Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki należy sporządzić dokument sprzedaży, jaki zastosować kurs waluty do jego wyceny?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.jedn. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . z dnia 31.08.2005r. ( data wpływu do tut. urzędu 05.09.2005r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia dokumentu sprzedaży i zastosowania kursu waluty do jego sprzedaży za sprzedany towar w Portugalii z pominięciem terenu Polski

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Handlowe . . Jako firma zakupił towar od kontrahenta z ., a następnie bezpośrednio sprzedał go kontrahentowi z . Towar transportowany był drogą morską omijając teren Polski. Faktura na zakup wystawiona jest 02 sierpnia, podatnik otrzymał ja 17-go sierpnia, a towar prawdopodobnie dotarł do . 29 sierpnia.

Podatnik nie ma potwierdzenia, że kontrahent ten towar odebrał i dokonał odprawy celnej. Zdaniem podatnika dokumentem dot. dokonanej sprzedaży będzie rachunek uproszczony do wyceny którego należy przyjąć średni kurs z dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Stosownie do treści art. 20, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 z 1994r., poz. 591 ze zm.)- do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym .Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi":1)zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 2)zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom3)wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki. Z kolei z zapisu art. 21, ust.1 cytowanej ustawy o rachunkowości wynika, że - dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron ( nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej., opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określona także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną data - także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych ( dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.Ponadto z art. 11, ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) - przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżenie ust.4.Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym mowa w ust.3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski( art.11, ust.4).Za datę powstania przychodu, z działalności gospodarczej, uważa sie, z zastrzeżeniem ust.1e-1g, dzień wystawienia faktury ( rachunku ), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym : wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub2)wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub, otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach ( art.14, ust.1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów w Pana sytuacji dokumentem sprzedaży będzie dowód księgowy zawierający dane z pkt-ów 1-6 przy zastosowaniu przeliczenia na złote według kursów wym. w art. 11, ust.3 i 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Słowa kluczowe: kurs waluty, przychód, rachunek uproszczony, sprzedaż, sprzedaż towarów
Data aktualizacji: 01/01/2013 18:00:01

Pytanie odnośnie wystawiania faktur dotyczących wykonywania czynności biegłego sądowego

Na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. 06.2005 r.) dotyczące zapytania...

Czy podatnik prawidłowo określił moment powstania przychodu podatkowego od sprzedaży ?

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko...

Uznanie dokonywanej sprzedaży za dostawę o charakterze ciągłym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Bank zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług św...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 26.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 31.10.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrznąCzy usługi naukowo-badawcze zaklasyfikowane przez podatnika do PKWiU 73, udokumentowane fakturą z dnia 27.12.2005r. powinny być objęte stawką 0%?Możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych fakturCzy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien, udokumentowane dowodem wpłaty wydanym przez Gminę?Urząd Skarbowy Trzebnica 55-100 ul. Prusicka 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.