznacza to, że do kosztów danego roku są potrącalne koszty uzyskania:- poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego, - określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Jak wynika z powyższego, dla omawianej zasady potrącalności kosztów decydujący wpływ ma moment uzyskania przychodu z działalności. Wydatki potrącalne są bowiem w roku, w którym podatnik uzyskał przychód, dla którego poniósł te koszty, a gdy zarachowanie ich w tym roku nie było możliwe, mogą być uznane za koszt podatkowy w roku, w którym zostały poniesione.

W/w interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4, w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: księga przychodów i rozchodów, refakturowanie, ścieki, woda, zasada memoriałowa
Data aktualizacji: 22/11/2013 16:59:16

W jaki sposób ewidencjonuje się opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dla któ...

Oceniając stanowisko podatnika przedstawione we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie wyjaśnia:Obowiązek dokumentowania obrotu fakturami VAT dla potrzeb podatku od towarów i usług został określony w art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004...

Czy istnieje możliwość dokonania korekty deklaracji w sytuacji otrzymania faktur korygując...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),w związku z rażącym naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie...

Wpisywanie na fakturze VAT symbolu PKOB11

Na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić...

Czy wartość karmy dostarczanej przez rolnika dla zwierzyny leśnej należy traktować jako sp...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Koła Łowieckiego z dnia 20 lutego 2006 r. uzupełnionego wnioskiem z dnia 01...

Wystawianie faktur przez podatnika zarejestrowanego dla potrzeb duńskiego podatku od warto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Czy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?Czy możliwe jest dokonywanie zapisów faktur w księdze przychodów i rozchodów jedną kwotą, wynikającą z dziennego zestawienia sprzedaży?Dotyczy ustalenia daty powstania przychodu z tytułu świadczonych przez Spółkę usług pośrednictwa dla podmiotu unijnego - na podstawie art. 12 ust. 3aPytanie dotyczy określania kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.