Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki należy sporządzić dokument sprzedaży, jaki zastosować kurs waluty do jego wyceny?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.jedn. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . z dnia 31.08.2005r. ( data wpływu do tut. urzędu 05.09.2005r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia dokumentu sprzedaży i zastosowania kursu waluty do jego sprzedaży za sprzedany towar w Portugalii z pominięciem terenu Polski

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Handlowe . . Jako firma zakupił towar od kontrahenta z ., a następnie bezpośrednio sprzedał go kontrahentowi z . Towar transportowany był drogą morską omijając teren Polski. Faktura na zakup wystawiona jest 02 sierpnia, podatnik otrzymał ja 17-go sierpnia, a towar prawdopodobnie dotarł do . 29 sierpnia.

Podatnik nie ma potwierdzenia, że kontrahent ten towar odebrał i dokonał odprawy celnej. Zdaniem podatnika dokumentem dot. dokonanej sprzedaży będzie rachunek uproszczony do wyceny którego należy przyjąć średni kurs z dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Stosownie do treści art. 20, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 z 1994r., poz. 591 ze zm.)- do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym .Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi":1)zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 2)zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom3)wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki. Z kolei z zapisu art. 21, ust.1 cytowanej ustawy o rachunkowości wynika, że - dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron ( nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej., opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określona także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną data - także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych ( dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.Ponadto z art. 11, ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) - przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżenie ust.4.Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym mowa w ust.3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski( art.11, ust.4).Za datę powstania przychodu, z działalności gospodarczej, uważa sie, z zastrzeżeniem ust.1e-1g, dzień wystawienia faktury ( rachunku ), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym : wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub2)wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub, otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach ( art.14, ust.1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów w Pana sytuacji dokumentem sprzedaży będzie dowód księgowy zawierający dane z pkt-ów 1-6 przy zastosowaniu przeliczenia na złote według kursów wym. w art. 11, ust.3 i 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Słowa kluczowe: kurs waluty, przychód, rachunek uproszczony, sprzedaż, sprzedaż towarów
Data aktualizacji: 01/01/2013 18:00:01

Urząd Skarbowy Strzelce Opolskie 47-100 ul. Opolska 13

Zasięg terytorialny miasta gminy Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie powiaty strzelecki województwo opolskie Konta bankowe CIT 39101014010047922221000000 VAT 86101014010047922222000000 PIT...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Dost...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak udokumentować przyznanie rabatów w zależności od ilości zakupionych towarów w danym ok...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w pkt 3 pisma...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może fakturę VAT korektę, korygującą VAT należny a wystawioną dla kontrahenta francuskiego, zastąpić notą kredytową?Terminy rozliczenia faktur w deklaracji VAT-7Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup przez ZOZ tomografu komputerowegoDotyczy sposobu opodatkowania zakupu i sprzedaży wierzytelnościTrzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-032 ul. Tadeusza Rejtana 5
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.