Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki stosować kurs waluty do przeliczania fakutr?

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu waluty obcej na fakturach wewnętrznych, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 czerwca 2007 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02 lipca 2007r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Spółka przyjmuje kurs średni waluty obowiązujący dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez wewnątrzwspólnotowego dostawcę) również dla potrzeb podatku od towarów i usług, gdzie VAT należny jest równocześnie podatkiem naliczonym i nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Spółka zadała pytanie czy postępuje prawidłowo.

W opinii Podatnika z uwagi na ograniczenia systemu komputerowego, czasochłonność i pracochłonność stosowania dla celów podatku od towarów i usług kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez kontrahenta jest prawidłowe.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, jeżeli na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm. - zwanym dalej rozporządzeniem) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie. Ponadto zgodnie z § 37 ust. 4 rozporządzenia przepis m.in. ust. 1 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem przy przeliczeniu przedmiotowych faktur należy zastosować wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej na dzień wystawienia faktury przez kontrahenta. Ponadto tut. organ podatkowy informuje, iż prawodawca nie uzależnił stosowania odpowiednich kursów wymiany walut od takich czynników jak ograniczenia systemów księgowych, pracochłonności czy też czasochłonności, wobec powyższego nie mogą one mieć wpływu na prawidłowość rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw niniejsza interpretacja wygasa z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były jej przedmiotem.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług, stosowanie kursu walut
Data aktualizacji: 19/01/2013 18:00:01

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodane...

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.01.2006r. dotyczącego udzielenia pisemnej...

Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przy refakturowaniu usług pocztowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. prawidłowego rozliczenia faktur korygujących z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia t...

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 04.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w...

Księgowość Poznań

Nie wiesz jak obliczyć wartość początkową wajątku? Księgowość w mieście Poznań Ci pomoże. Wartośc początkowa to wartość brutto, która odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy usługi montażu, instalacji wykonania kominków w budownictwie mieszkaniowym są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usługUrząd Skarbowy Poznań-Winogrady Poznań 60-685 ul. Wojciechowskiego 3/5Czy trwający obecnie rok podatkowy Spółki zakończy się z dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych na moment przekształcenia?Określenie terminu wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług drukuFaktura VAT - na kogo powinna być wystawiona
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.