Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaką stawkę VAT zastosować na fakturze?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

uznaje za prawidłowe stanowisko X dotyczące opodatkowania stawką 22% usług montażu maszyn i szkoleń na terenie Uzbekistanu w przypadku gdy faktura wystawiona jest na polską firmę będącą zleceniodawcą mającą siedzibę na terenie Polski.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z Waszym wnioskiem z dnia x 2006 roku dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w w/w wniosku o treści: Zapytujemy czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski postępujemy słusznie?

Stan faktyczny: Spółka zawarła kontrakt na dostawę urządzeń i maszyn do przetwórstwa owocowo-warzywnego do Uzbekistanu z tym, że odbiorcami tych urządzeń są szkoły na tym terenie. Kontrakt został zawarty z firmą polską pod nazwą Y. Pierwszy etap kontraktu został zakończony w 2005 roku i całość dostawy z tego roku została zafakturowana fakturami VAT ze stawką 22% na pośrednika, firmę Y. W roku bieżącym realizujemy drugą część kontraktu: montaż urządzeń i szkolenia . Kontrahent - pośrednik żąda na podstawie zapisu w kontrakcie wystawienia przez naszą spółkę faktury na swoją firmę w Polsce z zastosowaniem art.27 ust.2 pkt 3d w zakresie montażu , a za szkolenie z zastosowaniem art.27 ust.2 pkt 3d z naszym oświadczeniem, że usługa świadczona na terytorium państwa spoza Wspólnoty - państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu. Z takim stanowiskiem kontrahenta Spółka nasza zgodziłaby się o ile faktura handlowa wystawiona byłaby bezpośrednio na odbiorcę usługi na terytorium świadczenia tej usługi. Nasz kontrahent jednak nie ujawniła nam bezpośredniego odbiorcy usługi w Uzbekistanie i żąda fakturowania na siebie Y z zastosowaniem statusu niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka X nie zgadza się z takim stanowiskiem, gdyż w opisanym przypadku nie można zastosować przepisu art.106 ust.2 ustawy o VAT bez wystawienia przez X faktury na zagranicznego odbiorcę usługi. Przepis art.106 ust.2 wyraźnie określa, że dokumentowanie czynności poprzez wystawienie faktury handlowej w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez czynnych podatników VAT lub zwolnionych, jeżeli miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani do podatku wartości dodanej lub podobnym charakterze na terytorium państwa trzeciego faktury wystawia się bez podatku określonego w polskiej ustawie o VAT gdyż najczęściej w takich przypadkach zobowiązanym do rozliczenia i odprowadzenia podatku będzie zagraniczny usługobiorca wg przepisów jego kraju. Zagraniczny odbiorca usługi ( w Uzbekistanie ) naszej firmie nie jest znany. W związku z tym wystawi fakturę VAT na kontrahenta - pośrednika krajowego mającego siedzibę w Warszawie opodatkowując usługę montażu w Uzbekistanie na zlecenie pośrednika ze stawką 22%

Stanowisko podatnika: Spółka X uważa, że jej postępowanie w/w sprawie jest prawidłowe.

Jak wynika ze stanu faktycznego Spółka X na podstawie zawartej umowy w 2005 roku dokonała sprzedaży urządzeń do przetwórstwa spożywczego za pośrednictwem polskiej firmy do kraju trzeciego tj. do Uzbekistanu, dokumentując tę transakcję fakturą VAT wystawioną z 22% stawką podatku VAT. W 2006 roku realizując drugą część umowy Spółka dokonała montażu urządzeń i przeprowadziła szkolenie personelu obsługującego te urządzenia wystawiając fakturę z 22% stawką podatku ponieważ firma polska pośrednicząca w sprzedaży nie podała danych faktycznego odbiorcy urządzeń i szkolenia tj. odbiorcy z Uzbekistanu.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami ) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, w którym świadczący tę usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania.

Powyższy przepis wyraża ogólna normę, dotyczącą ustalania miejsca świadczenia usług. Co prawda ma on charakter ogólny , jednakże ze względu na istniejącą liczbę regulacji szczególnych, staje się ona tylko jedną z wielu norm dotyczących określania miejsca świadczenia usług. Ma jednakże charakter generalny w tym sensie, że ilekroć nie będzie możliwe ustalenie miejsca świadczenia usługi na podstawie regulacji szczególnych, możliwe jest odwołanie właśnie do niej i ustalenie miejsca świadczenia usług w oparciu o regułę siedziby usługodawcy.

Jednym ze szczególnych przepisów dotyczących ustalania miejsca świadczenia usług, a tym samym miejsca jego opodatkowania jest art. 27 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w ust. 4, na rzecz kontrahentów ze Wspólnoty Europejskiej - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności albo stały adres lub miejsce zamieszkania. Zasada opodatkowania usługi w miejscu, gdzie nabywca tej usługi posiada siedzibę (stałe miejsce prowadzenia działalności), znajduje zastosowanie do świadczenia okre-ślonego rodzaju usług, ale wówczas gdy spełnione są określone warunki co do stron transakcji.

Przede wszystkim nabywca usługi musi pochodzić z innego państwa niż świadczący usługę i być podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności.

Pomimo tego, że usługa wykonana przez Waszą spółkę wykonana była faktycznie na terenie kraju spoza Unii Europejskiej ( w kraju trzecim ), ale polska firma pośrednicząca w sprzedaży usług nie podała danych faktycznego odbiorcy usług nie można potraktować tej transakcji jako usługi wykonanej w kraju trzecim, a tym samym zastosować 0% stawkę podatku VAT.

Nie ma również zastosowania przepis art.27 ust.2 pkt d ustawy o VAT , który mówi że miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone

Zgodnie z dyspozycją normy zawartej art. 106 ust. 1 przedmiotowej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Jak wynika ze stanu faktycznego firma Y nie podając danych bezpośredniego odbiorcy usług montażu urządzeń i szkoleń stała się bez-pośrednim odbiorcom wykonanych przez Waszą firmę usług. W związku z powyższym zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o VAT ma zastosowanie podstawowa stawka podatku od towarów i usług tj. 22%

W tym stanie prawnym stanowisko Spółki w sprawie dotyczącej opodatkowania stawką 22% usług montażu maszyn i szkoleń na terenie Uzbekistanu w przypadku gdy faktura wystawiona jest na polską firmę mającą siedzibą na terenie Polski.

Powyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia - ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura vat, kraj trzeci, podmiot krajowy, pośrednictwo, stawki podatku, usługi szkoleniowe
Data aktualizacji: 14/03/2012 10:01:49

Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 14.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 17.10.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...

Podlaski Urząd Skarbowy Białystok 15-219 ul. Świętojańska 13

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo podlaskie Konta bankowe CIT 35101010490042552221000000 VAT 82101010490042552222000000 PIT 32101010490042552223000000 budżetowe pozostałe 26101010490042552227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Czy błędy zawarte w fakturze VAT zawsze podlegają skorygowaniu

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art.14b par.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 kwietnia 2007r. na...

Proces wymiany i archiwizowania e-faktur spełnia wymogi o których mowa w § 4 pkt 2 w związ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura zakupu dotycząca projektu instrukcji/folderu wystawiona przez brytyjską firmę...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężnePytanie dotyczy sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcychWskazanie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usług, sklasyfikowanych według PKD 64.20.G - administrowanie systemem danychCzy do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wlicza się koszty delegacji pracowniczych?Czy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.