Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaką stawkę VAt należy zastosować do prac remontowych wykonanych na zlecenie podmiotu polskiego na nieruchomosci połozonej na terytorium Ukrainy?

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 10.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie stawki podatku VAT jaką należy zastosować do prac remontowych wykonanych na zlecenie podmiotu polskiego na nieruchomości położonej na terytorium Ukrainy- stwierdzam, że stanowisko Wnioskującego jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 11.05.2005 r. do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w 2004 r. dokonała remontu nieruchomości na terytorium Ukrainy. Remont nieruchomości przeprowadzony został na zlecenie stowarzyszenia będącego podmiotem polskim i mającego siedzibę w Polsce. W dniu 30.12.2004 r. została wystawiona faktura VAT dokumentująca wykonanie ww. robót na kwotę netto 31.420, 24 zł. i podatek VAT 22% w kwocie 6.912, 45 zł.

Wnioskujący pyta, czy w przedstawionej powyżej sytuacji postąpił prawidłowo.

W ocenie Spółki, w przedmiotowej sprawie taki sposób rozliczenia jest prawidłowy. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości- w przedstawionym przypadku terytorium Ukrainy. Teoretycznie więc usługa winna być opodatkowana na Ukrainie. Z uwagi jednak na fakt, że usługa wykonana została na rzecz podmiotu polskiego Spółka naliczyła podatek VAT.

W przedstawionym w w/w piśmie stanie faktycznym organ nie podziela stanowiska Podatnika.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 powołanej wyżej ustawy - w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi- miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności- miejsce stałego zamieszkania (.).

Od tej zasady ogólnej zostały wprowadzone pewne odstępstwa. W niektórych przypadkach miejsce świadczenia może być uzależnione od miejsca faktycznego świadczenia usług, od rodzaju lub przedmiotu związanego ze świadczonymi usługami, czy też od nabywcy danej usługi i jego siedziby.

Stosowanie do postanowień ust. 2 pkt 1 cyt. art. 27 w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami (w których mieszczą się usługi remontowo- budowlane) miejscem świadczenia usługi jest miejsce położenia nieruchomości. Oznacza to, że usługi te będą zawsze podlegać opodatkowaniu w państwie, w którym położona jest nieruchomość, której usługa dotyczy niezależnie od tego dla jakiego podmiotu wykonywana jest usługa oraz gdzie ma siedzibę usługodawca

Sposób dokumentowania tych czynności określono w art. 106 ust. 2 cyt. ustawy. Z treści tego przepisu wynika, że w przypadku świadczenia usług wykonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub- w przypadku terytorium państwa trzeciego- podatku o podobnym charakterze, czynności te dokumentuje się fakturami wystawianymi w trybie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lecz nie wykazuje się w nich polskiego podatku od towarów i usług.

Wartość świadczonej usługi nie będzie wykazana przez polskiego podatnika w deklaracji podatkowej.

W sytuacji wykonywania usług budowlanych na nieruchomości położonej na Ukrainie, ale na rzecz podmiotu, który nie jest tam zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, wystąpi brak możliwości rozliczenia podatku od świadczonej tam usługi przez nabywcę.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 oraz art. 239 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: faktura VAT, remonty, stawki podatku, świadczenie usług
Data aktualizacji: 16/01/2013 18:00:01

Przesyłanie faktur emailem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinny być określone dane nabywcy na fakturach VAT dot. zakupów dokonywanych przez ws...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu 25.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premia pieniężna udzielana pod warunkiem osiągnięcia danego obrotu, winna być dokumentowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT za uzyskane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Premia pieniężna udzielana pod warunkiem osiągnięcia danego obrotu, winna być dokumentowana fakturą VAT i rozliczana na zasadach ogólnychPrawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach wystawianych przez kontrahentów, które dokumentują udzielone przez Spółkę premie pieniężneCzy można udokumentować sprzedaż nieruchomości dwiema fakturami, z których jedna będzie zawierała wartość gruntu, a druga wartość budynków i budowli?Czy udzielane premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Dotyczy wystawiania faktury dokumentującej wynagrodzenie dla syndyka reprezentującego masę upadłości przez tegoż syndyka
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.