Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi nota księgowa zawierająca opis wydatku i stanowiąca postawę do przekazania środków z rachunku środków pomocowych ?

Działając na zasadzie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm./, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 23 ust. 1 pkt 10, art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm./, w związku z wnioskiem z dnia 18.10.2005r. / data wpływu do tut. Organu - 20.10.2005r./ uzupełnionym w dniu 29.11.2005r. / data wpływu do tut. Organu - 30.11.2005r./ w sprawie dokumentowania wydatków sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko wnioskodawcy i uznaje je za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę:

Spółka jawna realizuje kursy kosmetyczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Z powyższych środków finansowane są koszty pracy własnej właścicieli. Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako instytucja uprawniona do wydawania wykładni w zakresie zakwalifikowania wydatków rozliczanych ze środków pomocowych przyjęła, że nota księgowa zawierająca opis powyższego wydatku będzie stanowiła podstawę do przekazania środków z rachunku projektu na wynagrodzenie dla Beneficjenta będącego właścicielem firmy. Jakie konsekwencje podatkowe rodzi powyższa nota księgowa?

Stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy wystawienie wewnętrznej noty księgowej nie rodzi żadnych skutków w podatku dochodowym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym koszt pracy własnej nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wystawienie noty ma jedynie wymiar statystyczny dla potrzeb rozliczenia projektu.

Ocena prawna stanowiska:

Środki pomocowe, czyli przychody otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych otrzymywane w ramach bezzwrotnej pomocy są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych . Przewiduje to przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm./. W praktyce oznacza to, iż przychody osób fizycznych pochodzące z rachunku, na którym ulokowane są środki pomocowe, spełniające warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym, nie podlegają opodatkowaniu. Podobnie jest w w przypadku kwot otrzymanych od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa / art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym /.

Jednocześnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty sfinansowane z w/w środków. Stanowi o tym przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania z działalności gospodarczej nie należy uwzględniać przychodów pochodzących z pomocy zagranicznej oraz z budżetu państwa a także kosztów poniesionych w celu ich uzyskania. Wystawienie noty wewnętrznej w zakresie udokumentowania wydatków sfinansowanych ze środków pomocowych z punktu widzenia przepisów nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.

Odpowiadając na pytanie zawarte we wniosku dotyczące technicznego rozliczenia środków pomocowych należy kierować się wyjaśnieniem zawartym w piśmie z dnia 09.06.2005r. dołączonym jako załącznik do wniosku Ministerstwa Gospodarki i Pracy zgodnie z którym Instytucja Zarządzająca ZPORP dopuszcza rozwiązanie, aby beneficjent, będący właścicielem firmy, prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i pełniący równocześnie funkcję personelu zaangażowanego w realizację projektu, potwierdzał wydatki związane z wynagrodzeniem/ w wysokości ustalonej w zatwierdzonym przez Komisję Oceny Projektów wniosku o dofinansowanie projektu/ poprzez wystawienie wewnętrznej noty księgowej zawierającej pełny opis wydatku. Nota księgowa stanowiłaby w takim przypadku podstawę do przekazania środków z rachunku projektu na wynagrodzenie dla Beneficjenta projektu.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ul. Felińskiego 2b za pośrednictwem tut. Organu w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia/ art. 236 i art. 223 § 1 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: księgowanie, środki pomocowe
Data aktualizacji: 31/01/2013 18:00:01

Jak należy rozliczyć podatek od towarów i usług naliczany od opłat za użytkowanie wieczyste?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a 1, 3 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzający...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006 r. (data...

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT od wystawionych faktur przez wykonawcę zadan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Potwierdzenie faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ujmowanie kwoty odsetek od udzielonych pożyczek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy gmina O. ma podstawę do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług, który to podatek naliczony został w fakturze za zakupiony mikrobus ?Wnioskodawca pyta kiedy z jakiego dnia należy stosować kurs waluty do przeliczenia wartości faktury wyrażonej w euroMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w związku z realizacją projektuDobrze prowadzona księgowość Pruszków a kondycja finansowa firmyCzy za usługi świadczone na rzecz sądu i prokuratury świadczone przez tłumacza przysięgłego należy wystawiać faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.