Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku refakturowania usług poczty państwowej?

Na podstawie art. 14 a - art. 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 12.04.2006 r. o interpretację zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dotyczących zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku refakturowania usług poczty państwowejNaczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie nie podziela stanowiska wyrażonego w przedmiotowym wniosku.

W dniu 06.05.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek Spółki bez numeru z dnia 12.04.2006 r. o interpretację zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dotyczących zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku refakturowania usług poczty państwowej.

W powyższym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi sklep internetowy prowadząc sprzedaż wysyłkową odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt opodatkowanych stawką preferencyjną 7% (PKWiU 18.24.11). Do ceny poszczególnych wyrobów w oddzielnej pozycji dodawana jest cena przesyłki pocztowej w wysokości identycznej jak cena uiszczona w urzędzie pocztowym, bez marży. Każdy klient otrzymuje fakturę z wyodrębnioną na niej wartością przesyłki. Wyodrębniona na fakturze wartość przesyłki traktowana jest jako zwolniona od podatku (PKWiU 64.11).

W powyższej sprawie Spółka przedstawia następujące stanowisko:

W ocenie Spółki zarówno ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 1993 r. w załączniku Nr 2 poz. 12 jak i obecnie obowiązująca ustawa o podatku od towarów i usług w załączniku 4 poz. 2 przewiduje na przedmiotowe usługi zwolnienie. Ponadto w swej ocenie Spółka powołuje się na wyrok z dnia 10.07.2002 r. syg. IS.A. Wr 222/2000 Naczelnego Sądu Administracyjnego w którym stwierdzono "refakturowanie w praktyce polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług (najczęściej o preferencyjnej stawce VAT) bez doliczania jakiejkolwiek marży" jak i uchwałę Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów syg. akt III ZP8/98) i Naczelnego Sądu Administracyjnego syg. akt S.A/Sz32446/97, gdzie stwierdzono "warunkiem dopuszczalności refakturowania jest aby wartość usług towarzyszących (refakturowanych) odpowiadała wartości zakupu tych usług tj. refakturującego". Spółka stoi na stanowisku, iż refakturowanie usług pocztowych na zasadach określonych wyżej jest opodatkowane stawką "zw", tj. stawką obowiązującą faktycznego wykonawcę usługi, ponieważ z refakturowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy jeden podmiot wystawia fakturę dla podmiotu, który de facto z tej usługi nie korzysta, ale wystawia następna fakturę zawierającą kupioną usługę na rzecz faktycznego odbiorcy bez zwiększenia ceny i zmian stawki podatku VAT.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku refakturowania usług poczty państwowej, zważono co następuje:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Ponadto na podstawie art. 11A pkt. 2 b VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1997 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC) podstawa opodatkowania obejmuje dodatkowe koszty, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi dostawca obciążą nabywcę lub klienta

Przepisy te dotyczy kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów, które zwiększają łączną należność z tytułu transakcji. Określona wyżej zasada ogólna włączenia tych kosztów do podstawy opodatkowania oznacza, iż koszty te nie są przedmiotem odrębnego świadczenia, lecz elementem świadczenia zasadniczego, czyli w tym przypadku dostawy towarów, zaś ich ciężar jest przerzucany na nabywcę.

Zgodnie zaś z art. 547 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania kupujący. Powyższy przepis ustala zasadę, według której koszty przesłania ponosi sprzedawca, w sytuacji gdy nie zostało to przez strony uregulowane w odrębny sposób. Z zapisu powyższego wynika zasada swobodnego kształtowania stosunków cywilnoprawnych przez strony tego stosunku. W przedstawionym stanie faktycznym koszty przesłania zamawianych towarów stanowią oddzielną pozycję na wystawionej fakturze.

W przypadku refakturowania kosztów przesyłki pocztowej na odbiorcę, zauważyć należy, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są usługi wymienione w poz. 2 załącznika Nr 4 do ustawy, czyli usługi świadczone przez pocztę państwową PKWiU 64.11. Zatem zwolnienie powyższe mające charakter przedmiotowo-podmiotowy ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez pocztę państwową i nie ma zastosowania do usług wykonywanych przez podmioty niebędące pocztą państwową. Z uwagi na powyższe w sytuacji, gdy na fakturze koszty przesyłki stanowią osobną od towaru pozycję, ich rozliczenie należy opodatkować według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, czyli według stawki 22%.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 14b § 3 przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: refakturowanie, usługi pocztowe
Data aktualizacji: 14/12/2012 09:51:54

Czy podatkownikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z fakt...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art 14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia . (data wpływu do tut. Urzędu .) w sprawie:- odliczania...

Odliczenie i korekta podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych w celu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Namysłów 46-100 ul. plac Wolności 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków powiaty namysłowski województwo opolskie Konta bankowe CIT 22101014010048222221000000 VAT 69101014010048222222000000 PIT 19101014010048222223000000 budżetowe pozostałe...

Określenie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług marketingowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Dotyczy uznania dostaw dokonywanych przez Spółkę za sprzedaż o charakterze ciągłym oraz do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek VAT na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczyć od podatku należnego?Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?Czy faktury VAT powinny być wystawiane na Urząd Gminy czy na gminę?Czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując odliczenia podatku VAT zarówno wskazanego w fakturze zakupu usług, jak i wynikającego z dokumentów celnych?Opodatkowanie czynności, za które otrzymano premie pieniężne, w związku z realizacją określonego poziomu zakupów w określonym czasie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.